Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 52781
idvazba: 60824
šablona: api_html
čas: 7.6.2020 11:46:54
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/program/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie a chemické technologie

Chemie a chemické technologie

Doctoral programme, Faculty of Chemical Technology
CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Cílem studijního programu je vědecká výchova absolventů magisterského studia založená na jejich kvalitních teoretických znalostech a předchozích zkušenostech se samostatným řešením dílčích výzkumných problémů v oblasti aplikované chemie a chemické technologie. V průběhu studia si posluchači zejména rozšíří své teoretické znalosti chemie, fyzikální chemie a chemického inženýrství. Tyto znalosti budou dále rozvíjeny formou samostatné odborné práce v oblasti chemické technologie, což umožní prohloubit teoretické znalosti a získat zkušenosti s jejich uplatněním při realizaci konkrétního technologického projektu. Vlastní vědecká výchova bude dále zahrnovat komplexní výzkumný projekt s chemicko-technologickou tématikou, který povede k získání původních publikovaných poznatků obecného charakteru. Posluchači se v rámci volitelných předmětů a v průběhu realizace vlastního výzkumného projektu úžeji profilují v oblastech anorganické a organické technologie, homogenní a heterogenní katalýzy a fotokatalýzy, heterogenních nekatalyzovaných reakcích, membránových procesech, technické elektrochemii, chemických specialitách a vodíkových technologiích. Absolventi doktorského studia tak budou připraveni najít uplatnění v oblasti návrhu a optimalizace chemických technologií, ve vedoucích funkcích ve společnostech zabývajících se produkcí, či zpracováním chemických látek, ve výzkumných a vývojových institucích, ve státní správě a ve firmách s vazbou na technickou chemii (např. stavebnictví, automobilový průmysl).

Careers

Absolvent programu je plně kvalifikován pro obsazení vedoucí pozice v oblasti návrhu, vývoje a optimalizace chemických technologií, stejně tak jako pro řízení chemických provozů, distribuci a uplatnění chemických výrobků na trhu. Je schopen posoudit dopady těchto činností na životní prostředí a zdraví člověka. Je rovněž plně připraven a kvalifikován k samostatné výzkumné a vývojové činnosti v oblasti chemických technologií s využitím jak širokého teoretického základu, tak vlastních zkušeností se získáváním experimentálních a teoretických dat, jejich kritickým zhodnocením a zpracováním a vyvozením závěrů obecného charakteru.

Programme Details

Language of instruction Czech
Standard length of study 4 years
Form of study Full time
Guarantor of study programme prof. Dr. Ing. Karel Bouzek
Programme Code D101
Place of study Praha
Capacity 14 students
Number of available PhD theses 33
Recommended Curriculum Apply

List of available PhD theses

Catalysts for alkaline energy conversion devices

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.

Annotation

Alkaline energy conversion technologies represent one of the promising ways to increase the utilization of the installed renewable sources of energy. The advantage of the alkaline technologies lies in the possibility to avoid the necessity of the utilization of the Pt-group metals as catalysts for electrode reactions. On the other hand, the intensity of these technologies is generally lower when compare to alternatives. This work focuses on the synthesis and optimization of the new catalysts, their testing using standard procedures and under the real conditions of the energy conversion devices.

Catalytic transformation of methane to higher value products

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla

Annotation

The high attention on the processes of transformation of methane (C2, C3 hydrocarbons eventually) from natural gas or biogas to higher value products is paid at present time. The processes such as non-oxidative catalytic methane aromatization, selective oxidation to methanol or dimethyl ether are used. The suitable catalyst for chosen process will be developed. The effect of the reaction conditions, catalyst carrier and formation of active phase on catalyst on the methane conversion, catalyst stability and yield of products will be studied.

Composite materials/ coatings based on TiO2 for photocatalytic processes in gaseous phase

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

Annotation

Air polution represents a significant problem which can be conveniently solved by an application of photocatalytic processes. Therefore the aim of the present thesis is the preparation of new photocatalytically active composite materials based on TiO2 and the determination of their adsorption and photocatalytic properties. The goal is to get the material having at the same time good adsorption properties and at the same time a high ability to remove unwanted volatile substances in the air. Part of the work will use the standard ISO tests for monitoring the kinetics of oxidation reactions (NOx, VOCs) on the surface of the prepared photocatalysts. The important part is the characterization of materials/coatings (XRD, SEM, BET, Raman spectroscopy) and further development of methods allowing the testing of functional properties of the prepared materials/coatings in air treatment.

