Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Studium na FCHI → Zájemci o studium → Zájemci o doktorské studium → Doktorské studium → Témata vypsaných disertačních prací
iduzel: 13278
idvazba: 15815
šablona: stranka
čas: 16.10.2021 20:54:43
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Stará verze

POZOR - tato stránka již není aktuální. Nové zobrazení nabídky témat disertačních prací naleznete na stránce Témata disertačních prací  na FCHI.

Tato stránka slouží pouze fakultním koordinátorům pro kontrolu a schválení jednotlivých témat.

Témata disertačních prací pro rok 2021/2022

Ústav analytické chemie

Spektroskopie vysokého rozlišení v terahertzové a mikrovlnné oblasti spektra

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Kania Patrik, Ing. Ph.D. ( kan...@vscht.cz)
Terahertzová oblast spektra je oblast, která leží mezi infračervenou a mikrovlnnou oblastí a je experimentálně špatně dostupná pro neexistenci intenzivních zdrojů záření. V tomto projektu se předpokládá použití dvou laserových paprsků, jejichž frekvenční rozdíl je právě v THz oblasti. Jeden z laserů je proladitelný a paprsky jsou míchány na nelineárním směšovači, tak aby byla generována diferenční frekvence. Terahertzový systém bude kalibrován pomocí přechodů molekuly CO, které jsou známy s velmi vysokou přesností. Práce bude zaměřena jednak na systémy obsahujicí Van der Wallsovy a vodíkové vazby, jejichž "vibrační" frekvence spadají do této oblasti. Studie budou kombinovány s měřením rotačních spekter těchto molekulových systémů. Všechná získaná data budou analyzována společně v termínech efektivních hamiltoniánů.

Alterace jílových materiálů na rozhraní s cementovými materiály

Řezanka Pavel, doc. RNDr. Ing. Ph.D. ( pav...@vscht.cz)
Rozhraní zhutnělého bentonitu a cementových materiálů získává značnou pozornost v oblasti hlubinného ukládání vysoce aktivních odpadů. Práce bude spočívat v přípravě alterovaného bentonitu a jeho charakterizaci pomocí infračervené spektrometrie a sorpčních experimentů s radioizotopem cesia, příp. jiných vhodných technik.
Ústav analytické chemie

Analýza biologicky aktivních látek v tuhém stavu pomocí spektroskopických metod

Bouř Petr, prof. RNDr. CSc. ( b...@uochb.cas.cz)
Kaminský Jakub, Ing. Ph.D. ( kam...@uochb.cas.cz)
Mnoho léčiv, látek přítomných v potravě nebo jiných biologicky aktivních molekul je výhodné analyzovat jako tuhé látky. V práci se soustředíme na detekci modelových systémů pomocí infračervené a Ramanovy spektroskopie. Tyto metody jsou relativně jednoduché, ale mohou mít malou citlivost, vyžadovat složitou přípravu vzorku, a interpretace spekter může být obtížná. V projektu také doplníme standardní metody měřením vibrační optické aktivity a vyvineme výpočetní nástroje pro simulaci a interpretaci experimentálních dat.
Ústav analytické chemie

Analýza biologicky aktivních látek v tuhém stavu pomocí spektroskopických metod

Bouř Petr, prof. RNDr. CSc. ( b...@uochb.cas.cz)
Kaminský Jakub, Ing. Ph.D. ( kam...@uochb.cas.cz)
Mnoho léčiv, látek přítomných v potravě nebo jiných biologicky aktivních molekul je výhodné analyzovat jako tuhé látky. V práci se soustředíme na detekci modelových systémů pomocí infračervené a Ramanovy spektroskopie. Tyto metody jsou relativně jednoduché, ale mohou mít malou citlivost, vyžadovat složitou přípravu vzorku, a interpretace spekter může být obtížná. V projektu také doplníme standardní metody měřením vibrační optické aktivity a vyvineme výpočetní nástroje pro simulaci a interpretaci experimentálních dat.
Ústav analytické chemie

