Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Studium na FCHI → Zájemci o studium → Zájemci o doktorské studium → Doktorské studium → Témata vypsaných disertačních prací
iduzel: 13278
idvazba: 15815
šablona: stranka
čas: 18.12.2018 19:16:09
verze: 4545
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-web-test.vscht.cz/redirect/
branch: trunk
Obnovit | RAW

Témata disertačních prací pro rok 2018/2019

Analytická chemie

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Analýza cílené therapie pro autoimunitní onemocnění (Crohnova nemoc)

Král Vladimír, prof. RNDr. DSc. ( k...@vscht.cz)
Cílem práce bude analýza biomarkerů, identifikace nových biomakterů pro autoimunitních onemocnění a potenciálu léčby.
Zásady: Vypracujte rešerši na téma: "Analýza metod současného stavu léčby autoimunitních onemocnění".

Analýza mechanismu účinku léčiv pro neurodegenerativních onemocnění. Chelároty kationtů težkých kovů pro therapeutická zásah.

Král Vladimír, prof. RNDr. DSc. ( k...@vscht.cz)
Práce je založena na analýze mechanismu komplexačních vlastností nových chelátorů pro kationty težkých kovů jako možnosti therapeutického zásahu pro neurodegeneraci.
Zásady: Vypracujte rešerši na téma: "Analýza mechanismu therapeutického efektu chelátorů pro eliminaci neurodegenerace"

Biospektroskopie tkání pro diagnostické účely

Setnička Vladimír, doc. Ing. Ph.D. ( set...@vscht.cz)
Sinica Alla, Mgr. Ph.D. ( All...@vscht.cz)

Individuální identifikace osob na základě digitálně zakódované lidské pachové signatury

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Detailní analýza relativních poměrů koncentrací primárních molekul v lidském pachu bude použita k vytvoření jedinečného kódu tzv. lidské pachové signatury, která umožňuje jednoznačnou individuální identifikaci lidí obdobným způsobem jako otisk prstu. Tato digitální zakódovaná pachová signatura bude použitelná celosvětově pomocí internetu, umožní tvorbu digitálních databází a komparativní identifikaci pomocí počítače. Doktorská práce bude finančně podporována projektem bezpečnostního výzkumu a bude probíhat v mezinárodní spolupráci.

Magnetické nanočástice s plasmonickými strukturami jako analytické sondy

Řezanka Pavel, doc. RNDr. Ing. Ph.D. ( pav...@vscht.cz)
Kaman Ondřej, Ing. Mgr. Ph.D. ( k...@fzu.cz)
Práce bude věnována přípravě komplexních nanočástic s magnetickými jádry, dielektrickým obalem a plasmonickými strukturami na bázi zlata. Tyto struktury budou zahrnovat především zlaté nanovrstvy a zlaté nanotyčinky, jejichž povrch bude organicky funkcionalizován molekulárními senzory poskytujícími signál pro povrchově zesílenou Ramanovu spektroskopii (SERS). Samotné senzory budou cílit vybrané analyty na bázi malých molekul (důležitých zejména v analýze biologických vzorků) nebo budou sloužit jako sondy pro fázové a chemické změny při povrchu zlatých nanostruktur. Cílem bude detekce analyticky významných látek a vývoj specifických sond pro fyzikálně-chemické změny na povrchu částic.

Mezihvězdné molekuly: Mikrovlnná spektroskopie astrofyzikálně zajímavých molekul v laboratoři a na observatoři ALMA

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
V roce 2013 byla slavnostně otevřena ALMA, která představuje nejmohutnější a nejcitlivější spektroskopický systém pro získávání spekter z vesmíru. Toto obrovské pole teleskopů na chilské poušti Acatama ve výšce cca 5000 m nad mořem bylo vybudováno spojením úsilím 27 zemí včetně ČR. Téma dizertační práce spočívá v laboratorním měření molekul, jejichž přítomnost může být předpokládaná v mezihvězdném prostoru. V rémci PhD studií může být organizována stáž do Chile, kde doktorand bude provádět měření molekul v kosmu, nebo tato měření budou organizována přes českého zaměstnance na ALMA.

Mikrovlnná spektroskopie astrofyzikálně významných prebiotických // molekulárních specií

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Kania Patrik, Ing. Ph.D. ( kan...@vscht.cz)
Jedna z moderních teorií předpokládá, že prebiotické molekuly byly dopraveny na naší Zemi prostřednictvím prachových částic z vesmíru, nicméně stále není objasněn způsob generace těchto molekul v mezihvězdném médiu. Do současnosti byly v interstelárním prostředí detekovány pouze velmi jednoduché prebiotické specie, avšak pro vysvětlení jejich reakčních mechanismů ve vesmíru stále existuje nedostatek experimentálních radioastronomických údajů. Důvodem je nedostatek podpůrných experimentálních laboratorních studií těchto specií.
Studium molekulárních vlastností prebiotických molekul v plynném stavu je velmi obtížné a z celosvětového hlediska dosud v počátcích. Spektroskopická studia v IČ a UV/VIS nemají dostatečné rozlišení pro jemnou rotační strukturu, která je navíc komplikovaná současně existujícími různými prostorovými isomery. Rotační spektroskopie, která v principu toto rozlišení je schopná poskytnout, zase kolabuje na dramatickém poklesu citlivosti absorpčních spekter v důsledku nelineárních saturačních jevů.
Předmětem této dizertační práce je spektroskopické studium prebiotických molekul v molekulových paprscích pomocí nového typu emisního mikrovlnného spektrometru s unikátní heterodynní detekcí, který je v mezinárodní spolupráci stavěn na Ústavu analytické chemie. Tento přístroj bude schopen měřit spektra se sub-Dopplerovským rozlišením a za minimálních teplot, což umožní zjednodušení spekter na přechody mezi nejnižšími populovanými stavy a tak rozlišit nejen rotační strukturu, různé konformery, ale i hyperjemnou strukturu, která je extrémně citlivá na prostorové uspořádání molekul. Některé molekuly budou „odpařovány“ z kondenzované fáze pomocí laserové ablace. Laserová ablace bude prováděna výkonovým pulzním laserem, který bude fokusován na vzorek v tuhém stavu, který bude umístěný před vakuovou tryskou, která bude řízena pro generaci molekulových paprsků do spektrometru.
Práce předpokládá těsnou spolupráci s kvantovou chemií. Program dizertační práce má grantovou podporu a je součástí mezinárodní spolupráce (především s universitami ve Valladolidu a v Rennes) na podporu celosvětového projektu ALMA.

Mikrovlnná spektroskopie málo těkavých složek lidského pachu

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Kania Patrik, Ing. Ph.D. ( kan...@vscht.cz)
Lidský pach je nesmírně zajímavá oblast pro základní výzkum. Nejde jen o famózní aplikace v moderní kriminalistice, ale i o možnosti v lékařské diagnostice a v genetice. Zvláštní význam mohou mít málo těkavé složky lidského pachu, protože je nedávnými experimenty prokázáno, že cvičený pes rozliší pachovou stopu i tehdy, pokud je dlouhodobě zahřívána.
Předmětem této dizertační práce je izolace nejméně těkavých složek lidského pachu, jejich testování, zda jsou součástí pachové stopy a jejich spektroskopické studium pomocí nového typu emisního mikrovlnného spektrometru s unikátní heterodynní detekcí, který je v mezinárodní spolupráci dokončován na Ústavu analytické chemie. V každém případě půjde o první měření tohoto typu vůbec. Protože předmětem studia budou molekuly, které nikdo dosud neměřil, je nezbytná těsná spolupráce s kvantovou chemií. Program dizertační práce má grantovou podporu a je součástí spolupráce spolupráce s policejním presidiem ČR.

Modifikace molekulárních receptorů na bázi oligoTroegerových molekulárních pinzet funkčními skupinami zajišťujícími hydrofilitu, polymerizovatelnost a připojitelnost k pevným povrchům chemických senzorů

Dolenský Bohumil, doc. Ing. Ph.D. ( dol...@vscht.cz)
Molekulární pinzety na bázi oligoTroegerových bází byly prokázány jako slibné molekulární receptory elektronově deficitních aromátů jakými jsou například výbušniny. Cílem práce je modifikace jejich struktur tak, aby jejich vazba analytu byla silnější a molekula takového receptoru byla kovalentně navázatelná na pevné povrchy senzorů.

Molekulárně spektroskopická analýza vzorků krevní plazmy

Setnička Vladimír, doc. Ing. Ph.D. ( set...@vscht.cz)
Sýkora Jan, Ing. Ph.D. ( syk...@icpf.cas.cz)
Cílem práce je zhodnotit potenciál metod chiroptické (elektronového cirkulárního dichroismu a Ramanovy optické aktivity) a vibrační (IR a Ramanovy) spektroskopie vzorků krevní plazmy pro diagnostiku některých závažných onemocnění (například Alzheimerovy choroby, karcinomu slinivky břišní, hepatocelulárního karcinomu, karcinomu plic, diabetu). Studie bude doplněna o metody metabolomické a proteomické analýzy. Budou hledány specifické odlišnosti ve spektrální odezvě vzorků pacientů a kontrolních jedinců, na jejichž základě by bylo možné výše uvedená onemocnění diagnostikovat. Součástí práce bude vývoj algoritmů pro zpracování spektrálních dat. Studie bude prováděna ve spolupráci s klinickými pracovišti (VFN Praha, FNKV Praha, ÚVN Praha) a za podpory grantových projektů.

Molekuly v mezihvězdném prostoru: Průkopnické studie molekulových radikálů pomocí vysoce rozlišené mikrovlnné spektroskopie

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Kania Patrik, Ing. Ph.D. ( kan...@vscht.cz)
Nově otevřená superobservatoř ALMA v Chile je schopna zvládat mikrovlnná spektra z mezihvězdného prostoru s citlivostí až o dva řády vyšší než všechny předchozí astrofyzikální observatoře ve světě. Tato citlivost dovoluje pozorovat v mezihvězdném prostoru i nestabilní molekuly, které jsou v nízkých koncentracích. Aby tyto molekuly mohly být pozorovány, je třeba provést laboratorní vysoce rozlišená měření a tato analyzovat. V případě dosud neznámých radikálů musí nutně jít o špičkový výzkum.

Pionýrské studium prostorové konformace jednoduchých biomolekul // a jejich fragmentů metodou rotačně hyperjemné spektroskopie

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Kania Patrik, Ing. Ph.D. ( kan...@vscht.cz)
Studium molekulárních struktur a konformací bio-molekul v plynném stavu je velmi obtížné a z pohledu celosvětové vědy dosud téměř neznámé. Spektroskopická studia v IČ a UV/VIS nemají dostatečné rozlišení pro jemnou rotační strukturu, která je navíc komplikovaná současně existujícími různými prostorovými isomery. Rotační spektroskopie, která v principu toto rozlišení je schopná poskytnout, zase kolabuje na dramatickém poklesu citlivosti absorpčních spekter v důsledku nelineárních saturačních jevů.
Předmětem této dizertační práce je spektroskopické studium prostorové konformace jednoduchých biomolekul pomocí nového typu emisního mikrovlnného spektrometru s unikátní heterodynní detekcí, který je v mezinárodní spolupráci stavěn na Ústavu analytické chemie. Tento přístroj bude schopen měřit spektra dokonce se sub-Dopplerovským rozlišením a tak rozlišit nejen rotační strukturu, různé konformery, ale i hyperjemnou strukturu, která je extrémně citlivá na prostorové uspořádání molekul. Práce předpokládá těsnou spolupráci s kvantovou chemií. Program dizertační práce má grantovou podporu a je součástí mezinárodní spolupráce.

Simultánní vyhodnocení několika NMR charakteristik pro určení stechiometrie, stability a 3D struktury molekulárních komplexů

Dolenský Bohumil, doc. Ing. Ph.D. ( dol...@vscht.cz)
Porozumění intermolekulárním interakcím způsobujících vznik molekulárních komplexů je klíčem k objevování procesů v živé hmotě. Bohužel obvyklé vyhodnocování jediné NMR charakteristiky je pro přesné stanovení 3D struktury molekulového komplexu v roztoku nedostatečné. Simultánní vyhodnocení série několika chemických posunů 1H a 13C, interakčních konstant, a relaxačních časů na koncentraci a prostředí je cestou k zpřesnění stanovení těchto struktur.

Slabé interakce jako moderní prostředek a rozpoznávání kvality léčiv a jejich padělků

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Pokročilá metoda terahertzové spektroskopie, která umožňuje detekci vibračních modů, které příslušejí slabým inter- a intra-molekulovým interakcím (vodíkové, Van der Waalsovy, disperzní a jiné vazby), dovoluje rozpoznat rozdílné polymorfní stavy léků, které závisí na způsobu výroby, délce a teplotě skladování. Tímto způsobem lze rozpoznat stárnutí léků, odlišný způsob výrobního procesu (padělky) i za předpokladu, že chemické složení je identické.

Spektroskopická detekce astrofyzikálně významných molekulových radikálů

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Kania Patrik, Ing. Ph.D. ( kan...@vscht.cz)
Radikály jsou většinou krátce žijící meziprodukty řady reakcí a jejich analytické studium je omezeno na spektroskopické metody. Detekce jejich spektrálních čar je přesto velmi obtížná, jednak proto, že koncentrace radikálů je vždy nepatrná a je v přebytku mateřských i dceřiných molekul, jednak proto, že teoretické kvantově chemické výpočty těchto systémů s otevřenou slupkou jsou velmi nepřesné.
Předmětem disertační práce je pionýrské měření dosud spektroskopicky neznámých radikálů, jejich generace při měření, identifikace spektrálních linií ke kvantovým číslům, určení vysoce přesných molekulových parametrů v termínech kvantově mechanických operátorů a konečně určení přesné geometrie molekulární specie. V rámci disertace se navíc získají základní spektroskopické údaje, které dovolí jednoznačnou „remote sensing“ detekci těchto molekulárních specií ve vesmíru (v atmosférách planet, v mezihvězdném prostoru nebo v cirkumstelárním prostředí), po případě v atmosféře naší planety. Program má grantovou podporu a je součástí mezinárodní spolupráce na podporu celosvětového projektu ALMA.