Effect of two-dimensional support on catalytic activity of supported catalysts

Department: Department of Organic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: Ing. Martin Veselý, Ph.D.

Annotation

Two-dimensional (2D) materials exhibit increased catalytic activity in 2D material supported metallic nanoparticles in comparison with their bulk counterparts. The increase in activity attributes to specific 2D support-nanoparticle interactions. The project is focused on an investigation of the specific interactions for graphene, as reference support, and ‘materials beyond graphene’ based on phosphorus, arsenic, antimony, and bismuth. To suggest a mechanism of the specific interactions, we will investigate a spatial-temporally resolved catalytic activity of supported catalyst prepared by lithography and chemical routes. By tuning of a spatial distribution and size of the active sites, we will identify individual contributions, including an exclusive effect of the support, causing the increase in catalytic activity. The suggested mechanism, also verified by standard methods of catalytic testing, will bring a new insight into the understanding of nanoparticles-2D support interaction and open new possibilities for the rational design of 2D material supported metal catalysts.

Electrochemical methods for process water treatment

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

Annotation

Electrochemical methods are suitable for water treatment due its simplicity and high efficiency. Main disadvantage is usually high price. Therefore electrochemical methods are used in the case of water of high salinity or otherwise contaminated. This is not possible to be treated by biochemical methods. Application of individual method has to be evaluated with respect to the direct process water composition.

Electrochemical synthesis of hypervalent iodine compounds as highly selective organic oxidants

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies

Annotation

A highly selective oxidations of organic compounds belongs, especially in the case of highly added value products, among highly attractive processes. At present, such conversions are usually achieved using oxidation agents based on often toxic transition metals such as Cr(VI), Mn(VII), Ru(VI) či Os(VIII). An interesting „green“ alternatives to these oxidants represent benign hypervalent iodine based organic oxidation agents. The work will be focused on investigation of electrochemical behaviour of these compounds and their presursors. A motivation of the work is to use electrochemical oxidation for the production of hypervalent iodine oxidants allowing their application as industrial scale.

Heterogeneous catalysts based on polymeric networks

Department: Department of Organic Technology, Faculty of Chemical Technology

Annotation

Functionalized polymer-based networks are used as catalysts in many reactions. Functional groups are incorporated into the network either in the form of a functionalized monomer (which is polymerized) or by post-polymerization modification. Appropriate functional groups direct the catalytic activity of the final material. The aim of the work will be the testing of polymer material in the chosen catalyzed reaction. The part of the work will be the material preparation, post-polymerization modification of the materials prepared within the cooperation with Charles University and detail catalyst characterization. Structural properties of materials will be correlated with catalytic properties.

High temperature water electrolysis

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

Annotation

High temperature water electrolysis represents a modern technology closely related to the optimization of operational conditions of the traditional as well as novel high capacity power sources used nowadays to the stabilization of the electricity distribution grid. Stabilization requirement is caused by the strongly increasing capacity of the unstable renewable energy sources connected to the distribution grid.

Highly efficient electrochemical CO2 reduction - inexhaustable source of simple organic molecules

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: prof. Dr. Ing. Karel Bouzek

Annotation

An electrochemical reduction of CO2 in "zero-gap" arrangement can be operated as a highly efficient process which in combination with renewable energy sources of represents an inexhaustible source of simple organic molecules such as formic acid, formaldehyde or methanol. These compounds represent basis of number of established technologies. Within the work, CO2 reduction will be investigated as well as individual components (electrodes, catalyst, membrane) of the electrolyser optimisation and its operation.