Interakce vybraných stopovačů s cementovými materiály

Řezanka Pavel, doc. RNDr. Ing. Ph.D. ( pav...@vscht.cz)
Večerník Petr, Ing. Ph.D.
Cílem práce bude studovat migrační procesy vybraných radioaktivních i neaktivních stopovačů (zejména specií uhlíku a jódu) v prostředí cementové matrice a interakční procesy cementové matrice a podzemní vody. Výsledky sorpčních a difúzních experimentů a také loužicích a kolonových interakčních experimentů vedených v laboratoři budou porovnávány s experimentem prováděným in-situ v podzemní laboratoři Grimsel. Laboratorní testy budou probíhat za běžných podmínek a také v anaerobním rukavicovém boxu v prostředí bez přítomnosti kyslíku a CO2, aby mohl být studován vliv podmínek prostředí na speciaci a migrační chování stopovačů. V této problematice budou využity techniky kapilární elektroforézy, atomové absorpční spektroskopie a radioanalytické detekce.
Toto téma je součástí problematiky studované v rámci národních výzkumných projektů a mezinárodního projektu CIM (Carbon and Iodine Migration through aged cement).
Ústav analytické chemie

Korelace chemického složení lidského pachu s jeho krevní skupinou

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Ladislavová Nikola, Ing. ( lad...@vscht.cz)
Řešené téma má finanční podporu nově přijatého grantu, kde korelace chemického složení lidského kožního pachu s krevní skupinou nositele pachu a s určitými fenotypovými atributy bude zkoumána ve spolupráci KÚ PČR, 1.LF UK a VUT Brno, přičemž se současnou analýzu DNA profilů dobrovolníku budou vypomáhat partneři projektu (KÚ PČR a1.LF UK). Předpokládá se, že výsledky výzkumu budou mít velký forenzní význam a budou velmi užitečné při vyšetřování trestné činnosti. Mimoto lze očekávat aplikace tohoto výzkumu v genetice.
Ústav analytické chemie

Připrava a elektrochemická studia polymerních vrstev pro bioanalytické aplikace

Šiškanova Taťjana, doc. Mgr. CSc. ( shi...@vscht.cz)
Cuřínová Petra, Ing. Ph.D. ( cur...@icpf.cas.cz)
V dnešní době jsou hledány rychlé,vysoce citlivé a specifické senzory pro detekci důležitých bioanalytů jako jsou biomarkery. Cílem disertační práce je nalézt metody modifikace elektrodových povrchů za účelem stanovení specifických bioanalytů/biomarkerů.
Ústav analytické chemie

Příprava pevných povrchů s kovalentně navázaným molekulárním receptorem a studium jejich využitelnosti pro konstrukci senzorů.

Dolenský Bohumil, doc. Ing. Ph.D. ( dol...@vscht.cz)
Cílem práce je modifikovat chemickou strukturu molekulárních receptorů funkčních v roztoku tak, aby je bylo možné kovalentně připojit na pevný povrch nebo z nich připravit polymer. Studovat funkčnost a využitelnost takových materiálů pro konstrukci senzorů.
Ústav analytické chemie

Příprava pevných povrchů s kovalentně navázaným molekulárním receptorem a studium jejich využitelnosti pro konstrukci senzorů.

Dolenský Bohumil, doc. Ing. Ph.D. ( dol...@vscht.cz)
Cílem práce je modifikovat chemickou strukturu molekulárních receptorů funkčních v roztoku tak, aby je bylo možné kovalentně připojit na pevný povrch nebo z nich připravit polymer. Studovat funkčnost a využitelnost takových materiálů pro konstrukci senzorů.
Ústav analytické chemie

Rozvoj spektroskopie Ramanova rozptylu a Ramanovy optické aktivity za vysokých tlaků

