Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 52781
idvazba: 60824
šablona: api_html
čas: 23.4.2021 00:04:16
verze: 4827
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/program/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Energie a paliva

Energie a paliva

CHYBI CHARAKTERISTIKA PROGRAMU

Cílem doktorského studijního programu Energie a paliva je výchova kvalifikovaných odborníků, kteří budou schopni v praxi využívat nejnovější vědecké poznatky týkající se chemického a energetického zpracování a využití pevných, kapalných a plynných paliv a biopaliv, a rovněž i chemických technologií používaných v energetice. Studenti získají široký chemicko-inženýrský základ rozšířený o detailní znalosti konkrétních technologií a rovněž další dovednosti, jak se samostatně plánovat a řídit výzkumné aktivity, orientovat se v moderních informačních technologiích, efektivně využívat elektronické informační zdroje, komplexně zpracovávat a vyhodnocovat experimentální data a připravovat kvalitní vědecké publikace a prezentace.

Careers

Absolventi najdou uplatnění v manažerských pozicích výrobců a distributorů paliv, v energetice nebo ve státní správě, a rovněž i jako vědečtí pracovníci v oblasti aplikovaného výzkumu. Absolvent zaměření Technologie ropy a alternativních paliv má komplexní znalosti technologií zpracování ropy na pohonné hmoty, topné oleje, asfalty, maziva a petrochemikálie. Je rovněž odborníkem na využití alternativních surovin pro výrobu paliv a chemikálií. Umí řešit ekologické problémy spojené se zpracováním ropy a využitím produktů jejich zpracování. Absolvent zaměření Chemické technologie v energetice je odborníkem v oblasti chemie a technologie klasických fosilních, jaderných a obnovitelných energetických systémů. V jeho kompetencích je optimalizace chemických režimů energetických oběhů, navrhování a provoz technologií úpravy napájecích, procesních a odpadních vod v energetice a je korozním specialistou v oblasti energetiky. Má rovněž kvalifikaci pro řešení environmentálních dopadů energetických výrob. Absolvent zaměření Plynná a pevná paliva je odborníkem pro navrhování technologií pro zušlechťování pevných paliv a biopaliv termickými postupy a rovněž i technologií pro čištění energetických plynů, bioplynu, spalin a odpadních plynů. Má kompetence pro analýzu a odstraňování škodlivých látek ze spalin a z odpadních plynů znečišťujících ovzduší, a s tím související dohled nad dodržováním legislativy. Je specialistou pro řízení činností v oblasti těžby, úpravy, přepravy, skladování a distribuce zemního plynu.

Programme Details

Language of instruction Czech
Standard length of study 4 years
Form of study Full time + Combined
Guarantor of study programme None
Programme Code D202
Place of study Praha
Capacity 25 students
Number of available PhD theses 19

List of available PhD theses

Analysis of fuel additives and determination of their content in motor fuels

Department: Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Faculty of Environmental Technology

Annotation

Motor fuels often contain low concentrations of special fuel additives, which improve their properties. The additives can be commonly added to motor fuels during their production, but they can be also added to motor fuels after basic refinery fuel formulation, mostly in form of additive packages present in premium motor fuels. There are also retail additive packages designed for fuel treatment directly in the fuel tanks of vehicles. The scope of the work is development and optimization of analytical methods designed for fuel additives, for their identification and determination of their content in motor fuels.

Carbon dioxide removal from flue gases produced by the combustion of fosil fuels and biomass in large energetic boilers

Department: Department of Gaseous and Solid Fuels and Air protection, Faculty of Environmental Technology
Theses supervisor: doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Annotation

The work is focused on the development of a suitable technological process for removing carbon dioxide from flue gases produced by the combustion of fossil fuels and biomass in large energy boilers. The technology should be used for flue gas cleaning at temperatures from 50 to 90 ° C. The development of suitable functionalized adsorbents with an liquid phase based on organic amines and imines is expected, which will ensure the chemical bonding of carbon dioxide on the surface of the adsorbent and thus its sufficient adsorption capacity for CO2. Regeneration of the saturated sorbent is assumed by heating it to temperatures of 120 - 180 ° C with steam. It is necessary to find suitable carrier (activated carbon, inorganic sorbents) and such a reagent, which will show good interconnection, so that there is no loss of organic reagent in the regeneration process. At the same time, the organic reagent must ensure a high affinity for CO2. Another goal of the work is to find a suitable way of anchoring the organic agent on the inner surface of the sorbent.

Characterization of sulphur compounds in petroleum middle distillates

Department: Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Faculty of Environmental Technology

Annotation

The thesis will deal with detailed characterization of sulphur compounds present in petroleum middle distillates using one-dimensional gas chromatography with selective detectors (flame photometric, pulsed flame photometric and sulphur chemiluminescence detectors) and using multidimensional comprehensive gas chromatography with mass spectrometry and sulphur chemiluminescence detectors. The aim of the work will be development and optimization of suitable analytical method and identification and determination of sulphur compounds present in petroleum middle distillates. Based on the experience gained, the possibilities of reducing the content of sulphur compounds in diesel fuel will be assessed by adjusting the conditions of hydrotreating and by adjusting of distillation cuts of individual diesel fuel components.

Continuous ion chromatography for the separation of alkali metal ions

Department: Department of Power Engineering, Faculty of Environmental Technology

Damage to high-alloyed materials in cooling water circuit and suggestion of an effective life management procedure

Department: Department of Power Engineering, Faculty of Environmental Technology
Theses supervisor: doc. Ing. Jan Macák, CSc.

Annotation

Stainless steels are widely used material in a nuclear power plant. Stainless steels are used also in the cooling water circuit. However, under the conditions of a cooling water circuit, a possible microbial activity can aggravate risks for the use of stainless steels. The aim of this work is to increase a reliability of stainless steels performance in a cooling water circuit and to propose procedures for effective management of their service life.

Determination of the composition of natural gas using Raman spectroscopy

Department: Department of Gaseous and Solid Fuels and Air protection, Faculty of Environmental Technology

Annotation

Natural gas contains hydrocarbon and inert components which can be commonly determined using gas chromatography. Utilization Ramana spectroscopy for analysis of substances contained in the natural gas has not been more widely studied and the use of spectral methods has great potential in the future compared with chromatographic methods. The aim of this work is the study of qualitative and quantitative analysis of the components of natural gas using Raman spectroscopy.

Heavy metals removal from flue gas produced during combustion of coal

Department: Department of Gaseous and Solid Fuels and Air protection, Faculty of Environmental Technology
Theses supervisor: doc. Ing. Karel Ciahotný, CSc.

Annotation

The work is focused on testing of adsorbents suitable to the mercury removal from the flue gases produced by the brown coal combustion. The goal is to find the optimal adsorbents to allow effective removal of mercury from power plant flue gases produced by combustion of the Czech Brown, to estimate their adsorption capacities for mercury under the conditions of power plant flue gas adsorption (high temperature and high humidity) and the possibility of the eventual regeneration of saturated adsorbents. The work is part of the grant project TACR.

Hydrogenation of aldol condensation products

Department: Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Faculty of Environmental Technology

Annotation

The thesis will deal with hydrogenation of products obtained by aldol condensation of e.g. furfural with acetone or cyclohexanone. These products are highly functionalized which makes their selective conversion into components of aviation biofuels or bio-monomers highly challenging. The key aspect is the development of a stable and selective bifunctional catalyst that will allow obtaining high yields of desired hydrocarbons or diols. Main attention will be focused on synthesis, characterization and testing of catalysts with the aim to describe the relationship between catalyst’s composition and properties, on the one hand, and its activity and selectivity, on the other hand, and facilitate thus rational design of an optimum catalytic system.