Spektroskopická detekce astrofyzikálně významných molekulových radikálů

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Kania Patrik, Ing. Ph.D. ( kan...@vscht.cz)
Radikály jsou většinou krátce žijící meziprodukty řady reakcí a jejich analytické studium je omezeno na spektroskopické metody. Detekce jejich spektrálních čar je přesto velmi obtížná, jednak proto, že koncentrace radikálů je vždy nepatrná a je v přebytku mateřských i dceřiných molekul, jednak proto, že teoretické kvantově chemické výpočty těchto systémů s otevřenou slupkou jsou velmi nepřesné.
Předmětem disertační práce je pionýrské měření dosud spektroskopicky neznámých radikálů, jejich generace při měření, identifikace spektrálních linií ke kvantovým číslům, určení vysoce přesných molekulových parametrů v termínech kvantově mechanických operátorů a konečně určení přesné geometrie molekulární specie. V rámci disertace se navíc získají základní spektroskopické údaje, které dovolí jednoznačnou „remote sensing“ detekci těchto molekulárních specií ve vesmíru (v atmosférách planet, v mezihvězdném prostoru nebo v cirkumstelárním prostředí), po případě v atmosféře naší planety. Program má grantovou podporu a je součástí mezinárodní spolupráce na podporu celosvětového projektu ALMA.

Studium molekulární struktury komplexů cholesterolu a vývoj molekulárního receptoru pro jeho detekci v živých buňkách

Dolenský Bohumil, doc. Ing. Ph.D. ( dol...@vscht.cz)
Molekulární komplexy cholesterolu se známými i nově připravenými receptory budou studovány pomocí nukleární magnetické rezonance. Získané informace o molekulární struktuře těchto komplexů budou využity k návrhu struktury receptoru vhodného pro detekci cholesterolu v živých buňkách. V rámci doktorské práce budou též provedeny běžné syntetické operace a studie na buňkách. Doktorská práce bude finančně podporována souvisejícím projektem GAČR.

Studium přírodních látek pomocí LC-MS

Sýkora David, doc. Dr. RNDr. ( syk...@vscht.cz)
Cuřínová Petra, Ing. Ph.D. ( cur...@icpf.cas.cz)
Analýza rostlinných extraktů je důležitým zdrojem informací o přírodním výskytu farmaceuticky využitelných sloučenin. Získávání rostlinných extraktů různými metodami, které zahrnují extrakci rozpouštědly i extrakci superkritickým CO2, a porovnání složení získaných extraktů pomocí HPLC-MS může poskytnout důležitá vodítka pro nakládání s rostlinným materiálem. Vyvinuté HPLC-MS metody se dají nadále využít pro studium stability získaného materiálu, v případě izolace jednotlivých sloučenin pro studium jejich rozkladných produktů.

Teplotní závislost NMR charakteristik nevyměňujících se jader jako nástroj pro studium konformerů, komplexů a solvátů

Dolenský Bohumil, doc. Ing. Ph.D. ( dol...@vscht.cz)
Porozumění intermolekulárním interakcím, které jsou odpovědné za vznik komplexů, je klíčovým faktorem k objevování procesů v živé hmotě. Hodnoty NMR charakteristik dokládají molekulární uspořádání studovaných molekul v daném prostředí. Měření a vysvětlení jejich teplotní závislosti je cestou k přesnějšímu pochopení molekulárních struktur a jejich komplexů.

Terahertzová spektroskopie při rozpoznávání padělků léčiv

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Král Vladimír, prof. RNDr. DSc. ( k...@vscht.cz)
Pro padělatele je často poměrně jednoduché napodobit chemické složení, avšak nikoliv okopírovat přesný postup výroby, který určuje morfologii a slabé interakce v léčivu. Tyto rozdíly může pozorovat právě nová THz spektroskopie.

Terahertzová spektroskopie při vývoji nových generických léčiv

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Král Vladimír, prof. RNDr. DSc. ( k...@vscht.cz)
Účinnost léčiv je způsobena nejen schválenou farmaceuticky účinnou látkou, ale i přísadami, které vytvářejí nekovalentní vazby, které do velké míry určují biodostupnost a kvalitu generického léčiva. V rámci práce budou THz spektroskopií testovány různé lékové formy s cílem najít tu nejlepší.

Tranzitní momenty volných radikálů měřené pomocí Starkova jevu

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Kania Patrik, Ing. Ph.D. ( kan...@vscht.cz)
Maticové elementy tranzitního momentu (absorpční koeficienty) jsou klíčové veličiny pro určování koncentrace molekulární specie na základě intenzity spektrálních přechodů a tedy i pro určování koncentrací těchto specií „remote sensing“ metodami, tedy na velkou vzdálenost v atmosféře, atmosférách jiných planet, ve vesmíru atp. V případě standardních molekul lze tyto veličiny získávat v laboratoři z dobře definovaných koncentrací zkoumaných plynných vzorků. V případě nestabilních radikálů tato metoda selhává pro nemožnost připravit vzorek s definovanou koncentrací radikálu, což současně zvětšuje i potřebu určování koncentrací spektroskopickou cestou. Situace je o to komplikovanější, že dnešní kvantová chemie, která je velmi úspěšná u standardních molekul, selhává u radikálů, tedy o molekul s otevřenou slupkou. Tento problém lze principielně řešit odvozením tranzitního momentu z elektrického dipólového momentu, který lze měřit prostřednictvím Starkova jevu.
Předmětem práce je vybudování specielní radikálové kyvety pro měření Starkova štěpení, měření Starkova štěpení ve vybraném radikálu, odvození dipólového momentu, výpočet příslušného tranzitního momentu a samozřejmě následná publikační aktivita.
Program dizertační práce má grantovou podporu a bude ve spolupráci s univerzitou v Kolíně nad Rýnem a v Lille.

Určení pohlaví, lidské rasy a dalších druhových vlastností z chemické analýzy lidského pachu

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Na základě rozborů molekulového složení kožních pachů dobrovolníků budou hledány zákonitosti, které charakterizují pohlaví, základní lidské rasy (Indoevropané, černoši, Asiaté, Arabové atp.), přibližný věk, základní civilizační choroby a jiné atributy tak, aby mohly být určeny z neznámého pachového vzorku. Doktorská práce bude finančně podporována projektem bezpečnostního výzkumu a bude probíhat v mezinárodní spolupráci.

Určování pachových molekul pro druhovou identifikaci člověka/ téma zadáno pro Vaníčkovou Kristýnu

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Škeříková Veronika, Ing. Ph.D.
Na základě detailních studií molekulového složení lidského pachu širokého spektra dobrovolníků budou hledány korelace mezi fyziologickými atributy jedinců (pohlaví , rasa, věk, nemoci, atp) a molekulovým složením jejich pachové stopy.

Vibrační a chiroptická spektroskopie jako pokročilý nástroj studia struktury a identifikace farmaceuticky významných a psychoaktivních látek

Setnička Vladimír, doc. Ing. Ph.D. ( set...@vscht.cz)
Bouř Petr, prof. RNDr. CSc. ( b...@uochb.cas.cz)
Práce bude zaměřena na vývoj metod strukturní analýzy farmaceuticky významných a psychoaktivních molekul a nových nástrojů pro odhalování drog a padělků léčiv s využitím metod vibrační (infračervené a Ramanovy) a chiroptické (cirkulární dichroismus, Ramanova optická aktivita) spektroskopie. Analyzovány budou nejen čisté látky, ale též reálné vzorky ze záchytů. Budou též sledovány specifické projevy přítomnosti chirálních nečistot a matric. Součástí práce bude podpora kvantově chemickými výpočty a simulacemi. Práce bude realizována za podpory grantových projektů Ministerstva vnitra ČR.

Vysoce rozlišená spektroskopie biologicky významných molekul

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Kania Patrik, Ing. Ph.D. ( kan...@vscht.cz)
Cílem doktorské práce je pionýrské experimentální a teoretické studium vybraných biologicky významných molekul v plynné fázi. Experimentální studie budou založeny na měření vysoce rozlišených molekulových spekter v centimetrové a milimetrové oblasti spektra, teoretická analýza spekter bude řešena pokročilými metodami kvantové mechaniky a chemie.

Využití metod NMR pro forenzní analýzu léků a drog

Dolenský Bohumil, doc. Ing. Ph.D. ( dol...@vscht.cz)
Díky vysoké citlivosti současných spektroskopů NMR je možné nejen strukturní analýza majoritních složek vzorků, ale též detekce nečistot obsažených v méně než 0,1%, což umožňuje stopování původu a technologických procesů různých vzorků. Vývoj metod NMR pro měření a vyhodnocení nečistot ve spektrech NMR bude přínosem zejména pro forenzní analýzu léků a drog.

Využití nových experimentů NMR pro „tiché fragmenty“ a počítačových programů pro automatickou strukturní analýzu a přiřazení signálů a jejich charakteristik

Dolenský Bohumil, doc. Ing. Ph.D. ( dol...@vscht.cz)
Vyhodnocení série korelovaných NMR spekter je obecnou strategií stanovení většiny molekulových struktur, které jsou klíčovou informací k pochopení a predikci vlastností molekul. Přiřazení signálů NMR a jejich charakteristik je pak klíčovou informací pro studium mezimolekulárních interakcí. Využití nových experimentů NMR a počítačových programů vyhodnocování zrychlí a zpřesní.

Využití spektroskopie k predikci účinnosti nanočásticových transportérů léčiv prostupovat biologickými membránami

Záruba Kamil, doc. Ing. Ph.D. ( zar...@vscht.cz)
Práce bude zaměřena na mapování kritických faktorů (vlastností) ovlivňujících účinnost prostupu nanočástic biologickými membránami. Křemičité nebo oligosacharidové nanočástice jsou součástí řady probíhajících klinických studií zaměřených na transport léčiv organismem. Pro úspěšné cílení je nutné správně zvolit chemickou modifikaci povrchu nanočástic, aby byly dostatečnou dobu stabilní (dlouhodobě cirkulující nanočástice) a umožnily překonat biologické bariéry (ve formě membrán) léčivu, které samo těmito bariérami neprostupuje. Oba uvedené typy nanočástic umožňují jednoduchým způsobem modifikovat jejich povrch mnoha různými způsoby, a lze proto systematicky studovat souvislost mezi chemickým složením jejich povrchu a účinností jejich prostupu na základě spektroskopické analýzy jejich povrchového chemického složení.

Vývoj činidel pro selektivní barvení buněčných organel a analýzu buněčného prostředí

Dolenský Bohumil, doc. Ing. Ph.D. ( dol...@vscht.cz)
Hubálek Kalbáčová Marie, doc. RNDr. Ph.D.
Rutinní organickou syntézou budou přepraveny a separovány barviva s potenciálem selektivní lokalizace v buněčných organelách. Jejich funkčnost bude ověřena experimenty na buňkách. Vyhodnocením vztahu mezi molekulární strukturou barviva a jeho funkcí v buňkách budou navrženy molekuly s lepší či jinou selektivitou. Doktorská práce bude podporována souvisejícími grantovými projekty a barviva unikátních vlastností budou patentována.

Vývoj chromatografických metod ve spojení s MS detekcí pro studium psychoaktivních látek v animálním modelu

Sýkora David, doc. Dr. RNDr. ( syk...@vscht.cz)
Kuchař Martin, Ing. Ph.D. ( mar...@vscht.cz)
Práce bude zaměřena na vypracování metodiky stanovení hladin významných biologicky aktivních látek ve složité biologické matrici. Výsledky budou důležitou součástí neuropsychofarmakologického výzkumu psychoaktivních látek a preklinických studií. Důraz bude kladen především na optimalizaci zpracování biologických vzorků a vývoj vhodné LC nebo GC metody ve spojení s hmotnostní spektrometrií.

Vývoj metodik pro studium farmaceuticky významných látek pomocí pokročilých technik vibrační spektroskopie

Matějka Pavel, prof. Dr. RNDr. ( mat...@vscht.cz)
Prokopec Vadym, Ing. Ph.D. ( vad...@vscht.cz)
Pokročilé metody vibrační spektroskopie umožňují detailní studium farmaceuticky významných látek, jejíchž detekce a identifikace je žádoucí pro budoucí aplikační účely. Cílem této práce je rozvíjet aktuální analytické metodiky pokročilé vibrační spektroskopie z hlediska experimentálního uspořádání studovaných systémů, optimalizace a maximalizace spektrální odezvy a chemometrického vyhodnocování získaných datových souborů.

Vývoj metod molekulové spektroskopie pro diagnostiku degenerativních a nádorových onemocnění

Setnička Vladimír, doc. Ing. Ph.D. ( set...@vscht.cz)
Metody molekulové spektroskopie, zejména infračervená a Ramanova spektroskopie, patří k účinným metodám strukturní analýzy, které se osvědčily při studiu strukturních anomálií jednotlivých biologických molekul v biologických tekutinách či v tkáňových preparátech. V práci budou též rozvíjeny metody analýzy biotekutin pomocí Ramanovy optické aktivity a cirkulárního dichroismu. Budou hledány nové spektroskopické markery patologického stavu a monitorovány strukturní a konformační změny biomolekul (např. proteinů, glykoproteinů, glykolipidů, nukleových kyselin, polysacharidů) v biotekutinách a tkáňových preparátech. Práce je realizovaná ve spolupráci s klinickými pracovišti (VFN Praha, FNKV Praha, ÚVN Praha) a za podpory grantových projektů.

Zakázané přechody a energetické hladiny amoniaku

Urban Štěpán, prof. RNDr. CSc. ( urb...@vscht.cz)
Kania Patrik, Ing. Ph.D. ( kan...@vscht.cz)
Amoniak patří mezi klíčové molekuly moderní kvantové mechaniky a astrofyziky mezihvězdného média. Patří mezi osově symetrické molekuly, ve kterých standardní spektroskopická výběrová pravidla nedovolují měřit všechny přechody nezbytné pro přesné určení hladin. To dovoluje až změření frekvencí přechodů, které jsou dovoleny až poruchami teorie ve vyšších řádech Hamiltoniánu a jejich intenzita je o několik řádů menší.
Předmětem práce je přesné měření hyperjemné struktury zakázaných rotačních přechodů amoniaku pomocí nově postavené multireflexní kyvety, která dovoluje několikanásobné prodloužení optické dráhy experimentu. Tato unikátní měření (poprvé v historii) budou zahrnovat i měření tlakové závislosti frekvencí, což povede k určení hodnot pro isolovanou molekulu. Naměřené frekvence budou v mezinárodní spolupráci kombinovány s nejlepšími dostupnými amoniakovými daty k určení energetických rotačně hyperjemných hladin na základě kvantově mechanického hamiltoniánu a k určení přesné geometrie.
Program dizertační práce má grantovou podporu a bude ve spolupráci s Jet Propulsion laboratoří Kalifornského technologického institutu (Caltech).