Bouř Petr, prof. RNDr. CSc. ( b...@uochb.cas.cz)
Měření vibračních spekter např. biologicky relevantních molekul za zvýšeného tlaku odkrývá jejich strukturu a vzájemné interakce. Náplní práce bude měření Ramanových spekter modelových systémů v diamantové tlakové cele, molekulově-dynamické simulace zohledňující vysoký tlak, a interpretace spekter na základě simulací. Pokusíme se také techniku dále zdokonalit pro měření rozdílného rozptylu levo a pravotočivě polarizovaného světla (Ramanovy optické aktivity), což poskytne nové informace o studovaných systémech.
Ústav analytické chemie

Rozvoj spektroskopie Ramanova rozptylu a Ramanovy optické aktivity za vysokých tlaků

Bouř Petr, prof. RNDr. CSc. ( b...@uochb.cas.cz)
Měření vibračních spekter např. biologicky relevantních molekul za zvýšeného tlaku odkrývá jejich strukturu a vzájemné interakce. Náplní práce bude měření Ramanových spekter modelových systémů v diamantové tlakové cele, molekulově-dynamické simulace zohledňující vysoký tlak, a interpretace spekter na základě simulací. Pokusíme se také techniku dále zdokonalit pro měření rozdílného rozptylu levo a pravotočivě polarizovaného světla (Ramanovy optické aktivity), což poskytne nové informace o studovaných systémech.
Ústav analytické chemie

Spektroskopie vysokého rozlišení v terahertzové oblasti spektra

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Kania Patrik, Ing. Ph.D. ( kan...@vscht.cz)
Terahertzová oblast spektra je oblast, která leží mezi infračervenou a mikrovlnnou oblasti a je experimentálně špatně dostupná pro neexistenci intenzivních zdrojů záření. V tomto projektu se předpokládá použití dvou laserových paprsků, jejichž frekvenční rozdíl právě v THz oblasti. Jeden z laserů bude proladitelný a paprsky budou míchány na nelineárním směšovači, tak aby byla generována diferenční frekvence. Terahertzový systém bude kalibrován pomocí přechodů molekuly CO, které jsou známy s velmi vysokou přesností. Budou měřeny dosud neměřené přechody molekul v THz oblasti.
Ústav analytické chemie

Studium farmakokinetiky a metabolismu psychoaktivních látek technikou LC-MS

Sýkora David, doc. Dr. RNDr. ( syk...@vscht.cz)
Kuchař Martin, doc. Ing. Ph.D. ( mar...@vscht.cz)
V procesu studia vlastností a chování nových biologicky aktivních látek má nezastupitelnou úlohu zkoumání jejich farmakokinetiky a metabolizace. Cílem práce je vypracování použitelných metod sledování osudu vybraných látek a jejich metabolitů v tělních tekutinách, především, krvi, plasmě, séru, moči a tkáních laboratorních zvířat, zejména technikou LC-MS.
Ústav analytické chemie

Studium chiroptických vlastností přírodních látek a jejich derivátů

Setnička Vladimír, prof. Ing. Ph.D. ( set...@vscht.cz)
Králík František, Ing. Ph.D.
Metody chiroptické (cirkulární dichroismus a Ramanova optická aktivita) a vibrační (infračervená absorpce a Ramanův rozptyl) spektroskopie budou využity pro strukturní analýzu a studium fyzikálně-chemických vlastností přírodních látek, jako jsou alkaloidy, sacharidy, steroidy, fragmenty růstového hormonu apod., a jejich derivátů. Ve spolupráci s Ústavem chemických procesů Akademie věd České republiky budou analyzovány například zcela nové látky na bázi disacharidů se slibným potenciálem pro medicinální a biochemické aplikace. Experimentální spektra budou interpretována pomocí kvantově chemických výpočtů a bude detailně popsána trojrozměrná struktura a související vlastnosti studovaných látek.
Ústav analytické chemie

Studium konformací a solvatačních obalů bioaktivních látek v roztocích pomocí NMR