Hydrogen generation from water using solar light

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

Annotation

Production of hydrogen as an alternative energy source/carrier is becoming recently very important and intesively studied process. One of the promising options is direct production of hydrogen from water via solar light. The topic of the present thesis is the preparation of semiconductor photoanodes and photocathodes for photo-electrochemical water splitting. Different methods of preparation (aerosol pyrolysis, spray pyrolysis, etc. ) will be used and the resulting films will be characterised (XRD, GDS, UV-VIS, BET, SEM) and their photo-electrochemical properties (open circuit potential, photocurrent, IPCE) evaluated. The attention will be given to the influence of composition, crystalline phase, layer thickness and porosity. The best photoanode and photocathode layers will be applied in the tandem solar photo-electrochemical cell and its efficiency for water decomposition to hydrogen and oxygen by sunlight will be determined.

Inactivation of microorganisms and removal of persistent pollutants in waters by advanced oxidation processes

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

Annotation

Systems UV/hydrogen peroxide (either continuously added or generated in situ electrochemically) and UV/photocatalyst will be compared. Several gram positive (Escherichia coli, Pseudomonas aeruginosa) and gram negative (Enterococcus faecalis, Staphylococcus aureus) microorganisms will be studied either separately or in the mixtures. All are commonly found in the waters and furthermore model well microorganisms (Pseudomonas …..and Staphylococcus……..) which are i) present often in the swimming pool waters ii) are more resistant to disinfectants or iii) create easily biofilms. Conditions of both processes will be optimised to achieve the highest efficiency. Processes will be used also for the removal of the model water pollutants. As a next step optimised systems will be applied for real waters.

Investigation of water electrolysis with proton exchange membrane

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology

Annotation

Water electrolysis represents an important part of the hydrogen economy considered nowadays as a promising approach to the future securing of the human society with electrical energy. Industrial water electrolysis processes established today suffer from several disadvantages when considering its application in the field of energetics. It is mainly its low efficiency and flexibility. Therefore, this process is a subject of interest of numerous research laboratories around the globe. Electrode reaction kinetics, suitable polymer electrolytes and overall process design represent the main issues studied. Corrosion stability of the individual construction materials is also an issue.

Kinetics of catalytic decomposition of N2O on zeolite catalysts

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla

Annotation

The topic of this work is the study of kinetics of N2O decomposition on zeolitic (MFI, FER) and titano-silicates catalysts involving Fe and other transition metals. The work will be focused on kinetic experiments in aiming to develop reliable kinetic model suitable for desing of industrial equipment.

Layered double hydroxides as sorbents for biologically active substances

Department: Department of Organic Technology, Faculty of Chemical Technology
Theses supervisor: Ing. Iva Paterová, Ph.D.

Annotation

Double layered hydroxides, also known as hydrotalcite or anionic clays, are an important group of materials with a wide range of applications. They can be applied as catalysts, catalyst precursors or ion exchangers, in sorption and decontamination processes. They can also be used for the intercalation of various substances including drugs. The aim of this work will be to prepare these materials, modify their surface with silanol based compounds and to characterize them by suitable methods. The prepared materials will be used as support materials for the immobilization of selected active substances.

Mathematical modelling of chemical and membrane processes using universal simulation programs

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla

Annotation

Universal simulation programs introduce a tool suitable for design of new and optimization of existing industrial technologies. In the frame of this work the static and dynamic models of selected advanced membrane and/or chemical technologies or their parts will be developed using universal simulation programs. By the help of them and computer experiment the behavior of these technologies will be studied. Verification of developed models by experimental data will be implemented. Aim of the work is the improvement of economic and ecological technological parameters. The universal simulation programs from Aspen Technology will be used preferentially.

Mathematical modelling of the electrochemical systems

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: Ing. Roman Kodým, Ph.D.

Annotation

Mathematical modeling represents an extraordinary powerful tool for deeper understanding of the electrochemical units function and their subsequent optimization. Within the framework of this project the attention will focus on the mathematical description of the local potential and current density distribution. Subsequently the problem of the mass transfer in an electric field will be studied. The models formulated will be implemented to simulate systems with a practical impact.

Mathematical models of composite materials prepared by dispersing solid particles of a filler in a liquid polymer matrix

Department: Department of Organic Technology, Faculty of Chemical Technology
Theses supervisor: doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.