Příprava, modifikace a bioanalytické aplikace elektropolymerních vrstev

Šiškanova Taťjana, doc. Mgr. CSc. ( shi...@vscht.cz)
Broncová Gabriela, Ing. Ph.D. ( gab...@vscht.cz)
Ústav analytické chemie

Fyzikální chemie

Studijní program: Chemie (čtyřletá)

Fázové rovnováhy v systémech obsahujících elektrolyty

Řehák Karel, doc. Ing. CSc. ( kar...@vscht.cz)
Práce zahrnuje teoretickou i experimentální činnost. Jedná se o vývin výpočetní metodiky určené pro odhad rozpustností ionizujících látek např. pro farmaceutické aplikace. Metody by měly být založené na moderních stavových rovnicích (např. ePC-SAFT) či modelech pro dodatkovou Gibbsovu energii.

Membránové separace směsí obtížně dělenitelných klasickými metodami

Vopička Ondřej, doc. Ing. Ph.D. ( vop...@vscht.cz)
Hovorka Štěpán, Ing. Ph.D. ( hov...@vscht.cz)
Předmětem doktorské práce je experimentální studium membránových metod dělení klasickými metodami obtížně dělitelných směsí látek. Součástí práce je vývoj optimalizovaných membránově-separačních metod a postupů. Řešitel práce (doktorand) by měl získat originální data o separaci směsí, které jsou obtížně dělitelné klasickými metodami, zejména směsí eutektických a azeotropických.
Zásady: 1) Literární rešerše.
2) Zvládnutí práce s aparaturami.
3) Zpracovaní experimentálních dat, modelování.
4) Prezentace výsledků, sepsání doktorské práce a její obhajoba.

Metody strojového učení ve fotodynamice

Slavíček Petr, prof. RNDr. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Metody založené na technikách umělé inteligence a strojového učení si nacházejí cestu k aplikacím do rozmanitých oblastí vědy i technologie. Cílem navrhované dizertační práce bude aplikace těchto metod do oblasti teoretické fotodynamiky. Více k nalezení na http://photox.vscht.cz/

Modelování kvantových efektů jader ve spektroskopii

Slavíček Petr, prof. RNDr. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Práce bude zaměřena na vývoj metod pro modelování různých spektrálních charakteristik molekulárních systémů se zahrnutím kvantových efektů atomových jader. Tyto efekty budou také vyšetřovány z pohledu vlivu na strukturu molekul a na termodynamické vlastnosti (kvantová termodynamika). Více informaci viz http://photox.vscht.cz.

Modelování transportu plynů v grafenoxidových membránách

Friess Karel, doc. Ing. Ph.D. ( fri...@vscht.cz)
Sofer Zdeněk, doc. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Membránové separační procesy patří k moderním technologicky významným separačním metodám, které jsou v porovnání s klasickými separačními metodami ekonomičtější i ekologičtější. V posledních letech nacházejí uplatnění v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu. Technologicky se membrány, převážně polymerní, používají např. pro získání helia ze zemního plynu, oddělení vodíku od uhlovodíků, oxidu uhelnatého nebo dusíku a rovněž i pro odstranění oxidu uhličitého z bioplynu nebo par organických látek ze vzduchu. Grafenoxidové materiály náleží do moderní a dynamicky rostoucí skupiny materiálů a mají mnoho zajímavých vlastností využitelných pro membránové separaceplynů, např. vodíku od oxidu uhličitého. V naší laboratoři se tématice membránových separací věnujeme déle než 15 let a v současné době se podílíme na řešení grantů GA ČR a MŠMT, zaměřených na zvýšení efektivity membránových separačních procesů, přičemž vlastní doktorská disertační práce bude tematicky souviset s těmito projekty. Dizertační práce bude zaměřena na modelování transportu plynů a i jejich směsí v GO membránách.
Zásady: 1) Literature search 2) Modelling of permeation and sorption experiments of H2, CO2 and others selected gases (O2, N2, CH4, H2, He, Ar, SF6) in graphene oxide membranes 3) Evaluation and elaboration of determined experimental data and calculation of transport parameters (coefficients of permeability, diffusion and sorption) 4) PhD thesis writing

Modelování ultrarychlých dějů v radiační chemii

Slavíček Petr, prof. RNDr. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Díky enormnímu experimentálnímu rozvoji se stalo v současné době možným studovat fotoemisi z vody a vodných roztoků. Taková měření vedla k objevu nových, dopsud neznámých fenomenů jako je mezimolekulární coulombovský rozpad (ICD). Pozorované jevy mají potenciál stát se základem nových spektroskopií či mohou vést k aplikacím kupříkladu v radioonkoligii. Navrhované práce bude yaměřena na hledání zajímavých dějů v této oblasti pomocí metod kvantové teorie molekul a molekulových simulací. Více k nalezení na http://photox.vscht.cz/

Molekulární astrochemie: Modelování fotochemických dějů probíhajících na mezifázích

Slavíček Petr, prof. RNDr. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Na Zemi i ve vesmírném prostoru probíhá řada důležitých chemických a fotochemických dějů na povrchu ledových či prachových částic. Tato dizertační práce je zaměřena na modelování vlivu adsorpce na povrchu ledu či na povrchu minerálních částic na účinné průřezy molekul. Současné studie v oblasti chemie atmosféry naznačují, že efekt může být značný. Dále je projekt zaměřen na studium role povrchu pro fotodynamické děje, neboť se ukazuje, že povrch pevné látky může hrát významnou roli pro fotostabilitu komplexních organických molekul. Více k nalezení na http://photox.vscht.cz/

Molekulární simulace atmosférických aerosolů

Slavíček Petr, prof. RNDr. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Atmosféra země představuje unikátní chemický reaktor, ve kterém mimořádnou roli hrají jak fotochemické reakce, tak reakce heterogenní. Obsahem navrhované dizertační práce je teoretické modelování chemických a zejména fotochemických procesů ve stratosféře a v troposféře s použitím celého arzenálu teoretických metod. Více k nalezení na http://photox.vscht.cz/

Nové polymerní membrány s cíleně zabudovanými nanočásticemi pro separace plynů pro energetické účely

Friess Karel, doc. Ing. Ph.D. ( fri...@vscht.cz)
Sysel Petr, prof. Ing. CSc. ( sys...@vscht.cz)
Membránové separační procesy patří k moderním technologicky významným separačním metodám, které jsou v porovnání s klasickými separačními metodami ekonomičtější i ekologičtější. V posledních letech nacházejí uplatnění v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu. Technologicky se membrány, převážně polymerní, používají např. pro získání helia ze zemního plynu, oddělení vodíku od uhlovodíků, oxidu uhelnatého nebo dusíku a rovněž i pro odstranění oxidu uhličitého z bioplynu nebo par organických látek ze vzduchu. Membrány se smíšenou matricí, tzv. Mixed Matrix Membranes, MMM) mají mnoho zajímavých vlastností využitelných pro membránové separace. V naší laboratoři se tématice membránových separací věnujeme déle než 20 let a v současné době se podílíme na řešení grantů GA ČR a MŠMT, zaměřených na zvýšení efektivity membránových separačních procesů, přičemž vlastní doktorská disertační práce bude tematicky souviset s těmito projekty. Dizertační práce bude zaměřena na studium teoretických i experimentálních aspektů transportu plynů a i jejich směsí v polymerech s obsahujících v polymerní matrici zabudované nanočástice. Právě cílené zabudování pomocí externího pole bude jednou z klíčových témat práce.
Zásady: 1) Literature search 2) Preparation of mixed matrix membranes with controlled embedding of nanoadditives 3) Performing of permation and sorption experiments of selected gases CO2, O2, N2, CH4, H2, He, Ar) in mixed matrix membranes 4) Evaluation and elaboration of determined experimental data and calculation of transport parameters (coefficients of permeability, diffusion and sorption) 5) PhD thesis writing

Nové polymerní membrány s cíleně zabudovanými nanočásticemi pro separace plynů pro energetické účely

Friess Karel, doc. Ing. Ph.D. ( fri...@vscht.cz)
Vopička Ondřej, doc. Ing. Ph.D. ( vop...@vscht.cz)
Membránové separační procesy patří k moderním technologicky významným separačním metodám, které jsou v porovnání s klasickými separačními metodami ekonomičtější i ekologičtější. V posledních letech nacházejí uplatnění v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu. Technologicky se membrány, převážně polymerní, používají např. pro získání helia ze zemního plynu, oddělení vodíku od uhlovodíků, oxidu uhelnatého nebo dusíku a rovněž i pro odstranění oxidu uhličitého z bioplynu nebo par organických látek ze vzduchu. Membrány se smíšenou matricí, tzv. Mixed Matrix Membranes, MMM) mají mnoho zajímavých vlastností využitelných pro membránové separace. V naší laboratoři se tématice membránových separací věnujeme déle než 20 let a v současné době se podílíme na řešení grantů GA ČR a MŠMT, zaměřených na zvýšení efektivity membránových separačních procesů, přičemž vlastní doktorská disertační práce bude tematicky souviset s těmito projekty. Dizertační práce bude zaměřena na studium teoretických i experimentálních aspektů transportu plynů a i jejich směsí v polymerech s obsahujících v polymerní matrici zabudované nanočástice. Právě cílené zabudování pomocí externího pole bude jednou z klíčových témat práce.
Zásady: 1) Literature search 2) Preparation of mixed matrix membranes with controlled embedding of nanoadditives 3) Performing of permation and sorption experiments of selected gases CO2, O2, N2, CH4, H2, He, Ar) in mixed matrix membranes 4) Evaluation and elaboration of determined experimental data and calculation of transport parameters (coefficients of permeability, diffusion and sorption) 5) PhD thesis writing

Permeace a sorpce plynů v polymerních membránách obsahujících zakotvené iontové kapaliny

Friess Karel, doc. Ing. Ph.D. ( fri...@vscht.cz)
Izák Pavel, Ing. Ph.D. DSc. ( i...@icpf.cas.cz)
Membránové separační procesy patří k moderním technologicky významným separačním metodám, které jsou v porovnání s klasickými separačními metodami ekonomičtější i ekologičtější. V posledních letech nacházejí uplatnění v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu. Technologicky se membrány, převážně polymerní, používají např. pro získání helia ze zemního plynu, oddělení vodíku od uhlovodíků, oxidu uhelnatého nebo dusíku a rovněž i pro odstranění oxidu uhličitého z bioplynu nebo par organických látek ze vzduchu. Iontové kapaliny mají mnoho zajímavých vlastností využitelných pro membránové separace, např. téměř nulovou tenzi par, vysokou afinitu k CO2 atd. V naší laboratoři se tématice membránových separací věnujeme déle než 15 let a v současné době se podílíme na řešení grantů GA ČR a MŠMT, zaměřených na zvýšení efektivity membránových separačních procesů, přičemž vlastní doktorská disertační práce bude tematicky souviset s těmito projekty. Dizertační práce bude zaměřena na studium teoretických i experimentálních aspektů transportu plynů a i jejich směsí v polymerech s obsahujících v polymerní matrici zabudovanou iontovou kapalinu.
Zásady: 1) Literature search 2) Performing of permation and sorption experiments of selected gases CO2, O2, N2, CH4, H2, He, Ar) in room temperature ionic liquid supported membranes and in blends 3) Evaluation and elaboration of determined experimental data and calculation of transport parameters (coefficients of permeability, diffusion and sorption) 4) PhD thesis writing

Predikce rozpustnosti léčiv v polymerech: Kombinovaná experimentální a výpočetní studie

Fulem Michal, doc. Ing. Ph.D. ( ful...@vscht.cz)
Hassouna Fatima, Mgr. Ph.D. ( Fat...@vscht.cz)

Reakční mechanismy a kinetika chemických procesů v plazmově opracovaných kapalinách relevantní pro lékařské a biochemické aplikace

Jirásek Vít, Ing. Ph.D. ( jir...@ipp.cas.cz)
Slavíček Petr, prof. RNDr. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
V posledních letech rapidně roste zájem o tzv. plazmové lékařství a plazmovou biologii, tedy využití výbojovým plazmatem generovaných reaktivních částic a plazmově aktivovaných kapalin v experimentálním lékařství a terapii některých onemocnění, bakteriálních studiích apod. Zejména tzv. reaktivní kyslíkaté a dusíkaté částice (RONS), poskytované moderními zdroji nízkoteplotního plazmatu za atmosférického tlaku, působí aktivně na biomolekuly a řada z nich je nativně přítomna v biochemických procesech. Zatímco předaplikační experimentální terapeutické a příbuzné studie již přináší zajímavé výsledky, základní charakteristiky konkrétních chemických procesů, které příslušné změny vyvolávají, zejména jejich rychlost, selektivita a závislost na konkrétních podmínkách (pH, iontová síla, teplota, elektrické pole, počáteční složení roztoku) jsou dosud jen málo probádány. Těžiště doktorské práce bude ležet v fyzikálně-chemické analýze aktivních složek v plazmově opracovaném roztoku pomocí tzv. chemických sond a instrumentálních metod, vyhodnocování naměřených dat, navrhování reakčních mechanismů, výpočtu či odhadu rychlostních konstant, za pomoci zjednodušených matematických modelů. Studie budou prováděny zejména ve fyziologických roztocích a postupně rozšiřovány na obsah různých modelových biomolekul (aminokyselin, peptidů, nukleových kyselin, fosfolipidů apod.)