Dolenský Bohumil, doc. Ing. Ph.D. ( dol...@vscht.cz)
Obsahem práce je studium konformací a solvatačních obalů biologicky významných látek (léčiv) pomocí NMR. Cílem je vypracovat experimentální metody umožňující získat detailní informace o konformerech látek v roztoku, a o jejich interakci s molekulami rozpouštědla či rozpuštěných látek. Cílem je korelovat získané informace se strukturou látek v krystalech, fyzikálně chemickými vlastnostmi a biologickou aktivitou.
Ústav analytické chemie

Studium konformací a solvatačních obalů bioaktivních látek v roztocích pomocí NMR

Dolenský Bohumil, doc. Ing. Ph.D. ( dol...@vscht.cz)
Obsahem práce je studium konformací a solvatačních obalů biologicky významných látek (léčiv) pomocí NMR. Cílem je vypracovat experimentální metody umožňující získat detailní informace o konformerech látek v roztoku, a o jejich interakci s molekulami rozpouštědla či rozpuštěných látek. Cílem je korelovat získané informace se strukturou látek v krystalech, fyzikálně chemickými vlastnostmi a biologickou aktivitou.
Ústav analytické chemie

Studium látek zneužívaných pro doping technikou LC-MS

Sýkora David, doc. Dr. RNDr. ( syk...@vscht.cz)
Kuchař Martin, doc. Ing. Ph.D. ( mar...@vscht.cz)
Problematika dopingu ve sportu je stále velmi aktuální a důležitá. Paleta zneužívaných látek je poměrně značná a neustále se objevují nové nedovolené podpůrné prostředky. Analytické laboratoře musí držet krok s trendy v této oblasti, což klade velké nároky na vývoj odpovídajících technik. Práce bude zaměřena především na rozvoj analytických postupů využívající kombinaci kapalinové chromatografie s pokročilou hmotnostní spektrometrií (LC-MS).
Ústav analytické chemie

Systematická strategie k vývoji metod pro stanovení genotoxických nečistot ve farmaceutických produktech

Řezanka Pavel, doc. RNDr. Ing. Ph.D. ( pav...@vscht.cz)
Douša Michal, Mgr. Ph.D. ( mic...@zentiva.com)
Hlavním cílem dizertační práce je systematický vývoj, optimalizace a následná validace analytických metod pro stanovení genotoxických nečistot v účinných látkách a lékových formách pomocí chromatografických technik spřažených primárně s hmotnostní spektrometrií. Bude provedeno srovnání jednotlivých metod s důrazem na validační parametry, jako jsou detekční a kvantifikační limit, citlivost a selektivita. Jednotlivé sledované genotoxické nečistoty budou vybrány na základě aktuálních doporučení Evropské lékové agentury nebo na základě literární rešerše. Výsledné metody by měly být vhodné pro rutinní kontrolu kvality v prostředí farmaceutické firmy v režimu Správné výrobní praxe.
Ústav analytické chemie

Teorie a interpretace spekter molekulární optické aktivity

Bouř Petr, prof. RNDr. CSc. ( b...@uochb.cas.cz)
Spektroskopie využívající optickou aktivitu molekul je nezastupitelná v analytické chemii chirálních sloučenin. Interpretace spekter je často založena na jejich simulaci metodami výpočetní chemie. Pro mnoho případů je ale třeba použít speciální teorii a postupy nedostupné v běžných programech. Zaměříme se na rezonanční jevy v molekulách a vyvineme postupy vhodné pro interpretaci vibračního cirkulárního dichroismu a resonanční Ramanovy optické aktivity. Tyto protokoly ověříme pomocí experimentálních dat.
Ústav analytické chemie