Annotation

The work is aimed at the mathematical modelling of composite materials, the preparation of which includes the creation of a suspension of solid particles in a liquid mixture of a solvent and a polymer precursor, volume contraction of the suspension caused by evaporating the solvent and by forming a solid polymer matrix. The initial suspension is modelled using the random sequential addition of particles of various shapes. Then, the motion of particles of the filler in the shrinking suspension is simulated. Each model microstructure and the corresponding microstructure of the real composite material sample are characterised using statistical measures and these measures are subsequently compared with each other for the quality of the model to be evaluated. The real microstructures are deduced from digital images of their polished sections that are observed using a scanning electron microscope.---Edituj práciVymaž práciVytvořit zobecněnou kopii této práce (bez řešitele)

Optimization of chosen processes in the field of fine chemicals preparation

Department: Department of Organic Technology, Faculty of Chemical Technology

Annotation

The work will be dealing with the optimization of chosen fine chemicals. In the perfume and pharmaceutical industry, the attention is paid to compounds starting from aldehydes, e.g. cyclamenaldehyde, sandalor, rosaphen and norlimbanol. The aim of this work will be the optimization of all steps leading to prepared compounds with the highest yield. Different catalysts will be tested and the reaction course will be correlated with the catalyst properties and the structure of compounds. The reactions will be performed in both batch and continuous arrangement.

Oxygen gas diffusion electrodes

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Theses supervisor: doc. Ing. Martin Paidar, Ph.D.

Photoelectrodes for pollutant removal and hydrogen generation from water using solar light

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Theses supervisor: prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

Annotation

Production of hydrogen as an alternative energy source/carrier is becoming recently very important and intensively studied process. One of the promising options is direct production of hydrogen from water via solar light. Very important process is also removal of persistent pollutants in waters by advanced oxidation processes, one of them is photo-electrochemical oxidation. The topic of the present thesis is the preparation of semiconductor photoanodes and photocathodes (eg. WO3, BiVO4, CuO, CuFeO2, atd.) for photo-electrochemical water splitting or photo-electrochemical removal of persistent pollutants. Different methods of preparation (aerosol pyrolysis, spray pyrolysis, etc. ) will be used and the resulting films will be characterised (XRD, GDS, UV-VIS, BET, SEM) and their photo-electrochemical properties (open circuit potential, photocurrent, IPCE) evaluated. The attention will be given to the influence of composition, crystalline phase, layer thickness and porosity. The best photoanode and photocathode layers will be applied in the tandem solar photo-electrochemical cell and its efficiency for water decomposition to hydrogen and oxygen by sunlight will be determined.

Polymer electrolytes for energy conversion devices

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: Ing. Jaromír Hnát, Ph.D.

Annotation

Polymer ion selective materials are well established in the many technologies including the environment protection, food industry and large scale production of the basic chemical substances. Energy conversion devices represent the recent but sharply growing field of the ion selective membrane utilization. The work is focused on the complex characterisation of the physio-chemical and electrochemical properties of the developmental ion selective polymer electrolytes.

Prediction and experimental determination of transport properties of mixed-matrix membranes

Department: Department of Organic Technology, Faculty of Chemical Technology
Theses supervisor: doc. Ing. Pavel Čapek, CSc.

Annotation

The work is aimed at simulation and experimental determination of transport properties of mixed-matrix membranes that differ from each other in polymer and filler materials. In addition, the membranes containing different fractions of filler particles will be investigated. Statistical treatment of obtained data will accompany the experimental determination of permeability. Permeability will also be modelled on the basis of reconstructed microstructures of the membranes and transport properties of components forming the membranes.

Preparation and characterization of mixed matrix membranes for gas separation

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: doc. Dr. Ing. Vlastimil Fíla

Annotation

Gas membrane separation represents one of the perspective and energy saving alternative with respect to the present separation processes (PSA, TSA etc.). In the frame of this work the mixed matrix membranes, combining the perspective properties of the both, microporous and polymeric membranes, will be prepared and characterized. The microporous material e.g. ZIF-8, silicalite-1, ETS, FAU, TS-1, AFX, MOF will be used as filler and combined with polyimide matrix. The key issue of mixed matrix membranes preparation which needs to be solved is the adhesion and interface interactions of filler and polymer because of their effects on compactness and selectivity of membrane. The aim of this study is evaluation of different possibilities of microporous and polymer phase modifications with respect to the compactness of membranes and their selectivity and permeability in selected systems of hydrocarbons, CO2 and H2.