Struktura a reakce solvatovaného elektronu

Slavíček Petr, prof. RNDr. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Solvatovaný elektron představuje zajímavou částici v redoxní chemii. Hydratovaný elektron, tj. solvatovaný elektron ve vodě, je částice žijící velmi krátkou dobu (v řádu pikosekund). Přesto se však ukazuje, že solvatovaný a presolvatovaný elektronmůže hrát značnou roli v chemii atmosféry či v biologických procesech. Předměteme navrhované dizertační práce je studium interakce vysokoenergetických částic s vodou, výkum vzniku a reaktivity solvatovaného elektronu. Více k nalezení na http://photox.vscht.cz/

Studium permeace a sorpce plynů v polymerních membránách obsahujících iontové kapaliny

Friess Karel, doc. Ing. Ph.D. ( fri...@vscht.cz)
Izák Pavel, Ing. Ph.D. DSc. ( i...@icpf.cas.cz)
Membránové separační procesy patří k moderním technologicky významným separačním metodám, které jsou v porovnání s klasickými separačními metodami ekonomičtější i ekologičtější. V posledních letech nacházejí uplatnění v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu. Technologicky se membrány, převážně polymerní, používají např. pro získání helia ze zemního plynu, oddělení vodíku od uhlovodíků, oxidu uhelnatého nebo dusíku a rovněž i pro odstranění oxidu uhličitého z bioplynu nebo par organických látek ze vzduchu. Iontové kapaliny mají mnoho zajímavých vlastností využitelných pro membránové separace, např. téměř nulovou tenzi par, vysokou afinitu k CO2 atd. V naší laboratoři se tématice membránových separací věnujeme déle než 15 let a v současné době se podílíme na řešení grantů GA ČR a MŠMT, zaměřených na zvýšení efektivity membránových separačních procesů, přičemž vlastní doktorská disertační práce bude tematicky souviset s těmito projekty. Dizertační práce bude zaměřena na studium teoretických i experimentálních aspektů transportu plynů a i jejich směsí v polymerech s obsahujících v polymerní matrici zabudovanou iontovou kapalinu.
Zásady: 1) Literature search 2) Performing of permation and sorption experiments of selected gases CO2, O2, N2, CH4, H2, He, Ar) in room temperature ionic liquid supported membranes and in blends 3) Evaluation and elaboration of determined experimental data and calculation of transport parameters (coefficients of permeability, diffusion and sorption) 4) PhD thesis writing

Studium transportu plynů v grafenoxidových membránách

Friess Karel, doc. Ing. Ph.D. ( fri...@vscht.cz)
Sofer Zdeněk, doc. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Membránové separační procesy patří k moderním technologicky významným separačním metodám, které jsou v porovnání s klasickými separačními metodami ekonomičtější i ekologičtější. V posledních letech nacházejí uplatnění v chemickém, petrochemickém, farmaceutickém nebo potravinářském průmyslu. Technologicky se membrány, převážně polymerní, používají např. pro získání helia ze zemního plynu, oddělení vodíku od uhlovodíků, oxidu uhelnatého nebo dusíku a rovněž i pro odstranění oxidu uhličitého z bioplynu nebo par organických látek ze vzduchu. Grafenoxidové materiály náleží do moderní a dynamicky rostoucí skupiny materiálů a mají mnoho zajímavých vlastností využitelných pro membránové separaceplynů, např. vodíku od oxidu uhličitého. V naší laboratoři se tématice membránových separací věnujeme déle než 15 let a v současné době se podílíme na řešení grantů GA ČR a MŠMT, zaměřených na zvýšení efektivity membránových separačních procesů, přičemž vlastní doktorská disertační práce bude tematicky souviset s těmito projekty. Dizertační práce bude zaměřena na studium teoretických i experimentálních aspektů transportu plynů a i jejich směsí v polymerních i jiných membránách.
Zásady: 1) Literature search 2) Performing of permation and sorption experiments of H2, CO2 and others selected gases (O2, N2, CH4, H2, He, Ar, SF6) in graphene oxide membranes 3) Evaluation and elaboration of determined experimental data and calculation of transport parameters (coefficients of permeability, diffusion and sorption) 4) PhD thesis writing

Teoretická a experimentální studie termodynamických vlastností a fázového chování molekulárních krystalů

Fulem Michal, doc. Ing. Ph.D. ( ful...@vscht.cz)
Červinka Ctirad, Ing. Ph. D. ( Cti...@vscht.cz)
Projekt bude zkoumat současné možnosti ab initio predikce termodynamických vlastností a fázových diagram molekulárních krystalů. V teoretické části budou aplikovány kvantově chemické výpočty ve spojení s kvaziharmonickou aproximací pro postih teplotní roztažnosti krystalové mřížky s cílem získat teplotně závislé termodynamické veličiny (sublimační entalpie a tlak, tepelné kapacity atd.) modelových látek pro biochemii obsahujících variaci molekulárních motivů a vykazujících pestrou škálu mezimolekulárních interakcí. Tyto látky tak představují velmi obecný soubor pro testování výpočetních metodologií. V experimentální části budou prováděna rozsáhlá měření referenčních termodynamických dat (sublimačního tlaku a entalpie, tepelných kapacit kondenzovaných fází a fázového chování) v širokém rozsahu teplot (od 2 K do teploty rozkladu), která budou společně s analýzou nejistot jednotlivých výpočetních kroků sloužit k celkové evaluaci nejistot ab initio predikcí. Nová měření zároveň podstatně rozšíří databázi dostupných termodynamických dat pro tyto významné látky.

Termodynamická charakterizace ekologicky šetrných rozpouštědel a kapalných médií

Řehák Karel, doc. Ing. CSc. ( kar...@vscht.cz)
Jednou z možností, jak přispívat k ochraně našeho zdraví a životního prostředí, je postupné zavádění do praxe nově vyvíjená ekologičtější rozpouštědla, kapalná média či suroviny. Příkladem mohou být látky jako je cykopetylmethylether, methyltetrahydrofuran, gamma-valerolakton, hydrofluorethery, některé iontové kapaliny či eutektické směsi přírodních látek. Pro kvalifikované rozhodnutí, zda je možno v nějakém technologickém procesu zaměnit klasické rozpouštědlo za nové, je potřeba mnoho informací, které zahrnují chemické, termodynamické, ekonomické a další aspekty. Hlavním tématem práce je oblast termodynamických informací nových kapalných materiálů, a to jak v čistém stavu, tak ve vícesložkových směsích. Práce zahrnuje experimentální činnost týkající se získání dat pro vytipovanou skupinu látek a směsí. Předpokládá se, že budou měřeny především fázové rovnováhy různých typů, kalorimetrická data, volumetrické a transportní vlastnosti. Následovat bude výpočetní zpracování experimentálních dat, které vyústí v komplexnější termodynamický popisu studovaných systémů. Součástí práce by měla být i další teoretická činnost směřující k prozkoumání (případně zkvalitnění) možností predikce termodynamického chování daných látek za jiných podmínek či v jiných směsích.
Zásady: 1. Vypracování literární rešerše týkající se vybraných ekologických rozpouštědel a jejich termodynamických dat. 2. Vytipování vhodných systémů, které budou experimentálně zkoumány. 3. Systematické měření vybraných fázových rovnováh a dalších fyzikálně chemických dat. 4. Zpracování experimentálních dat vhodnými modely. 5. Výzkum možností jak realizovat kvalifikované predikce chování daného rozpouštědla s dalšími látkami.

Výpočetní elektrochemie: Vývoj metod a aplikace

Slavíček Petr, prof. RNDr. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Práce je zaměřena na vývoj nových přístupů pro popis dějů s přenosem náboje. Budou zkoumány děje, při kterých je náboj přenášen mezi mezi molekulami stejně jako mezi elektrodou a molekulou. Budou přitom využity moderní přístupy ab initio molekulové dynamiky. Více k nalezení na http://photox.vscht.cz/

Vývoj metodik vibrační nanoskopie pro studium struktur biomakromolekul

Matějka Pavel, prof. Dr. RNDr. ( mat...@vscht.cz)
Dendisová Marcela, Ing. Ph.D. ( mar...@vscht.cz)

Dynamika a termodynamika kolapsu polymerů citlivých na teplo

Heyda Jan, RNDr. Mgr. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
'Chytré materiály' jsou dynamicky se rozvíjející se obor, který skýtá široké spektrum aplikací. Tyto materiály mají typicky alespoň jednu vlastnost, kterou lze reverzibilně a konrolovatelně měnit externím podnětem. Jednou ze skupin, jsou termoresponzivní polymery, které výrazně mění svůj objem při překročení kritické teploty. Navíc jsou v jejím okolí extrémně citlivé na jiné změny ve svém prostředí, jako je např. přídavek soli, či změna pH.
Tyto polymery (PNIPAM, PNIPAM-co-IL) budou předměten studia v této dizertační práci. Student bude termodynamiku kolapsu studovat prostřednictvím teoretických metod, zejména pak: molekulové dynamiky, 'coarse grained' simulací kterébudou partametrizovány s ohledem na atomární simulace (předpokládá se teplotní závislost efektivního potenciálu) a zároveň na známá experimentální data. Výsledky, tj. vliv concentrace soli na kritickou teplotu, budou porovnány s experimentálními daty a nadávno navrženým termodynamickým modelem.
Pokud to bude v časových možnostech, prozkoumá student i některé z iontově specifických efektů, případně efekt jiných kosolventů, např. osmolytů.
Předpokládá se intenzivní spolupráce se skupinou Prof. Joachima Dzubielly z Humboldtovy Univerzity v Berlíně.
Ústav fyzikální chemie

Chování biomolekul na funkcionalizovaných površích

Heyda Jan, RNDr. Mgr. Ph.D. ( jan...@vscht.cz)
Kvalitní popis chování biomolekul na mezifázových rozhraních je klíčový v celé řadě fyzikálních, fyzikálně-chemických a biofyzikálních dějů. Klasickými příklady je formace a růst proteinových agregátů na rozhraních voda/vzduch, či na povrchu membrán, nebo praktické aplikace separace biomolekul na stacionární fázi chromatografických kolon.
V této práci se pomocí atomárních a zhrubených Monte-Carlo simulací biomolekul u funkcionalizovaných stěn pokusíme vystavit model popisující separační děje v chromatografických kolonách. Cílem této práce je získat kvantitativní závislost mezi mezimolekulovými ininterakcemi, rovnovážnými ději na stacionární fázi kolony a pozorovaným retenčním časem, za použití metod statistické termodynamiky.
Práce bude provedena kombinací molekulové dynamiky (GROMACS, LAMMPS), Monte-Carlo metod (FAUNUS) a statistické termodynamiky.
Tato práce bude čerpat z experimentální práce projektu řešeného ve skupině prof. Evy Tesařové z katedry Fyzikální chemie na Přírodovědecké fakultě UK.
Ústav fyzikální chemie

Chemické inženýrství

Studijní program: Chemické a procesní inženýrství (čtyřleté)

Aplikace metod analýzy složitých chemických reakčních sítí na biorytmy v  signálních a metabolických procesech

Schreiber Igor, prof. Ing. CSc. ( sch...@vscht.cz)
Muzika František, Ing. Ph.D. ( Fra...@vscht.cz)
V chemických a zejména biologických systémech může probíhat velký počet souběžných reakcí tvořících komplexní mechanismus, popř. systém mechanismů propojených společným meziproduktem. Pro takový systém je charakteristická přítomnost kladných a záporných zpětných vazeb a nelineární interakce. Dynamika takového systému, pokud je otevřený, vykazuje v důsledku složité vnitřní struktury typické nelineární rysy, jako je excitabilita, oscilace, bistabilita a náhlé přepínání mezi rychlým a pomalým během reakce. Organismy využívají tyto rysy k uskutečňování biologických funkcí, jako např. signalizace, přenos informace, časování a synchronizace-Předmětem doktorského studia bude aplikace existujícího programového vybavení pro analýzu reakčních sítí na analýzu stability biorytmů. Tato metodika bude aplikována na vybrané charakteristické biosystémy mezi které náleží fosforylační a defosforylační kaskády (uplatňují se při signalizaci v mnoha typech buněk i soustav buněk) , Krebsův cyklus, glykolýza, oxidační fosforylace aj. Na tyto systémy je primárně nahlíženo jako na míchaný reaktor otevřený pro reaktanty a produkty, v obecnějším případě budou uvažovány transportní jevy jako je difuze přes volné mezibuněčné spoje.Další informace: tel. 22044 3167, budova B, 1.patro, č.dv. 143, e-mail Igor.Schreiber@vscht.cz.

Aplikace 3D buněčných sferoidů při vývoji nosičů léčiv

Štěpánek František, prof. Ing. Ph.D. ( Fra...@vscht.cz)
Buněčné kultury jsou vhodným substrátem pro testování léčiv, avšak je známo, že buněčná kultura v suspenzi (1D) nebo na povrchu (2D) se chová jinak než skutečná tkáň v živém organismu. Jako vhodná alternativa se jeví tzv. 3D kultury, které věrněji reprodukují jak fyziologický stav buněk, tak odezvu na podané léčivo - např. s ohledem na difusní limitace, přítomnost extracelulární matrix, atd. Cílem tohoto projektu je kultivovat 3D buněčné sferoidy a využít je k testování účinnosti léčiv, zejména v případě léčiv doručovaných z "nano" formy (koloidní nosiče, chemické roboty, metastabilní pevnofázové formy).