Teorie a interpretace spekter molekulární optické aktivity

Bouř Petr, prof. RNDr. CSc. ( b...@uochb.cas.cz)
Spektroskopie využívající optickou aktivitu molekul je nezastupitelná v analytické chemii chirálních sloučenin. Interpretace spekter je často založena na jejich simulaci metodami výpočetní chemie. Pro mnoho případů je ale třeba použít speciální teorii a postupy nedostupné v běžných programech. Zaměříme se na rezonanční jevy v molekulách a vyvineme postupy vhodné pro interpretaci vibračního cirkulárního dichroismu a resonanční Ramanovy optické aktivity. Tyto protokoly ověříme pomocí experimentálních dat.
Ústav analytické chemie

Využití techniky LC-MS při studiu potenciálních léčiv na bázi lipopeptidů

Sýkora David, doc. Dr. RNDr. ( syk...@vscht.cz)
Maletínská Lenka, RNDr. CSc. ( len...@uochb.cas.cz)
V procesu vývoje nových léčiv má nezastupitelnou úlohu sledování kinetiky metabolizace podaného potenciálního léčiva v organizmu. Velmi často se pro tyto účely používá vysokoúčinná kapalinová chromatografie ve spojení s hmotnostně spektrometrickou detekcí (HPLC-MS). Předmětem zkoumání v rámci doktorské práce bude především vývoj vhodných metod pro přípravu vzorků získaných z různých tělních tekutin a tkaní před vlastní analytickou koncovkou LC-MS. Vzhledem k fyzikálně-chemickým vlastnostem zkoumaných látek (lipopeptidy) a na základě provedených experimentů, je zřejmé, že běžné standardní postupy přípravy vzorků často neposkytují uspokojivé výsledky a je nutné hledat alternativní nové přístupy. Vedle toho bude také studována schopnost testovaných látek pronikat přes hematoencefacickou membránu (blood brain barier, BBB) s využitím modelového systému BBB
v kombinaci s LC-MS. Studované látky mají předpokládaný léčebný potenciál zejména v oblasti poruch příjmu potravy a neurodegenerace.
Ústav analytické chemie

Vývoj analytických metod pro forenzní analýzu jaderných materiálů

Řezanka Pavel, doc. RNDr. Ing. Ph.D. ( pav...@vscht.cz)
Němec Mojmír, doc. Ing. Ph.D. ( moj...@fjfi.cvut.cz)
Při rozhodování o původu jaderných materiálů je jedním z podstatných kritérií celková koncentrace a zejména poměry minoritních a stopových doprovodných prvků, které zrcadlí jejich zastoupení a poměry ve výchozích rudách, ze kterých pocházejí, a způsob zpracování těchto rud. Při globální spolupráci jaderně-forenzních subjektů v oblasti prevence a postihu ilegálního nakládání s jadernými materiály je proto klíčová detailní znalost takovýchto prvkových „otisků prstů“.
Cílem práce bude vývoj a optimalizace stávajících analytických metod pro analýzu vybraných minoritních prvků v matrici jaderného materiálu. Jedním z hlavních výsledků disertační práce bude srovnání prvkového složení uranových rud z různých českých ložisek. Práce bude realizována ve spolupráci dvou pracovišť: Ústavu analytické chemie FCHI VŠCHT Praha (školicí pracoviště – vývoj analytických metod) a Katedry jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze (separace minoritních a stopových prvků od matric jaderných materiálů a radiometrické metody).
Ústav analytické chemie

Vývoj a realizace chirooptické spektroskopie v mikrovlnné oblasti

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Kania Patrik, Ing. Ph.D. ( kan...@vscht.cz)
Spektroskopie cirkulárního dichroismu pronikla do viditelné, ultrafialové a infračervené oblasti, kde v posledních dvaceti letech přináší jedinečné aplikační možnosti. Realizace těchto experimentů v mikrovlnné oblasti je zatím celosvětově neúspěšná. Cílem této dizertační práce je navrhnout a realizovat tento experiment na půdorysu unikátního Pražského mikrovlnného spektrometru, s tím, že klíčová modulace pravo- a levo-cirkulárně polarizovaného záření bude založena na speciálním tvaru vysílací a přijímací antény. Tato speciální anténa bude vytvořena ve spolupráci s Elektrotechnickou fakultou, ČVUT Praha a s Fakulta elektrotechniky a komunikačních technologií, VUT Brno. Tato spektroskopie může mít zcela zásadní význam při monitorování růstu rostlin a pro základní výzkum v astrofyzice.
Ústav analytické chemie