Preparation of electrospun nanofibrous carriers for deposition of catalyst nanoparticles and immobilization of living cells

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: Ing. Karel Soukup, Ph.D.

Annotation

The main aim of the proposed PhD project is focused on assessment of the specific properties of the novel polymeric nanofibrous materials prepared by electrospinning technique in applications as effective catalyst supports and promising scaffolds for living cells. Other targets of this project will be specifically addressed to the optimization of the electrospinning process parameters with respect to properties of the prepared supports, deposition of the catalytically active centers or living cells. Additionally, assessment of the effect of support microstructure on the phenomenological kinetics of model reactions and adhesion of the cells will be performed as well. Studied model reactions will involve both reaction in gas-phase (the total oxidation of volatile organic compounds) and liquid-phase (selective hydrogenation of organic unsaturated compounds).

Research and optimization of components of the PEM type fuel cell stack

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: prof. Dr. Ing. Karel Bouzek

Annotation

With a rapid development of advanced catalysts and construction materials an important question arises. It concerns impact of these parameters on fuel cells operational parameters for various construction arrangements. The target of this study is to optimise construction and materials of the bipolar plates for fuel cells stacks. Two different types of catalysts will be used. The results obtained will be tested by means of laboratory scale fuel cell stack of size of hundreds of watts. Applicability of the product in a small mobile unit powered by the stack will be tested.

Self-cleaning and antibacterial coating based on TiO2 and ZnO

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: prof. Dr. Ing. Josef Krýsa

Annotation

The main scope of this work is preparation of photocatalytic active coatings/ paints based on TiO2 a ZnO on the appropriate substrate (ceramics, glass, metals, facades, hydraulic binders) by different methods. The important part of the work is films characterization (XRD, SEM, Raman spectroscopy) and development of methods for testing photoactivity and hydrophilic and antibacterial properties of prepared layers. Studied parameters will be the methods of precursor deposition (dip-coating, spraying) and the influence of the binder in the coating and the substrate.

Study of structure-reactivity relationship in the hydrocarbon pyrolysis

Department: Department of Organic Technology, Faculty of Chemical Technology

Annotation

Various types of chemical bonds in the substrate molecules in the combination with reaction conditions directly influence the effective activity of radicals during the pyrolysis. This activity then has essential influence to the conversion of substrate. Especially, the presence of multiple bonds and branched carbon chain or aromatic bonds has a major influence to the radicals activity. The activity is also influenced by the mechanism of initiation of substrate. This mechanism can differ for individual substrates, e.g. aliphatic vs. cyclic alkanes. The study will include the investigation how or why individual structure elements influence the reactivity and the model idea about this relation will be established from the aspect of formation of both the desired products and the coke deposits. Experimental study will perform lab-scale pyrolysis using pure substances of prepared mixtures. Obtained data will be deeply studied using mathematical model with automated reaction network generations.

Study of the degradation processes in the mid-temperature PEM type fuel cells

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies

Annotation

An attention of the numerous laboratories around a globe is focused on the issue of the PEM type fuel cells operational temperature increase above 100 ºC. The globaly accepted approach to solve this problem consists in application of basic polymers impregnated with phosphoric acid as an electrolyte and carbon supported Pt nanoparticles as an electrolyte. The main obstacle of this approach represents corrosion aggressivenes of the phosphoric acid at the fuel cell operational conditions. The closer understanding of these processes represents an important condition of further improvement of this technology and its future practical application.

Study on special esters

Department: Department of Organic Technology, Faculty of Chemical Technology
Theses supervisor: Ing. Jiří Trejbal, Ph.D.