Cahn-Hilliardovy modely utváření morfologie materiálů

Kosek Juraj, prof. Dr. Ing. ( Jur...@vscht.cz)
Pavelka Michal, Mgr. Ph.D. ( Mic...@vscht.cz)
Vývoj nových materiálů pro aplikace v katalýze, ve stavebnictví, v automobilovém průmyslu a v lokálních zdrojích energie je aktuálním směrem výzkumu jak v zahraničí tak v České republice. Tento vývoj je zpravidla empirický. Cílem tohoto projektu je třídění poznatků o utváření struktury materiálů, formulace relevantních fyzikálně-chemických a matematických modelů a jejich řešení s cílem získání obecných poznatků.
Jednou z obecných metodik simulace utváření morfologie jsou Cahn-Hilliardovy modely aplikovatelné především pro popis utváření morfologie spinodální dekompozicí. Pro skutečně praktické a obecnější využití těchto modelů při vývoji/inovaci materiálů je nutno tyto modely validovat a rozšířit mnoha směry: (i) propojení s CFD simulacemi a stavovým chováním kapalné fáze, (ii) pokročilý popis termodynamiky, (iii) uvažování molekulární architektury (vzniklého) polymeru, (iv) modely transportních koeficientů závislých na lokální koncentraci, teplotě a viskozitě, (v) pokročilý popis fázových rozhraní, (vi) uvažování obecného transportu zahrnující Maxwell-Stefanovu difúzi, a (vii) zobecnění pro konzistentní popis problémů s nukleací.
Pokročilé Cahn-Hilliardovy modely budou aplikovány na řadu problémů: (i) optimalizace morfologie nano-/mikro-celulárních polymerů s cílem zlepšení aplikačních vlastností, (ii) nukleace a koalescence bublin při přípravě polymerních pěn, (iii) utváření morfologie částic v emulzní kopolymeraci, (iv) utváření salámové morfologie houževnatého polystyrenu během kontinuální výroby.
Doktorand/ka se nejen zdokonalí v modelování a vizualizaci složitých prostorově 2D a 3D problémů, ale také pronikne hluboko do fyzikálně-chemické podstaty procesů. Bude přitom navazovat na programy vyvinuté dříve na našem pracovišti. Práce bude podporována evropským projektem H2020, granty a průmyslovými spolupracemi. Součástí doktorského studia bude také studijní pobyt v zahraničí.

Info: tel. 220 44 3296, č.dv. B-145, e-mailjkk@vscht.cz, webhttp://kosekgroup.cz

Cyklická dynamika v enzymových reakcích a při metabolické aktivitě fotosyntetizujících jednobuněčných organismů

Schreiber Igor, prof. Ing. CSc. ( sch...@vscht.cz)
The enzymes are at the core of metabolic activity of every living cell. The focus of the work is on understanding mechanism and kinetics of enzymes and their cascades that lead to oscillatory variations of substrates, intermediates and products. On the basis of experimental measurements carried out in the lab as well as taken from literature a set of motifs – core mechanistic features supporting oscillatory dynamics in various enzyme reactions will be sought and analyzed. These motifs will then be then used as means of examining a particular rhythmic phenomenon called an ultradian rhythm observed in a cyanobacterium Cyanothece when exposed to a source of constant source of light in a photobioreactor. This recently observed type of metabolic rhythm is related but different from well known circadian clocks, which are autonomous pacemakers built either in a unicellular cell or – more generally – in multicellular organisms. In the case of Cyanothece, the relation between ultradian and circadian rhythms is a novel and largely unexplored topic. The approach to its description intended within this work is to rely on reaction network analysis, which allows for systematic identification of a complex reaction pathway by decomposing it into a set of elementary subnetworks and examining stability (or rather instability such as oscillation) of the whole network via stability analysis of each elementary subnetwork and combinations thereof. This work is done partly in cooperation with the Laboratory of Adaptation Biotechnologies, Academy of Sciences in Drásov and is supported by a grant from Czech Science Foundation 15-17367S.

Design nových biotechnologických změkčovadel

Hassouna Fatima, Mgr. Ph.D. ( Fat...@vscht.cz)
Šoóš Miroslav, doc. Ing. Ph.D. ( Mir...@vscht.cz)
Novel families of biobased plasticizers will be designed. They will be incorporated into polymeric matrix by (reactive) extrusion. The combination of the plasticizing effect of the bio-based plasticizers and the reinforcing effect of some biobased nanofillers such as nanocellulose can lead to excellent balance of properties. Compatibilization of the ternary systems will considerably improve the dispersion of the cellulose nanofillers and their affinity for the polymeric matrix and the plasticizer to capitalize the benefits of their large surface area, leading to a significant improvement of the targeted properties (mostly thermal and mechanical). Morphology, rheology, thermal and mechanical properties of the final materials will be evaluated.

Design nových biotechnologických změkčovadel

Hassouna Fatima, Mgr. Ph.D. ( Fat...@vscht.cz)
Šoóš Miroslav, doc. Ing. Ph.D. ( Mir...@vscht.cz)
Novel families of biobased plasticizers will be designed. They will be incorporated into polymeric matrix by (reactive) extrusion. The combination of the plasticizing effect of the bio-based plasticizers and the reinforcing effect of some biobased nanofillers such as nanocellulose can lead to excellent balance of properties. Compatibilization of the ternary systems will considerably improve the dispersion of the cellulose nanofillers and their affinity for the polymeric matrix and the plasticizer to capitalize the benefits of their large surface area, leading to a significant improvement of the targeted properties (mostly thermal and mechanical). Morphology, rheology, thermal and mechanical properties of the final materials will be evaluated.

Elektrochemická úložiště energie na bázi chemie kov-vzduch

Kosek Juraj, prof. Dr. Ing. ( Jur...@vscht.cz)
Pocedič Jaromír, Ing. Ph.D.
Společnost se stále více začíná přiklánět k získávání elektrické energie z obnovitelných zdrojů a k jejímu skladování do období její potřeby. Bohužel hlubší rozmach stávajících technologií pro ukládání elektrické energie, jako jsou například lithium-iontové baterie či vanadové redoxní průtočné baterie, je brzděn vysokou cenou základních surovin pro jejich výrobu. Jednou z cest, jak na trh přinést levné technologie pro akumulaci elektrické energie, je využít coby elektroaktivní materiály nejhojněji zastoupené chemické prvky či sloučeniny v zemské kůže. Těmi jsou běžně požívané kovy jako železo, zinek, hliník či hořčík, ale také překvapivě i vzdušný kyslík.

Nosným tématem této práce bude výzkum v oblasti elektrochemického systému zinek-vzduch. Pozornost se bude věnovat studiu a optimalizaci jednotlivých komponent systému. Důraz bude kladen na komplexní pochopení dějů probíhajících na zinkové a kyslíkové elektrodě během nabíjení a vybíjení pomocí pečlivě navržených experimentů či matematických modelů. Zároveň bude optimalizována struktura zinko-vzduchové technologie z hlediska jejího uspořádání (sekundární baterie/regenerační palivový článek, mono-/bi-funkční elektrody), tak aby byla zajištěna dlouhodobá stabilita navrženého systému.

Výstupem doktorské práce bude nejen série publikací, ale také praktické poznatky vedoucí ke zdokonalení technologií na bázi kov-vzduch a to vzhledem k energetické účinnosti, životnosti a maximálnímu měrnému výkonu. Na projektu bude doktorand spolupracovat nejen v týmu doktorandů a post-doků na našem pracovišti, ale také s partnery z několika firem a univerzit.

Info: tel. 220 44 3296, č.dv. B-145, e-mail jkk@vscht.cz, web http://kosekgroup.cz

Experimentální studie reakčních mechanismů na automobilových katalyzátorech

Kočí Petr, doc. Ing. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Práce se věnuje experimentům s katalytickými monolitickými reaktory a filtry pro konverzi výfukových plynů automobilů. Experimentálně bude zkoumáno jak ustálené, tak i dynamické chování katalytického reaktoru při provozu s časově proměnnými vstupními podmínkami. Cílem experimentů bude získat data pro vyhodnocení reakčních mechanismů a kinetiky na různých typech katalyzátorů a nalézt vhodné provozní podmínky pro dosažení vysoké konverze a selektivity při odstraňování sledovaných škodlivin – zejména oxidů dusíku (NOx), uhlovodíků (HC) a CO. Použita bude směs syntetických plynů o složení odpovídajícím skutečnému výfukovému plynu. Významnou součástí práce budou úpravy, rozvoj a modernizace stávající aparatury na Ústavu chemického inženýrství VŠCHT, tj. mini-reaktoru, analyzátorů, regulátorů průtoku plynů, řídicích jednotek, počítače a obslužných programů v LabView. Projekt probíhá ve spolupráci s průmyslovým partnerem Daimler AG (Mercedes-Benz) a s finanční podporou Grantové agentury ČR.

Experimentální studium enzymových reakcí v propojených průtočných reaktorových systémech

Schreiber Igor, prof. Ing. CSc. ( sch...@vscht.cz)
Muzika František, Ing. Ph.D. ( Fra...@vscht.cz)
V otevřených chemických systémech sestávajících ze vzájemně interagujících podsystémů, které samy o sobě vykazují nelineární dynamiku (násobné ustálené stavy, oscilace, excitabilita), mohou při změně intenzity interakce nastat tzv. emergentní jevy, tj. jevy, které jsou vlastní pouze interagujícímu systému a v oddělených součástech se nevyskytují. Typickým příkladem je časová a prostorová samoorganizace v biologických systémech. Jako analogický systém je možné studovat chemické systémy. V kontextu propojených chemických reaktorů, z nichž každý sám o sobě vykazuje excitabilní dynamiku, je emergentním jevem např. složitá oscilační dynamika vznikající souhrou vnější perturbace jednoho z reaktorů a interakce mezi nimi. Předmětem doktorského studia bude soustavná experimentální studie emergentní dynamiky vyvolané vnějšími vzruchy ve dvou propojených reaktorech se vzájemnou výměnou hmoty (prostřednictvím dvou recipročních čerpadel) s vybranou enzymovou reakcí, běžnou v prostředí živých buněk. Každý z reaktorů je ve skutečnosti systém zásobník-reaktor, navzájem oddělené membránou pro řízený přívod substrátu. Budou vybrány enzymové reakce buď s čistými enzymy (kataláza nebo glukóza-oxidáza) anebo s buněčnými extrakty (kvasničný extrakt). V závislosti na intenzitě interakce a frekvenci přídavků jednotlivé dynamické režimy přecházejí jeden na druhý prostřednictvím kaskády bifurkací. Dynamické režimy a jejich přechody budou charakterizovány pomocí metodiky analýzy nelineárních časových řad. Mechanismy uvedených enzymových reakcí jsou přibližně známy, popis kinetiky bude doladěn speciální metodikou odhadu parametrů založenou na teorii reakčních sítí zohledňující aktuální experimentální podmínky. Následně pak budou experimenty srovnány se simulacemi. K dispozici je potřebné přístrojové vybavení a software pro analýzu. Během doktorského studia se předpokládá aktivní účast na vědeckých konferencích. Výzkum je podporován grantem GAČR.

Experimentální vývoj pravidel zvětšování měřítka fermentorů

Moucha Tomáš, doc. Dr. Ing. ( mou...@vscht.cz)
Mezi zařízení často v průmyslu používaná k intenzifikaci kontaktu plynu a kapaliny patří mechanicky míchané nádoby. Příkladem průmyslových aplikací takových zařízení mohou být kromě aerobních fermentací (kdy hovoříme o fermentoru) rovněž chlorace nebo hydrogenace (kdy hovoříme o vícefázovém míchaném reaktoru). V mnoha případech je produkční kapacita zařízení dána rychlostí absorpce či desorpce plynu do/z kapaliny (například limitace kyslíkem, či odvodem produkovaného CO2), tj. slovy chemického inženýrství dějem určujícím rychlost celého procesu je mezifázový transport hmoty mezi plynem a kapalinou. Klíčovým parametrem při návrhu takových zařízení je potom objemový koeficient přestupu hmoty kLa.
Cílem výzkumu je nalézt metodiku návrhu průmyslových zařízení pro procesy, ve kterých je rychlost určujícím dějem mezifázový transport hmoty. Jedná se o návrhy na základě dat měřených v zařízeních laboratorního a poloprovozního měřítka, tedy o formulaci pravidel pro scaling-up. Za tímto účelem byla v laboratorních nádobách průměru 20 a 30 cm již dříve provedena rozsáhlá měření příkonu, zádrže plynu a objemového koeficientu přestupu hmoty v různých typech vsádek (koalescentní, nekoalescentní, viskózní) a s různými typy míchadel (různé směry čerpání od radiálního k axiálnímu) včetně uspořádání s kombinací více míchadel na společné hřídeli. V posledních letech jsou vedeny experimenty na poloprovozní aparatuře s nádobou průměru 60 cm se třemi míchadly na společné hřídeli. Aparatura je vybavena moderním software řízení a sběru dat používaným v průmyslu. V poloprovozní nádobě byla provedena měření s čistou vodou a s roztokem síranu sodného, což reprezentuje koalescentní a nekoalescentní vsádku. Nyní jsou vedeny experimenty ve vsádce s vyšší viskozitou, neboť takové vsádky se vyskytují v mnoha biochemických výrobách.
V mnoha aplikacích se také jedná o suspenze s mikroorganismy, jejichž kolonie tvoří významný podíl pevné fáze ve vsádce, čímž ovlivňují hodnoty transportních charakteristik. Je proto třeba proměřit transportní charakteristiky za těchto situací.
Cílem doktorské práce je opatřit soubor transportních charakteristik měřením na poloprovozní nádobě, kde bude použita kapalná vsádka s vyšší viskozitou odpovídající kapalinám v biochemických výrobách, a v nádobě průměru 30 cm za přítomnosti pevných částic. Z transportních charakteristik budou proměřovány příkon míchadel, zádrž plynu a objemový koeficient přestupu hmoty, kLa. Na základě analýzy dat změřených na zařízeních různých velikostí bude hledána metodika využití dat z laboratorního zařízení k návrhu zařízení průmyslové velikosti. Doktorand se seznámí s matematickými modely mezifázového transportu hmoty, s měřícím a řídícím software používaným v průmyslu a se způsoby měření mezifázového transportu hmoty ve větší šíři, neboť bude pracovat v kolektivu zabývajícím se také návrhy destilačních a absorpčních kolon a bublaných kolon s ejektorem.
Další informace: Tomáš Moucha, tel. 2044 3299, budova B, přízemí, č.dv. T02a, e-mail mouchat@vscht.cz

Charakterizace procesu solvatace léčivých látek

Šoóš Miroslav, doc. Ing. Ph.D. ( Mir...@vscht.cz)
Rohlíček Jan, Ing. Ph.D. ( roh...@vscht.cz)
Many active pharmaceutical ingredients (API) interact with solvents used during their synthesis resulting in the formation of API solvates. This has a strong impact on their final properties, such as polymorphic state, solubility, surface properties, stability etc. While, previously, solvates have been considered as undesired forms during the API development, currently, they are becoming an alternative to the pure crystalline APIs. This is particularly due to the possibility to prepare a stable solvated solid form of an API, which would be otherwise unstable and the solvent, in this case, helps to energetically stabilize the crystal lattice. Furthermore, due to the porous structure of certain solvates, and the possibility of elimination of the incorporated solvent, they could be used to prepare pure API polymorphs, which cannot be otherwise obtained. Despite this interest, there is a strong lack of knowledge, about under which conditions a given API will form a solvate.
Therefore, presented project has a goal to increase this knowledge. Particularly, we would like to combine an experimental effort (approximately 50%) with the mathematical modelling (approximately 50%) to understand the conditions, under which a given API and selected solvents are forming solvates and also the conditions, which allow to replace one solvent with another, without destroying the crystal structure. Experimentally, the work will be focused on the measurement of the XRPD patterns for the selected combinations of APIs and solvents. Obtained data will be used to reconstruct the crystal structure and to calculate its energy. The combination of both of these approaches should shed light on the mechanisms of the solvate formation as well as on the criteria, when a given API and a selected solvent would form a solvate. Gained knowledge would then be used to predict possible candidates for the solvate formation.

Inženýrství reakčně-transportních dějů v porézních katalyzátorech a filtrech

Kočí Petr, doc. Ing. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Práce se zaměřuje na vývoj inženýrských metod pro přípravu a testování porézních katalyzátorů a katalytických filtrů s ohledem na řízení a optimalizaci morfologie pórů, rozmístění a velikosti nanočástic pro dosažení požadovaných transportních a katalytických vlastností. Bude mimo jiné studován vliv distribuce velikosti částic a použití šablon umožňujících kontrolovat porozitu a distribuci velikostí pórů jak v měřítku nanometrů, tak i na úrovni velkých transportních pórů v řádu mikrometrů. U katalytických filtrů budou zkoumány metody řízeného nanášení katalytického materiálu dovnitř porézní struktury filtru, či podle potřeby naopak do ohraničené vrstvy na povrchu filtru. Morfologie připravených vzorků bude analyzována na základě snímků z elektronových mikroskopů (SEM, TEM), elektronové a rentgenové tomografie. Vliv porézní struktury na celkovou účinnost katalyzátoru či filtru pak bude testován v laboratorním reaktoru. Téma je řešeno ve spolupráci s předním světovým výrobcem katalyzátorů Johnson Matthey a finančně podporováno evropským projektem Horizon 2020.

Matematické modelování elektrochemických článků

Kosek Juraj, prof. Dr. Ing. ( Jur...@vscht.cz)
Mazúr Petr, Ing. Ph.D.
Rozvoj obnovitelných zdrojů energie (větrných turbín a fotovoltaiky) jakož i elektromobilů klade vysoké nároky na ukládání elektrické energie buď ve stacionárních distribuovaných úložištích energie nebo v bateriích s vysokou měrnou energií a dostatečným výkonem. Vývoj technicky, ekologicky, bezpečnostně i cenově vyhovujících řešení pro tyto aplikace probíhá primárně empiricky. Cílem tohoto projektu je vyvinutí modelů několika elektrochemických článků, které umožní lépe pochopit praktická omezení jednotlivých článků, otestovat různé hypotézy a systematicky vyvíjet lepší elektrochemické články.
Jedná se o vysoce aktuální Ph.D. projekt navazující na experimentální výzkum v naší výzkumné laboratoři. Řešením modelových rovnic budou jednak koncentrační a potenciálové profily, jednak zátěžové a vybíjecí charakteristiky různých baterií. Soustředíme se na následující elektrochemické systémy: (i) redoxní průtočné baterie, (ii) klasické olověné akumulátory, (iii) zinko-vzduchové sekundární baterie či palivové články. V modelování budou využity také meso-skopické prostorově 3D modely navazující na naše předchozí aktivity. Tak bude možno například simulovat transport kyslíku a jeho redukci na vzduchové porézní elektrodě baterie zinek-vzduch či dendritický růst zinku při jeho depozici.
Doktorand(ka) se kromě modelování seznámí s teoretickými pasážemi vztahujícími se k termodynamice koncentrovaných elektrolytů a transportu iontů v těchto elektrolytech, popisem porézních či pastovaných elektrod, vlivem částečné rozpustnosti některých látek na činnost elektrochemických cel, fázovými přeměnami v blízkosti povrchu elektrod atd. Současně bude úzce spolupracovat s experimentální částí laboratoře na testování různých hypotéz. Na projektu bude spolupracovat nejen v týmu doktorandů a post-doků na našem pracovišti, ale také s partnery z firem a univerzit.

Matematické modelování hoření pevných materiálů

Jahoda Milan, doc. Dr. Ing. ( jah...@vscht.cz)
V modermín požármín bezpečnostním inženýrství se aktivně používají počítačové simulace pro modelování jevů, které se vyskytují při požárech. V současné době jsou simulace omezené na lokální požáry a začíná se řešit problematika šíření požárů. Řešená problematika je úzce spojená s modely tepelné degradace pevných materiálů. Práce je zaměřena na získání hodnot parametrů do modelů tepelné degradace materiálů a jejich aplikace v simulacích s užitím numerického CFD řešiče Fire Dynamics Simulator.

Matematické modelování reakčně-transportních dějů v integrovaných mikroreaktorech-mikroextraktorech

Přibyl Michal, prof. Ing. Ph.D. ( pri...@vscht.cz)
Matematické modelování je účinným nástrojem pro návrh, optimalizaci a ověřování chodu mikroreaktorů i mikroseparačních zařízení. Multifyzikální matematické modely v sobě kombinují popis toku tekutiny v zařízení, transportu chemických složek a působení elektrických sil na iontové složky. Mikroreaktory umožňují přípravu speciálních chemických produktů, které není možno vyrobit v tradičních typech reaktorů buď vůbec nebo v nižší kvalitě či s nižším výtěžkem. Mikrofluidní zařízení pracují většinou v kontinuálním režimu a mohou snadno kombinovat několik jednotkových operací na jednom čipu. Typickým příkladem je uskutečnění chemické reakce (chemický mikroreaktor) se současnou separací reakčních produktů (mikroextraktor). Protože řada enzymových reakcí katalyzuje vznik produktů iontové povahu, lze použitím elektrického pole urychlit transport jednotlivých reakčních složek přes fázové rozhraní a tím i celý extrakční proces. Hlavními cíli navrhovaného tématu jsou:
· Vytvořit matematický model enzymového mikroreaktoru/mikroextraktoru se souproudým nebo protiproudým uspořádáním nebo uspořádáním využívajícím segmentovaný tok.
· Uskutečnění rozsáhlé numerické analýzy matematického modelu za účelem důkladného pochopení chování systému při změnách konstrukčních a provozních parametrů včetně parametrů vkládaného elektrického pole.
· Uskutečnění parametrických studií zaměřených na nalezení režimu s vysokým stupněm konverze a s vysokou selektivitou vzhledem k žádanému produktu.
· Porovnání výsledků numerické analýzy s dostupnými experimentálními daty.
· Generalizace získaných údajů do formy kriteriálních rovnic.
Školící pracoviště disponuje kvalitní výpočetní technikou. Předpokládá se podíl doktoranda/ky na řešení grantových projektů a aktivní účast na mezinárodních vědeckých konferencích.

Matematické modelování vzniku a rozpouštění strukturovaných částic

Štěpánek František, prof. Ing. Ph.D. ( Fra...@vscht.cz)
Grof Zdeněk, Ing. Ph.D. ( zde...@vscht.cz)
Strukturované částice (např. granule) a jejich soubory (např. tablety, kapsle) jsou všudypřítomné v oblasti farmacie, potravinářství nebo spotřební chemie. Jejich vznik (granulace, fluidní potahování, lisování) i zánik (rozpouštění, desintegrace) v sobě kombinují řadu elementárních fyzikálně chemických dějů, jejichž interakce rozhoduje o finálních užitných vlastnostech produktu. Cílem tohoto projektu je vývoj, validace a aplikace hierarchických matematických modelů, které umožní proces vzniku a zániku mikrostruktury částicových systémů simulovat na počítači a racionálně parametrizovat. Projekt bude probíhat ve spolupráci s průmyslovým partnerem (Zentiva, a.s.).

Mezičásticové interakce a jejich využití při přípravě compozitů

Šoóš Miroslav, doc. Ing. Ph.D. ( Mir...@vscht.cz)
Interparticle interactions are of key importance in material science. In this project we will investigate the interactions between midro and nanoparticles during the process of composite synthesis. We will start from the mixture of particles of similar size but different properties (softness) and investigate formation of composite material during the mixing process. We would considered two situations where the interaction will be present in the liquid phase or when the particle will interact in dry state. Experimental investigation will be done by mixing particles made out of polymeric or silica and having variosu surface functional groups will be used as model systems. To modulate properties of polymeric nanoparticles these will be prepared from a mixture of PMMA and BuAc whcih allows by varying the temperature to tune their softness. In this way we will be able to indice appart from van der Waals and electrostatic interactions also adhesion or even plastic deformation between particles. Obtained materials (coated particles, aggregates or even 3D porous strucutres) will be characterized by SEM, light scattering, BET and other techniques. Obtained results will serve as a basis for mathematical model where process of mixing will be modelled by combination of Distrete Element Method and fluid dynamics. After model validation extension of the work will be done in direction of formation of continuous conting on the surface of host particles by optimizing properties of guest particles. Aplication of this work can be in the formation of protective layer of drug substances, improvement of particle propeties (reduce stickiness of host particles, increase flowability, preparation of composite materials for catalysis etc.)

Modelování interakcí bublin ve vodných roztocích jednoduchých alkoholů

Basařová Pavlína, Dr. Ing. ( bas...@vscht.cz)
The aqueous solutions of simple alcohols, as methanol, ethanol and propanol, are used in many industrial, biological, pharmaceutical and daily processes and we often do not realize their atypical properties. Their unusual behaviour is caused by the solution microstructure. It was found that simple alcohols in aqueous solutions are micro heterogeneous since they tend to develop distinct local microstructures consisting both of alcohol and water molecules. These structures can have an effect on the interfacial properties of liquid mixtures and may cause unpredictable anomalies in the behaviour of systems where the surface phenomena play an important role. The typical examples are the motion of dispersed fluid particles (bubbles, drops) through the carrying bulk liquid, hydrodynamic interactions between such particles (coalescence and breakup), behaviour of fluid particles at rigid surfaces (adhesion). Such situations commonly occur in many important technological processes and equipment (fermenters, adsorption columns, waste water treatment, flotation, etc.), which presents strong motivation for the research.
The project is aimed at the investigation of hydrodynamic behaviour of multiphase systems with solutions of alcohols and/or surfactants as liquid phase. The aqueous solutions of short-chain alcohols exhibit certain atypical behaviour and features. The hydrodynamic interactions in small bubble clusters will be studied by visualization, namely the bubble configuration, velocity and interaction. Starting with air-water system, the effect of liquid viscosity and presence of simple alcohols will be investigates subsequently. This will be the input for the model formulation. The work will focus on the test of level-set DNS approach in COMSOL for its ability to simulate the bubble cluster dynamics. The expected result is the understanding of the basic principles by which the molecular properties project into the macroscopic hydrodynamics.

Modelování pokročilých systémů pro katalytickou konverzi automobilových výfukových plynů

Kočí Petr, doc. Ing. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Práce se věnuje modelování pokročilých systémů pro katalytickou konverzi automobilových výfukových plynů. Student se seznámí s modely automobilových katalyzátorů běžně používaných v praxi a bude vyvíjet modely reakce a transportu v nových typech strukturovaných katalyzátorů a filtrů, spojujících několik funkcí a materiálů dohromady. Na základě experimentálních dat z laboratorního reaktoru budou formulovány reakční mechanismy a vyhodnoceny kinetické parametry. Vyvinuté matematické modely pak budou využity pro parametrické simulační studie reálných jízdních cyklů, sloužící k návrhu katalytického konvertoru splňujícího příslušné emisní normy. Projekt probíhá ve spolupráci s průmyslovým partnerem Daimler AG (Mercedes-Benz) a s finanční podporou Grantové agentury ČR.

Modelování toku v systémech tuhá fáze-kapalina

Šoóš Miroslav, doc. Ing. Ph.D. ( Mir...@vscht.cz)
Project is a part of large initiative to develop and consequently use engineering models to describe unit operations involving S-L systems typically used in catalysis, drying or particle processing. The student will be responsible for development of mathematical models to cover different levels of system complexity (modelling of hydrodynamic in single or two phase flows with constant and time dependent particle size, modelling of mixing, identification of concentration gradients of solid phase etc.) as well as generation of suitable experimental data for validation of model predictions (e.g. measurement of particle size distribution or the gradient in solid phase concentration). Due to complexity of CFD approach it is intended also to develop a simplified model of the flow field which can be coupled with complex chemical kinetic model (polymerization using heterogeneous catalysis) which can find application in the process optimization.

Optimzalizace procesu krystalizace účinných látek

Šoóš Miroslav, doc. Ing. Ph.D. ( Mir...@vscht.cz)
Active Pharmaceutical Ingredients (API) are commonly small molecules which are prepared by crystallization process. Commonly this is done by batch crystallization following several strategies, cooling crystallization, antisolvent crystalization or reactive crystallization. In all cases target is to prepare API in desired form wiith proper polymorphism, chemical composition or desired sizes and surface morphology. This project will be dedicated to the development of rational procedure to scale-up batch crystallization. Depending on the target API form (polymorph, slat, cocrystal or solvate) student will start with physicochemical characterization of the studied system. Gained results will be used to design the crystalllization process in small scale where we will investigate impact of process conditions (stirring speed, cooling rate, addition of antisolvent, mixing intensity of stream containing reactants, addition of surface active compounds to control the crystal shape etc.). Gained results will be used to propose conditions suitable for process scale-up into larger vessels. Student will be involved in both experimental characterization and mathematical modeling of controlling processes (i.e. flow field in the stirred crystallizer, determination of breakage rate of crystals) as well as in the large scale experiments to validate of the proposed scaling criteria. Characterization of the prepared crystals will be done by combination of several analytical techniques including light scattering, microscopy combined with optical microscopy, FBRM, SEM, Raman or IR spectroscopy, XRD etc.

Průtočná elektrochemická úložiště energie na bázi organických redoxních látek

Kosek Juraj, prof. Dr. Ing. ( Jur...@vscht.cz)
Mazúr Petr, Ing. Ph.D.
Prudký rozvoj obnovitelných zdrojů energie i elektromobilů klade vysoké nároky na ukládání elektrické energie jak ve stacionárních distribuovaných úložištích energie, tak v bateriích nebo palivových článcích s vysokou měrnou energií a dostatečným výkonem. Doktorand se v rámci tohoto tématu soustředí na experimentální i teoretický výzkum průtočných elektrochemických systémů pro akumulaci elektrické energie.

Hlavním předmětem zájmu bude studium možnosti využití organických redoxních látek v elektrolytech průtočných baterií. Ve spolupráci s organickými chemiky budou hledány molekuly s vhodnými vlastnostmi pro použití ve stacionárních a mobilních průtočných konvertorech energie s cílem zlepšit technické a ekonomické parametry úložišť.

Důraz bude kladen zejména na pochopení vztahů mezi chemickou strukturou organických molekul a relevantními vlastnostmi jako je rozpustnost ve vodných a nevodných elektrolytech, kinetika elektrodových reakcí a transport molekul skrz separátor/membránu. V rámci doktorské práce budou vyvíjeny či modifikovány charakterizační techniky potřebné pro získání relevantních informací o studovaných systémech s důrazem na nízkou spotřebu organické redoxní látky. Současně bude studována chemická a elektrochemická stabilita těchto látek v podmínkách předpokládané aplikace, vliv nečistot ze syntézy a rafinace, případně další aspekty, jež mohou významně ovlivnit komerční uplatnitelnost vyvíjených elektrolytů. Získané poznatky a charakteristiky jednotlivých prvků povedou k výraznému zlevnění a intenzifikaci procesu.

Výstupem doktorské práce bude nejen série publikací, ale také praktické poznatky vedoucí k zavedení vyvinuté technologie do podoby poloprovozního řešení. Na projektu bude doktorand spolupracovat nejen v týmu doktorandů a post-doků na našem pracovišti, ale také s partnery z několika firem a univerzit.

Info: tel. 220 44 3296, č.dv. B-145, e-mail jkk@vscht.cz, web http://kosekgroup.cz

Příprava amorfních tuhých disperzí léčivých látek

Šoóš Miroslav, doc. Ing. Ph.D. ( Mir...@vscht.cz)
Hassouna Fatima, Mgr. Ph.D. ( Fat...@vscht.cz)
Active Pharmaceutical Ingredients (API) are commonly small molecules which need to be delivered into human body in a dose which is sufficiently large to ensure proper pharmacokinetic activity. However, substantial drawback with their administration is their rather low solubility in the physiological fluids. Amorphous solid dispersions (ASD) has found its place in the pharmaceutical industry as an important strategy for enhancing bioavailability of poorly soluble drugs. However, amorphous forms are high energy solids and tend to recrystallize, requires development of new formulation principles to ensure the stability of amorphous drug forms. Currently there are several approaches how ASD can be prepared including hot melt extrusion, anti-solvent precipitation process, solvent evaporation techniques (e.g. spray drying). While all these techniques are well established interaction of API with solvent and impact of process parameters makes every formulation very challenging.
The present project will deal with the study of the process of APIs formulation using above mentioned processes, i.e. hot melt extrusion (HME), anti-solvent precipitation, quick evaporation of the solvent and hot melt emulsification. To investigate interaction of API properties with those polymeric matrix several model API will be used in this study. Since in all cases it is necessary to have good dispersion of API and carrier matrix deep characterization of the API miscibility and molecular interactions with matrix will be carried on. Furthermore, student will be responsible for determination of the API content uniformity and integrity, determination of the morphology of the final material (polymeric samples from extrusion, micro and nano-particles, conglomerates etc.), characterization of the surface properties, determination of polymer and/or API crystallinity as well as thermal properties of the drug delivery systems. As a last dissolution/solubility as well as stability of the prepared forms will be investigated as well. When considering HME rheological properties of the excipients will be assessed to predict the process ability and properties of the final systems of the polymer–API mixture. In the case of anti-solvent precipitation or hot melt emulsification impact of hydrodynamic conditions on the size and surface properties of formed particles will be investigated as well. In addition effect of suitable surfactants will provide us additional degree of freedom to tune properties of formed API.
Combination of several powerful techniques such as different microscopy and thermoanalytical techniques, XRD, DSC will be used to characterize formed materials. Further characterization will be focused on the comparison of the API release kinetics as a function of the preparation method and potentially also as a function of the formed API domains (solid solution of API dispersed in the polymeric matrix or precipitated API micro particles). Final step will be to study API release kinetics from the final dosage form (tablet/granule) using model formulation process. Measurement of the concentration of API in the liquid phase will be combined with the characterization of the liberated particles from granules or tables. This should provide better understanding of the formulation process as well as impact of API form on the API release kinetics.

Příprava, charakterizace a aplikace polymerních nanovláken

Šoóš Miroslav, doc. Ing. Ph.D. ( Mir...@vscht.cz)
Polymeric nanofibers and nanober membranes represent new class of materials with superio properties. This project will foces on the combination of synthesis, characterization and their application targeting various fields including pharmaceuticals and separation of particles. We would investigate two possible ways how to prepare nanofibers including electrospinning and nanopreciptation. In the first one the final materal will be in the form of mat while in the second case nanofibers can be fprepared as mat or as individual particles dispersed in the liquid. These can be further incorporated in the porous material using combination with other particles. Student will be responsible for preparation of nanofibers by both techniquesas well as detailed characterization of the prepared fibers (i.e. diameter, length, mechanical properties, pore size distribution, porosity, permeability, DSC, TGA, XRD). Obtained results will be used for optimization of the pproduction process with connection to the fiinal application. In the case of pharmaceutical application the target will be incorporation of the drug in the fibers made out of soluble polymer. In this case drug stability and dissolution profile will dictate the material quality. On the other hand, for separation of particles the most important property will be the particle retention and mechanical properties of the material.

Příprava porézních membrán pro separaci molekul

Šoóš Miroslav, doc. Ing. Ph.D. ( Mir...@vscht.cz)
Polymeric membranes are commonly used for sepration of various compouds including vapours or gasses. In this project we would like to investigate posibility to prepare flexible polymeric membranes with fillers in the form of nanoparticles capable to improve the efficiency of sepration. To achieve this goal we would prepare nanoparticles with core-shell morphology where shell will be compatible with the membrane polymeric matrix. Such particles will be prepared by emulsion polymerisation method, where properties of the core and shell can be individually controlled (core or shell chemical composition, shell thickness, presence of functional groups grafted on the surface of nanoparticles). Additional parameter investigated will be the size of nanoparticles. In parallel to spherical nanoparticles, we plan to prepare also non-spherical nanoparticles. All these building blocks will be consequntly used as fillers in the membrane polymeric matrix. We will study impact of nanoparticles fillers (ratio of the nanoparticles to the polymeric matrix, shell thickness, presence of surfactant etc.) together with the processing conditions (membrane thickness, applied compression pressure). Prepared membraines will be characterized by the measurement of permeability of the test mixture of gases or vapours and correlate nanoparticle filler properties with the membrane permeability. In the next step, student will be involved also in the controlled oranization of the nanoparticle fillers in the mebrane by the external field (magnetic or electric). For that purpose, we will prepare either magnetic or conductive nanoparticles which will be in the presence of external field orient in the polymer matrix during membrane prepraration. Such membranes will be characterized by permeation and obtained results will be compared with those obtained by using non-responsive nanoparticle fillers.

Stacionární úložiště energie na bázi průtočných elektrochemických systémů

Kosek Juraj, prof. Dr. Ing. ( Jur...@vscht.cz)
Pocedič Jaromír, Ing. Ph.D.
Prudký rozvoj obnovitelných zdrojů energie i elektromobilů klade vysoké nároky na ukládání elektrické energie jak ve stacionárních distribuovaných úložištích energie, tak v bateriích nebo palivových článcích s vysokou měrnou energií a dostatečným výkonem. Doktorand se v rámci tohoto tématu soustředí na experimentální i teoretický výzkum průtočných elektrochemických systémů pro akumulaci elektrické energie.

Hlavním předmětem zájmu bude komplexní studium redoxních průtočných baterií na bázi vanadových elektrolytů s cílem identifikovat klíčové nedostatky stávající technologie a nalézt komerčně dostupná řešení pro použití v reálných systémech. Důraz bude kladen zejména na komplexní pochopení transportně-reakčních dějů a vývoj metodik potřebných pro jejich studium. V navržených a zkonstruovaných aparaturách bude prováděno systematické studium a vývoj komponent bateriových svazků, tj. separátorů, porézních elektrod či bipolárních sběračů proudu vedoucí k nalezení termodynamického a kinetického optima provozních podmínek. Dlouhodobá stabilita komponent bude ověřena na základě vyvinuté metodiky testů urychleného stárnutí. Současně bude optimalizována geometrie svazků s cílem minimalizovat ztráty v důsledku ohmického a hydraulického odporu a zkratových proudů.[G1] Dále budou studovány možnosti zvýšení energetické a výkonové hustoty baterií z využití solubilizujících a vodivostních aditiv elektrolytů. Získané poznatky a charakteristiky jednotlivých prvků povedou k výraznému zlevnění a intenzifikaci procesu.


Výstupem doktorské práce bude nejen série publikací, ale také praktické poznatky vedoucí k zavedení vyvinuté technologie do podoby poloprovozního řešení. Na projektu bude doktorand spolupracovat nejen v týmu doktorandů a post-doků na našem pracovišti, ale také s partnery z několika firem a univerzit.

Info: tel. 220 44 3296, č.dv. B-145, e-mailjkk@vscht.cz, web http://kosekgroup.cz

Studium transportních charakteristik v různých typech bioreaktorů

Moucha Tomáš, doc. Dr. Ing. ( mou...@vscht.cz)
Zedníková Mária, Ing. Ph.D. ( zed...@icpf.cas.cz)
Stále častěji je návrh nových komplexních technologií založen na výsledcích z numerických simulací. Aby však tyto výsledky odpovídaly realitě, numerické metody potřebují spolehlivé fyzikální modely založeny na spolehlivých experimentálních datech. Fermentace, ve kterých dochází ke kontaktu kapaliny a plynu, k takovým komplexním biotechnologiím patří a výběr vhodného bioreaktoru je klíčový s ohledem na životnost přítomných mikroorganismů. Cílem doktorského studia je pro různé typy bioreaktorů experimentálně získat návrhové parametry (transportní charakteristiky), které umožní ověřit spolehlivost fyzikálních modelů a tím i výsledky numerických metod. Takto ověřené výpočetní metody budou výhodné jednak svou univerzalitou pro různé typy zařízení, a jednak možností extrapolovat návrhové parametry mimo rozsah měřitelných provozních podmínek.
Obě spolupracující pracoviště jsou dostatečně vybavené a celkem disponují třemi typy bioreaktorů, které jsou vhodné pro měření transportních charakteristik: i) mechanicky míchaný reaktor, ii) probublávaná kolona a iii) air-lift reaktor.
Požadavky na uchazeče: VŠ vzdělání (magisterský studijní program) v oboru chemického inženýrství, strojního inženýrství, organické technologie, biotechnologie a podobných oborech; schopnost týmové, systematické a tvořivé práce; zájem o experimentální práci.
Zásady: /Elaboration principles:
1. Prostudovat odbornou literaturu na téma hydrodynamika a přenos hmoty v mechanicky míchaných nádobách, probublávaných kolonách a air-lift reaktorech.
2. Osvojit si techniky měření transportních charakteristik (parametry charakterizující promíchávání v bioreaktorech, objemový koeficient přestupu hmoty, zádrž plynu aj.).
3. Provést systematická měření transportních charakteristik v různých modelových vsádkách a ve třech typech bioreaktorů: mechanicky míchaný reaktor, probublávaná kolona a air-lift reaktor.
4. Na základě získaných výsledků porovnat jednotlivé typy reaktorů, charakterizovat společné i rozdílné vlastnosti a vyhodnotit vhodnost jejich použití.
/
1. To study the state of the art in hydrodynamics and mass transfer in stirred tank reactors, bubble columns and air-lift reactors.
2. To acquire the techniques of transport characteristics measurement (parameters describing the liquid mixing in bioreactors, volumetric mass transfer coefficient, gas hold-up, etc.).
3. To provide the systematic measurements of transport characteristics for different model liquids in three types of bioreactors: stirred tank reactor, bubble column and air-lift reactor.
4. According to obtained results, to compare the individual bioreactors, to characterize the similar and different properties and to assess their applicability.

Syntéza a charakterizace nanokompozitů nanocelulóza-kov

Hassouna Fatima, Mgr. Ph.D. ( Fat...@vscht.cz)
Šoóš Miroslav, doc. Ing. Ph.D. ( Mir...@vscht.cz)
Due to its extraordinary optical, thermal and mechanical properties, cellulose nanocrystal (CNC) films can be used as a substrate. Individual CNC will produced by breaking down the cellulose ramie fibers and isolating the crystalline regions. Isolated nanocrystals will be used as a building blocks in combination with different kinds of nanoparticles such as ferromagnetic nanoparticles (iron), gold particles, with different shapes (spherical, rods…) to make films or aerogels with controlled architecture and with tuned properties. Due to its chemically reactive surface, metallic nanoparticles can be also synthesized on CNC by exposing metallic precursor salts to a cationic surfactant and a reducing agent. The incorporation of guest metallic nanoparticles such as gold nanoparticles into nanocellulose substrates enables production of novel nanocomposites with a broad range of applications

Syntéza a charakterizace porézních nosičů pro řízené uvolňování prchavých látek

Šoóš Miroslav, doc. Ing. Ph.D. ( Mir...@vscht.cz)
Volatile compounds like pheromons are essential for protection of plants against pests. While technology to release volatile compounds against pests exist there is strong need to improve properties of these materials, make it more robust and ecological. Main goal of this project is to investigate possibility to use natural zeolites or their synthetic contraparts to control the rate of release of various volatile compoinds over given perod ot time. Student will be involved in the characterization, surface modification and loading of the volatile compounds into porous materials available in the nature but also in the synthesis of new porous structures. We plan to use various technoques to prepare porous materials with desired size of the pores and pore morphology. Essential part of the project will be dedicated to the characterzation of the interaction of studied pheromons with the pore wall atoums and ther modification in a way to controll the rate of diffusion. Student will be involed in the characterization of the porous materials using combination of techniques (BET, Hg porosimetry, XRD) to identify pore morphology togtehr with the pore size, porosity and chemical composition of the atouns present on the surface of pores. Gained knowledge will be used to propose chemical modification of the surface in a way to pores more accessible or narrow to controll the rate of diffusion of the volatile compounds out of pores. In the last step off the project student will be involved in the testing of the proposed strategies followed by the scale-up of the production process of the most promissing porous material.