Vývoj databáze digitálních lidských pachových signatur

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Ladislavová Nikola, Ing. ( lad...@vscht.cz)
Cílem je vybudovat vzorovou databázi skutečných lidských pachových signatur, založených na detailních chromatografických analýzách reálných pachových stop. Vedle vlastní databáze, bude doktorská práce doplněna vývojem obslužných programů, které jednak umožní doplňovat databázi o nové digitální pachové signatury z pachových stop jedinců, jednak programy provádějící komparaci neznámého pachového vzorku s pachovými signaturami v databázi. Takto bude možné provádět ztotožnění neznámého pach, s pachovou signaturou v databázi, pokud existuje. V práci bude vytvořen i algoritmus spolehlivosti ztotožnění neznámého pachu se signaturami v databázi.
Předpokládá se, že výsledky tohoto výzkumu mohou mít velký mezinárodní dopad a že prováděné komparace budou velmi užitečné při vyšetřování trestné činnosti. Řešený projekt má finanční podporu dvou nově přijatých grantů IMPAKT.
Ústav analytické chemie

Vývoj elektrochemických metod pro forenzní analýzu psychoaktivních látek

Šiškanova Taťjana, doc. Mgr. CSc. ( shi...@vscht.cz)
Cuřínová Petra, Ing. Ph.D. ( cur...@icpf.cas.cz)
Psychoaktivní látky způsobují změny v náladě a vědomí, avšak mnoho z nich je návykových. Snaha vyvíjet rychlé a citlivé elektrochemické senzory pro detekci těchto látek je podmíněna volbou selektivního receptoru - selektoru. Cílem disertační práce bude aplikace vhodných elektroanalytických postupů vedoucích k nanesení vybraných selektorů na různé elektrodové povrchy pro stanovení psychoaktivních látek ve forenzní analýze
Ústav analytické chemie

Vývoj luminiscenčních lanthanových komplexů pro Ramanovu spektroskopii a zobrazování

Bouř Petr, prof. RNDr. CSc. ( b...@uochb.cas.cz)
Luminiscenční lanthanové komplexy se ukazují velmi vhodné pro zobrazování živých buněk pomocí Ramanovy spektroskopie. Jsou stabilnější než organické molekuly, mají více specifický signál, apod. Zaměříme se na variaci jejich funkce tak, aby se vázaly k specifickým biomolekulám nebo buněčným strukturám. Budeme také optimalizovat jejich spetroskopické vlastnosti, npř. kvantový výtěžek fluorescence. Práce zahrnuje organickou syntézu, spektroskopii syntetizovaných komplexů, např. monitorování jejich interakce s proteiny a nukleovými kyselinami, a polarizační měření s levo- a pravotočivě polarizovaným světlem
Ústav analytické chemie

Vývoj luminiscenčních lanthanových komplexů pro Ramanovu spektroskopii a zobrazování

Bouř Petr, prof. RNDr. CSc. ( b...@uochb.cas.cz)
Wu Tao, Ph.D. ( tao...@uochb.cas.cz)
Luminiscenční lanthanové komplexy se ukazují velmi vhodné pro zobrazování živých buněk pomocí Ramanovy spektroskopie. Jsou stabilnější než organické molekuly, mají více specifický signál, apod. Zaměříme se na variaci jejich funkce tak, aby se vázaly k specifickým biomolekulám nebo buněčným strukturám. Budeme také optimalizovat jejich spetroskopické vlastnosti, npř. kvantový výtěžek fluorescence. Práce zahrnuje organickou syntézu, spektroskopii syntetizovaných komplexů, např. monitorování jejich interakce s proteiny a nukleovými kyselinami, a polarizační měření s levo- a pravotočivě polarizovaným světlem
Ústav analytické chemie