Hydrogenolysis of polyols over heterogeneous Cu catalysts

Department: Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Faculty of Environmental Technology

Influence of hydrogen in natural gas on the gas infrastructure

Department: Department of Gaseous and Solid Fuels and Air protection, Faculty of Environmental Technology

Annotation

The thesis is focused on the study of different hydrogen content in natural gas and its influence on the gas infrastructure. At present, hydrogen is intended to be added to natural gas either as a pure gas or for example as a part of the gas produced by the catalytic hydrogenation of carbon dioxide. The issue of adding hydrogen to natural gas involves, in particular, mixing of hydrogen with natural gas in the pipeline system, influence on the calorific value and combustion properties, influence on the measuring and analytical systems, sealing systems, influence on natural gas compression at compressor stations, reduction of transport capacity, reduction of methane number or limiting factors during the storage of hydrogen - natural gas mixtures.

Interaction of structural materials with supercritical water

Department: Department of Power Engineering, Faculty of Environmental Technology
Theses supervisor: doc. Ing. Jan Macák, CSc.

Annotation

The use of supercritical water as working fluid of power cycles is motivated by the need to increase thermal efficiency.
The structural materials are exposed to very severe corrosion conditions in supercritical water. The aim of the work is to prove corrosion behaviour of selected structural materials in supercritical water. Part of the work will be oriented towards the application of novelty methods of surface treatment and development and performance of in-situ tests of corrosion characteristics at slightly subcritical, critical and supercritical conditions.

Investigation of Cu-based catalyst in hydrogenolysis of esters

Department: Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Faculty of Environmental Technology

Annotation

Hydrogenolysis catalysts are an important class of catalysts that need to be innovated to replace the traditional chromium-containing catalysts. The work will be focused on the synthesis and detailed characterization of Cu-based catalyst including the use of in-situ characterization. The synthesis and characterization data will be combined with the catalytic results of ester hydrogenolysis both in the liquid and gas phases. This will allow elucidating the effects of the local Cu environment on the catalyst activity, selectivity, and stability and provide further insights into the similarities and differences of gas and liquid phase processes.

Material degradation in flue gas and CO2 environment at high temperature

Department: Department of Gaseous and Solid Fuels and Air protection, Faculty of Environmental Technology

Meat and bone meal as a source of valuable elements

Department: Department of Power Engineering, Faculty of Environmental Technology

Multifunctional heterogeneous catalysts for biomass valorization

Department: Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Faculty of Environmental Technology

Annotation

The complexity of biomass-derived raw materials necessitates the development of novel catalysts with several cooperative catalytic functionalities. The work will focus on designing, synthesizing, and characterizing multifunctional catalysts and evaluating their catalytic activity, selectivity, and stability in the transformation of biomass-derived raw materials (such as furfural, 5-hydroxymethylfurfural, or levulinic acid) to value-added chemicals and/or advanced biofuels. The main attention will be directed at understanding the relationships between catalyst synthesis and its structure and properties as well as between catalyst structure and properties and its performance.

Selective removal of anions from contaminated water

Department: Department of Power Engineering, Faculty of Environmental Technology
Theses supervisor: doc. Dr. Ing. Helena Parschová

Solid base catalysts for condensation reactions

Department: Department of Petroleum Technology and Alternative Fuels, Faculty of Environmental Technology

Annotation

Solid base catalysts are promising catalysts for the valorization of short-chain aldehydes and ketones to valuable chemical intermediates. The work will focus on a detailed investigation of new compositions and synthesis strategies to understand the origin of the catalytic activity of hydrotalcite-based catalysts that would allow improving their long-term stability. Besides aldol condensation, other reactions from classical organic synthesis will be targeted as well to investigate whether the hydrotalcite-based catalysts could replace the traditional base catalysts and make the syntheses “greener”.

Study of sorbents for dehalogenation of reducing gases

Department: Department of Power Engineering, Faculty of Environmental Technology

Use of ultrafiltration in nuclear energy

Department: Department of Power Engineering, Faculty of Environmental Technology
Theses supervisor: doc. Dr. Ing. Helena Parschová

UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461337
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2014
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version