Annotation

There is an increasing demand for renewable materials worldwide. Such interesting materials may be special esters based on biotechnologically prepared carboxylic acids and alcohols. These include esters of acrylic acid with bio alcohol and, for example, itaconic acid esters. There is very little information about the technology of these substances in the literature. Often basic physicochemical data such as boiling points, density, viscosity, etc. are not available. Phase data and mathematical models are missing. Another area worth exploring is reaction kinetics, where the respective catalyst and its properties play a major role. The aim of this work will be to extend the range of knowledge in the field of studied substances with a focus on the creation of mathematical models describing the chemical and physical behavior of studied systems.

Supercritical solvent impregnation of natural extracts in polymers

Department: Department of Organic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: Ing. Marie Sajfrtová, Ph.D.

Annotation

Active substances are incorporated into polymers by various impregnation techniques. The disadvantages of conventional impregnation methods, such as low diffusivity, long contact time, high solvent and additive consumption, or high operating temperature, can be overcome by using supercritical CO2 (scCO2) as a solvent. In addition to being environmentally friendly, it easily penetrates various matrices due to its high diffusivity, low viscosity and near zero surface tension. Another advantage is that CO2 is gaseous at room temperature and pressure which provides solvent-free polymeric matrices. Supercritical impregnation with carbon dioxide as the solvent will be used to incorporate the health-promoting natural substances in the polymeric matrix. The influence of operational conditions (pressure, temperature, extract: CO2 mass ratio, and impregnation time) on impregnation efficiency will be tested.

Titanium oxides and titanates for advanced applications

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: Ing. Jan Šubrt, CSc.

Annotation

Li-ion batteries are one of the most promising electrochemical power sources. Ti-based materials such as Li4Ti5O12, Li2Ti3O7, TiO2-B and H2Ti3O7, are considered as important anodes for Li-ion batteries due to their high safety and excellent cycling stability. Li-ion battery (LIB) technology (typically using carbon materials as the anode) faces serious challenges if it is to take over the hybrid electric vehicles and stationary power sources. Ti-based compounds, especially Li4Ti5O12 have been demonstrated as the most promising anode materials for large-sized LIBs since they exhibit excellent cycling reversibility and a high operating voltage to ensure improved safety. However, the rate capability of these Ti-based materials are relatively low because of a large polarization at high charge–discharge rates. To enhance its electrical conductivity, ion doping and surface modification, and ionic diffusivity by designing various nanosized materials were used. A new preparation method will be used based on the extraction of sulphate ions from the crystals of titanium sulphate hydrates and their replacement with hydroxyl groups in aqueous alkali solution. The method leads to nanostructured metatitanic acid or alkali titanates and is suitable also for metal doping the material.

Vapor phase H2O2 surface decontamination: Process modelling, evaluation of quantification techniques and implementation of Quality by Design strategy

Department: Department of Organic Technology, Faculty of Chemical Technology
Theses supervisor: Ing. Kamila Syslová, Ph.D.

Annotation

Hydrogen peroxide surface decontamination technology is a first-choice method for bioburden management in pharmaceutical isolators. However, the complexity of this technology prevented appearance of harmonized process challenge tools unlike for steam sterilization or gamma irradiation. This prevents reliable comparison and benchmarking of various systems marketed worldwide.This thesis will focus on systematic evaluation of existing H2O2 decontamination quantification strategies and development of novel strategies. These will be compared to state-of-the-art process monitoring sensors as well as the biological indicatory. Furthermore, process Computational Fluid Dynamics (CFD) model will be developed and validated with the assembled data. Generated knowledge will be used for development of novel decontamination control strategies following the principles of Quality by Design (QbD).

Water electrolysis as a hydrogen source for the energetics

Department: Department of Inorganic Technology, Faculty of Chemical Technology
Also available in programme: Chemistry and Chemical Technologies
Theses supervisor: prof. Dr. Ing. Karel Bouzek

Annotation

Water electrolysis represents an important part of the hydrogen economy considered nowadays as a promissing approach to the future securing of the human society with electrical energy. Industrial water electrolysis processes established today suffer from several disadvantages when considering its application in the field of energetics. It is mainly its low efficiency and flexibility. Therefore, this process is a subject of interest of numerous research laboratories arround the globe. Electrode reaction kinetics, suitable polymer electrolytes and overall process design represent the main issues studied. Corrosion stability of the individual construction materials is also an issue.


UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461337
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2014
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version