Vývoj metodiky zpracování a vyhodnocení signálů z biospektroskopických analýz pro klinické využití

Setnička Vladimír, prof. Ing. Ph.D. ( set...@vscht.cz)
Habartová Lucie, Ing. Ph.D. ( luc...@vscht.cz)
Spektroskopické metody nacházejí stále větší uplatnění v analýzách klinických vzorků, jejichž výstupem je velké množství vícerozměrných dat. Náplní dizertační práce bude návrh automatizace jednotlivých kroků od preanalytické fáze po statistické vyhodnocení získaných dat, a to za účelem zajištění co možná nejvyšší opakovatelnosti a reprodukovatelnosti. Doktorand se bude aktivně účastnit analýz biologických vzorků (krevní plazma, tkáně) s využitím metod vibrační a chiroptické spektroskopie, konkrétně infračervené absorpce, Ramanovy spektroskopie, elektronového cirkulárního dichroismu a Ramanovy optické aktivity.
Dále budou v reakci na potřebu efektivního zpracování velkého množství rozsáhlých datových souborů vyvíjeny algoritmy s cílem usnadnit úpravu získaných spekter a jejich následnou vícerozměrnou statistickou analýzu. Dizertační práce bude realizována ve spolupráci s klinickými pracovišti Všeobecné fakultní nemocnice v Praze a Ústřední vojenské nemocnice.
Ústav analytické chemie

Vývoj počítačové interpretace spekter nukleární magnetické resonance pro stanovení molekulové struktury.

Dolenský Bohumil, doc. Ing. Ph.D. ( dol...@vscht.cz)
Stanovení molekulové struktury za pomoci počítačových programů zejména ze spekter NMR již v dnešní době předčí člověka nejen v rychlosti, ale i ve správnosti. Dosud nevyřešenou částí stanovení molekulové struktury zůstává interpretace experimentálních spekter. Cílem této práce je zpracovat 1D a 2D NMR spektra pomocí vlastních algoritmů umožňujících následnou automatizaci stanovení molekulové struktury studovaných látek.
Ústav analytické chemie

Vývoj počítačové interpretace spekter nukleární magnetické resonance pro stanovení molekulové struktury.

Dolenský Bohumil, doc. Ing. Ph.D. ( dol...@vscht.cz)
Stanovení molekulové struktury za pomoci počítačových programů zejména ze spekter NMR již v dnešní době předčí člověka nejen v rychlosti, ale i ve správnosti. Dosud nevyřešenou částí stanovení molekulové struktury zůstává interpretace experimentálních spekter. Cílem této práce je zpracovat 1D a 2D NMR spektra pomocí vlastních algoritmů umožňujících následnou automatizaci stanovení molekulové struktury studovaných látek.
Ústav analytické chemie

Vývoj speciálních přenosných aparatur pro bezdotykový odběr genetických a pachových vzorků

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Kania Patrik, Ing. Ph.D. ( kan...@vscht.cz)
Řešené téma má finanční podporu nově přijatého grantu, kde genetické a pachové vzorky odeprané přenosnou aparaturou budou detailně analyzovány. Vývoj přístroje bude ve spolupráci s VUT Brno, přičemž odebrané vzorky budou detailně analyzovány pomocí GCxGC-TOF. Na analýze DNA zachycených vzorků budou vypomáhat partneři projektu (KÚ PČR a1.LF UK). Předpokládá se, že výsledky výzkumu budou mít velký forenzní dopad a budou velmi užitečné při vyšetřování trestné činnosti. Vývoj zařízení je podpořen Memorandem o spolupráci mezi VŠCHT Praha Policejním prezidiem, PČR.
Ústav analytické chemie


Přehled projektů doktorského studia nabízených Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR naleznete →ZDE

Aktualizováno: 24.2.2020 11:43, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi