Wait a second...
Nepřihlášený uživatel
iduzel: 52781
idvazba: 60824
šablona: api_html
čas: 7.6.2020 10:59:16
verze: 4671
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web.vscht.cz/zaverecne-prace/program/
branch: trunk
Obnovit | RAW
Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree)

Chemie a technologie ochrany životního prostředí (double degree)

Programme is leading to two diplomas from both home university as well as partner university.

Cílem doktorského studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí je ve spolupráci s KU Leuven (Belgie) a Ecole nationale supérieure de chimie de Rennes (Francie) připravit odborníky s hlubokými znalostmi z oblasti ochrany životního prostředí a příbuzných chemických a biochemických oborů, informatiky a matematického modelování na nejvyšší úrovni vysokoškolského vzdělávání s pokročilými teoretickými poznatky i praktickými dovednostmi. Absolventi tohoto programu se pak mohou podílet na základním i aplikovaném výzkumu na akademických pracovištích a vysokých školách, ale stejně tak se mohou zapojit do praxe v ČR i v zahraničí. Předměty doktorského studia navazují na tento základ a prohlubují znalosti v oblastech analytických metod pro sledování kvality vod, ovzduší a kontaminací půd a znalosti technologií pro výrobu pitné vody, čištění odpadních vod, zpracování kalů a pevných odpadů, odstraňování polutantů z ovzduší a dekontaminačních technologií. Důležitou částí studia je také prevence vzniku všech forem odpadů, jejich recyklace a využívání jako druhotných surovin. Studenti jsou vedeni k samostatnému komplexnímu řešení výzkumných projektů. Dalším cílem je získání základních manažerských dovedností tím, že jsou studenti součástí týmů vedených zkušenými a respektovanými odborníky, a jsou zapojeni do projektů, které tyto týmy řeší. Současně doktorandi po dobu studia vedou malý tým studentů bakalářských a magisterských studijních programů a sami předkládají návrhy vědeckých projektů do Interní grantové agentury VŠCHT Praha a stávají se jejich řešiteli.

Careers

Absolvent doktorského studijního programu Chemie a technologie ochrany životního prostředí získá rozsáhlé teoretické a zejména praktické experimentální znalosti a dovednosti v oblasti technologií ochrany životního prostředí zaměřených na ochranu čistoty vod, ovzduší a zpracování a recyklaci odpadů. Tyto znalosti a dovednosti je schopen efektivně uplatnit v praxi. Absolvent je schopen získávat a zpracovat nejnovější vědecké informace ze světových elektronických databází, dokáže samostatně plánovat výzkumnou činnost, provádět plánované experimenty, vyhodnocovat získané výsledky a připravovat vlastní hodnotné publikace a prezentace jak v českém, tak v anglickém jazyce. Absolvent dokáže formulovat nové vědecké hypotézy a je schopen připravit návrhy na jejich studium formou grantových projektů. Absolvent má rovněž zkušenosti s pedagogickou činností v rámci zapojení do výuky bakalářského a magisterského studia. Své manažerské schopnosti si absolvent rozšiřuje v rámci vedení bakalářských a diplomových prací a plánování a řešení grantových projektů.

Programme Details

Foreign partner universities
École nationale supérieure de chimie de Rennes, France
KU Leuven, Belgium
Language of instruction Czech
Standard length of study 4 years
Form of study Full time
Guarantor of study programme doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.
Programme Code DD201
Place of study Praha + partnerská univerzita
Capacity 15 students
Number of available PhD theses 11
Recommended Curriculum Apply

List of available PhD theses

Ecodesign and design for environment

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology

Annotation

The aim of the dissertation will be the development of tools to integrate environmental aspects into the processes of development and design of new products. The choice of materials, the functionality of the products and a number of parameters predetermined in the product design define the future environmental aspects of the product. The content of the work will be the integration of the life cycle assessment method into the way of work of the designer.

Innovative air purification procedures

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology
Theses supervisor: doc. Dr. Ing. Martin Kubal

Annotation

The main goal of the dissertation thesis will be the research of the removal of unwanted air components using innovative methods including especially photocatalysis and a combination of photocatalysis and cold plasma. In particular, organic substances produced as part of chemical production and biological waste treatment will be removed.

 Life Cycle Assessment of bio-energy and biochemicals production

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology

Annotation

Bio-based products are promising materials and fuels whose production and use will grow in the coming years. Although I can reduce these environmental burdens from traditional fossil materials and fuels, bio-based products can represent other forms of environmental burdens. The aim of this thesis is to create a conceptual tool for environmental impact assessment of bio-based products taking into account their entire life cycle.

Pressure driven membrane separation processes for wastewater treatment

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology
Theses supervisor: doc. Dr. Ing. Martin Kubal

Annotation

Membrane separation technologies have become popular in the treatment of heavily polluted wastewater and contaminated groundwater in the field of environmental protection. The aim of this work is to find a ,,zero discharge" concept in wastewater treatment using a combination of membrane processes, suitable pre-treatment such as antiscalant dosing and post-treatment of concentrate such as stabilization / solidification and advanced oxidation processes.

Pretreatment of sludge by thermal hydrolysis – impact on dewaterability and structure of digested sludge

Department: Department of Water Technology and Environmental Engineering, Faculty of Environmental Technology

Annotation

Thermal hydrolysis is established method of sludge pretreatment improving biodegradability of sludge and biogas yield during anaerobic sludge digestion. The sludge structure change after hydrolysis and its impact on sludge dewaterability is very important from practical point of view. The sludge structure and dewaterability will be studied at different types and conditions of thermal processes. Finally, the optimal method of thermal hydrolysis will be proposed in relation to different aspects of digested sludge quality.

Removal of emerging pollutants to allow wastewater reuse

Department: Department of Water Technology and Environmental Engineering, Faculty of Environmental Technology
Theses supervisor: doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Annotation

Emerging pollutants such as farmaceuticals, personal care products or hormones became an important factor jeopardizing the reuse of treated wastewater originating from various sources, i.e. effluents from urban wastewater treatment plants, treated grey water etc. As water recovery technologies are often based on membrane bioreactors (MBR), it would be beneficial to upgrade these MBRs to remove persistent organic pollutants besides other pollution. In this project, we aim to develop technology for micropollutants removal in small scale, so that it mey be applied e.g. for decentralized recycling of grey water.

Sustainability of different nutritional habits from LCA perspective

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology

Annotation

Food produsction is currently identified as key environmental burden. Agriculture, food production, food packaging and distribution together with food waste management have serious environmental impacts. Population growth and need for food in urban systems results in increasing broadscale environmental stress. The purpose of this thesis is to evaluate different nutritional habits of selected key world regions and compae their environmental impacts from life cycle perspective. Output of the thesis is to define key factors influencing environmental impacts of food chain and propose environmentally friendlier nutrition habits.

Sustainability of food production

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology

Annotation

Food production is one of the major sectors that has significant environmental impacts. From the point of view of the whole life cycle as well as from the point of view of material and energy flows, it is appropriate to find out which types of eating habits in different regions of the world represent a greater environmental burden. The availability of phosphorus is also important for the food product. The aim of the thesis will be to comprehensively assess the environmental impacts of the entire chain of food production, food packaging, distribution and waste management. The theme will be to compare the differences in food supply between urban and rural environments.

System for remote monitoring of grey water reuse

Department: Department of Water Technology and Environmental Engineering, Faculty of Environmental Technology
Theses supervisor: doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

Annotation

One of the main obstacles to the use of treated gray water (i.e. water from bathrooms or washing machines) is the missing method for automatic detection of contamination in the treated waste water. As a result, it is not possible to use recycled water where there is a higher risk of end users exposure to the water contaminated with pathogens (e.g. washing machines, cleaning floors etc.).
In this project, we will develop an early warning system that will automatically detect disturbances in gray water treatment technology and especially the penetration of pathogenic organisms into the recovered water.

Technologies for the removal of antibiotic resistant bacteria from sewage sludge

Department: Department of Water Technology and Environmental Engineering, Faculty of Environmental Technology
Theses supervisor: doc. Ing. Jan Bartáček, Ph.D.

 Water footprint and life cycle Assessment in water management

Department: Department of Environmental Chemistry, Faculty of Environmental Technology

Annotation

The aim of the dissertation thesis will be the development of a conceptual tool for evaluating the water footprint of technologies and urban areas. Water footprint is an environmental parameter evaluating the products, technologies or human settlements and units against water stress. Water stress is a localized problem that needs to be appropriately localized in the methodology of life cycle assessment.


UCT Prague
5 Technická
166 28 Prague 6 – Dejvice
IČO: 60461337
VAT: CZ60461373

Data mail: sp4j9ch

Copyright UCT Prague 2014
Informations provided by Department of International Relations, Department of R&D, technical service by Computer Centre
switch to desktop version