Syntéza biologicky rozložitelných amfifilních blokových kopolymerů nesoucích reaktivní skupiny a syntéza primárních nanočástic

Hassouna Fatima, Mgr. Ph.D. ( Fat...@vscht.cz)
Šoóš Miroslav, doc. Ing. Ph.D. ( Mir...@vscht.cz)
PLA based amphiphilic block copolymers (ABPs) bearing pendant reactive groups such as hydroxyl, carboxyl and amine functions. The free pendant reactive groups will be used in the next step for further modification, which opens new possibilities for construction of 3D network based nanoparticles (NPs) with modulated properties. Depending on the desired type of functionalization, facile and efficient methods can be used. Then, different types of amphiphilic block copolymers bearing reactive groups such as amino-acids can be prepared. These PLA based ABPs will allow preparing high functional biodegradable core-shell nanoparticles. Besides, to generate core-shell nanoparticles with improved mechanical strength and stability, covalent crosslinking of ABPs micelles will be performed.

Utváření mikro a nanostrukturovaných tepelně izolačních materiálů

Kosek Juraj, prof. Dr. Ing. ( Jur...@vscht.cz)
Zubov Alexandr, Ing. Ph.D. ( Ale...@vscht.cz)
Cílem tohoto projektu je optimalizace izolačních vlastností stávajících materiálů a vývoj nové generace izolačních materiálů na základě experimentálních a teoretických poznatků o utváření mikro- a nanostrukturovaných materiálů. Tyto materiály by výrazně snížily spotřebu energie na vytápění a také klimatizaci budov.
Připravovat mikro- a nanostrukturované materiály lze několika způsoby. Doktorand(ka) se bude věnovat zejména těmto metodám přípravy: (i) laserově a (ii) tlakově vyvolanému vypěňování a (iii) tepelně vyvolané fázové separaci. Laserově indukované vypěňování je zcela nová metoda, která umožňuje pozorovat prvopočátky utváření mikro- a nanostrukturovaných materiálů. Znalosti o prvopočátcích utváření takovýchto materiálů jsou nedostatečné, proto se stále ještě ve velkém nevyrábí mikro- a nanostrukturované materiály, jejichž tepelně izolační vlastnosti několikanásobně převyšují vlastnosti stávajících materiálů.
Tlakově vyvolané vypěňování umožňuje optimalizaci stávajících materiálů a používá se k tomu na místo běžně užívaných organických nadouvadel superkritický CO2, který je k životnímu prostředí šetrnější.
Metoda tepelně indukované fázové separace umožňuje připravovat různé mikro- a nanostrukturované materiály. Tím se otevírají nejen nové aplikační možnosti daných materiálů, ale také vývoj nové generace izolačních materiálů.
Doktorand(ka) bude mít k dispozici laboratoře velmi dobře vybavené pro strukturní analýzu materiálů (optický mikroskop, mikro-CT, SEM, AFM, Hg porozimetr, He pyknometr, BET, konfokální Raman) včetně přístrojů pro studium sorpčních, transportních a tepelně izolačních vlastností. Doktorand(ka) bude spolupracovat s AV ČR a s NTC-ZČU a bude vyslán(a) na pracovní pobyt na některé z evropských spolupracovišť. Tato práce je podporována granty a průmyslovými spolupracemi.

Info: tel. 220 44 3296, č.dv. B-145, e-mailjkk@vscht.cz, web http://kosekgroup.cz

Víceúrovňové modelování transportu a reakce v porézních katalytických filtrech

Kočí Petr, doc. Ing. Ph.D. ( pet...@vscht.cz)
Práce se zabývá podrobným matematickým modelováním porézních katalytických filtrů pro čištění automobilových výfukových plynů. Struktura filtru je počítačově rekonstruována v 3D na základě snímků z elektronových mikroskopů (SEM, TEM) a rentgenové tomografie (XRT). Zrekonstruovaný systém je reprezentován 3D maticí, která popisuje morfologii pórů a prostorové rozložení jednotlivých složek pevné fáze. V tomto systému jsou pak simulovány reakčně-transportní děje, zahrnující proudění, difúzi, katalytické reakce a transformace. Hlavní náplní práce bude vývoj matematických modelů pro jednotlivé fyzikálně-chemické procesy v systému a zkoumání vlivu struktury materiálu na celkovou účinnost katalytického filtru. Výsledky modelů budou konfrontovány s experimentálními daty z laboratorního reaktoru. Téma je řešeno ve spolupráci s předním světovým výrobcem katalyzátorů Johnson Matthey a finančně podporováno evropským projektem Horizon 2020.

Vývoj procesu kontinuální přípravy krystalů léčiva

Šoóš Miroslav, doc. Ing. Ph.D. ( Mir...@vscht.cz)
Active Pharmaceutical Ingredients (API) are commonly small molecules which are prepared by crystallization process. Opposite to the classsical batch crystallization we intend to develope and optimize production process of continuous crystallization followed by separation of prepared crystals. We would consider APIs forming various polymorphs, salts or cocrystals. Depending on the studied system we will start the identification of API solubility in various solvents or screening of excipient to for desired salts or cocrystals. Gained knowledge will be used to desing a continuous process for preperation of crystalize form of API. Investigated parameters will include size and morphology of prepared crystals. broadness of the crystal size distribution, chemical composition etc. Obtained data will be used for development of a mathematical model describing the studied process. Consequenty this model will be used for optimization of the operating conditions. In the last step student will be involved in the connection of the continuous crystal production with the consequent procesees such as filtration and drying. Also in this step suitable mathematical models will be used to describe this unit operation. Characterization of the prepared crystals will be done by combination of several analytical techniques including light scattering, microscopy combined with optical microscopy, SEM, Raman or IR spectroscopy, XRD etc.

Iontově-výměnné systémy v mikrofluidních a milifluidních systémech s aplikacemi v oblasti diagnostiky

Slouka Zdeněk, doc. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Jedním z moderních trendů v oblasti diagnostiky nemocí je vývoj systémů anglicky označených jako "point-of-care". Do češtiny lze tento anglický termín volně přeložit jako systémy umožňující diagnostiku případné nemoci přímo na místě u pacienta. Tento trend reflektuje snahu přenést testování odebraných vzorků nejčasti lidských tekutin z centralizovaných a dobře vybavených laboratoří do míst, kde se pacienti běžně nachází (ordinace obvodního lékaře, domov, a podobně). Přínosem tohoto přítupu diagnostiky nemocí je urychlení celého procesu diagnostiky a zlevnění prováděných testů. Vývoj těchto systémů ovšem přináší značné nároky na vlastní technologie k detekci nemoci.
V této práci se disertant zaměří na možnost využití iontově-selektivních membrán k vývoji výše zmíněných diagnostických systémů. Iontově-výměnné systémy po zapojení do stejnosměrného elektrického pole vykazují celou řadu elektrokinetických jevů . Tyto elektrokinetické jevy nalézají zajímavé využití, na příklad při separací určitých biomolekul z komplexních vzorků, jejich předkoncentrace či vlastní detekce. Cílem této dizertační práce bude převážně experimentální studium elektrokinetických jevů vykazovaných iontově-výměnnými systémy v přítomnosti zvolených biomolekul a využití těchto jevů k vývoji metod kompatibilních s výše zmíněnými "point-of-care" diagnostickými a screeningovými systémy.
Tato práce bude částečbě podporována projektem řešeným pro americkou firmu AgenDx a dále projektem GAČR zaměřeného na výzkum interakcí nabitých biopolymerů s iontově-výměnnými systémy.

Kontaktní osoba: Zdeněk Slouka - sloukaz@vscht.cz
Ústav chemického inženýrství

Technologie pro výrobu mikrofluidních a milifluidních systémů

Slouka Zdeněk, doc. Ing. Ph.D. ( Zde...@vscht.cz)
Mikrofluidní systémy díky svým charakteristickým vlastnostem nabízí celou řadu zajímavých aplikací, které se v poslední době orientují zejména na oblasti týkající se medicíny, biologie, biochemie, molekulární biologie a podobných. Jedním z limitujících faktorů, který brzdí masovou produkci daných mikrofluidních systémů a tedy i jejich přenesení z laboratoří do běžného života, jsou výrobní technologie těchto systémů. Tyto výrobní technologie musí být na jednu stranu dostatečně spolehlivé, na druhou též levné a tím pádem i jednoduché.
Tato disertační práce se bude zaměřovat na vývoj jednoduchých technologií vhodných k výrobě mikrofluidních čipů. Tyto technologie budou zahrnovat: (i) technologie k výrobě mikrostuktur, (ii) technologie ke spojování již strukturovaných materiálů a (iii) technologie umožňují snadné připojení na vnější zařízení. Práce bude vycházet z technologií, které jsou v současné době dostupné v laboratoři mikrochemického inženýrství na VŠCHT Praha. Těmito technologiemi jsou optická litografie, mechanické mikroobrábění, galvanika zlata, tepelné spojování, a další. Speciální pozornost bude věnována vývoji technologií pro výrobu mikrofluidních systémů s vloženým elektrodovým polem a dále technologiím umožňující integraci nanostrukturovaných vodivých materiálů (vodivé polymery, uhlíkové nanotrubky, ...) do těchto systémů. Mikrofluidní systémy s nanostrukturovanými vodivými materiály a kovovými elektrodami nalézají uplatnění v oblasti senzorů, biosenzorů či vývoji nových baterií.
Tato disertační práce bude podporována grantem "Baterie na bázi organických redoxních látek pro energetiku tradičních i obnovitelných zdrojů." uděleného Ministerstvem školství a tělovýchovy.

Kontaktní osoba: Zdeněk Slouka - sloukaz@vscht.cz
Ústav chemického inženýrství

Léčiva a biomateriály

Studijní program: Syntéza a výroba léčiv

Formulace aktivních léčebných ingrediencí ve formě amorfních disperzí pomocí extruze

Hassouna Fatima, Mgr. Ph.D. ( Fat...@vscht.cz)

Kinetika sušení polymerních roztoků a studium jejich mechanických vlastností

Štěpánek František, prof. Ing. Ph.D. ( Fra...@vscht.cz)
Proces fluidní granulace je klíčovým krokem při výrobě mnoha léčiv. Klíčovým parametrem k pochopení kinetiky procesu a jeho následné řízení je "lepivost" pojiva, což zpravidla bývá tenký film ve vodě rozpustného polymeru (např. PVP, HPMC), které je nastříknuto do fluidní vrstvy pomocí atomizační trystky. Ve fludní vrstvě dochází k současnému odpařování rozpouštědla a vrstvení pojiva na primárních částicích, což má za následek komplexní závislost rychlosti granulace na procesních parameterech a materiálových vlastnostech. Cílem projektu je tuto závislot detailně zmapovat na několika úrovních - od detailního studia transportních procesů na úrovni polymerního filmu, přes úrověň kolidujících částic, až po úroveň celého procesu. Kromě experimentální studie bude též vyvinut matematický model procesu granulace, zohledňující získané závislosti. Projekt bude probíhat ve spolupráci s průmyslovým partnerem (PSE Ltd.).

Povrchové vlastnosti lékových forem a jejich vlyv na in-vitro kinetiku vylučování léčiva

Šoóš Miroslav, doc. Ing. Ph.D. ( Mir...@vscht.cz)
Goal of this project is to investigate the effect of surface properties of API and other excipients on in-vitro dissolution behaviour. To simplify the formulation process dry compactification will be used to prepare samples for further studies. Student will be involved in the characterization of surface properties of pure API prepared in various forms (powders with different sizes) using contact angle measurement, surface area characterization, zeta-potential measurement, AFM and Raman mapping. These information will be in the next step correlated with the in-vitro dissolution kinetics of the same API from prepared samples. Particular attention will be dedicated to the interplay between properties of API and other excipients such as hydrophobicity, wettability of API covered with surfactants etc. To obtain complete information about API state characterization of solid state (particle size and size distribution, composition etc.) various techniques such as light scattering, Raman and fluorescence spectroscopy, and image analysis will be combined with the measurement of the liquid phase composition by HPLC and spectrophotometry. Gained knowledge will be used to develop strategies to predict and control dissolution profiles of new APIs. Due to application of several advanced analytical technique knowledge of data treatment and mathematical modelling using MATLAB or equivalent program will be a good asset.

Technická kybernetika

Studijní program: Chemické a procesní inženýrství (čtyřleté)

Aktivní ochranné povrchy na bázi organických kompozitů pro útlum radarového záření

Kopecký Dušan, doc.Ing. Ph.D. ( kop...@vscht.cz)
Vrňata Martin, prof. Ing. Dr. ( vrn...@vscht.cz)
Rozšiřování radarové detekční techniky v oblasti průmyslového měření, samořiditelných automobilů, civilního letectví nebo dozorových či armádních systémů zvyšuje míru autonomie inteligentních kyberfyzikálních zařízení a zlepšuje výsledky jejich rozhodování, neboť poskytuje nenahraditelné a přesné informace o stavu a vlastnostech okolního prostředí. Radarová technika je však také intenzivním zdrojem elektromagnetických interferencí, které ve svém důsledku mohou ovlivňovat či poškodit citlivé elektronické přístroje, jimiž je moderní člověk obklopován. Práce je věnována studiu útlumu elektromagnetického záření v nových typech nanostrukturovaných kompozitů složených z konjugovaných systémů makromolekulárních látek a polymerů. Cílem je vyvinout tenké ochranné povrchy se schopností účinně pohlcovat mikrovlnné záření v širokém pásmu vlnových délek; přičemž mód útlumu by bylo možné ladit změnou vnějších podmínek a zmíněné povrchy tak používat jako aktivní ochranu před elektromagnetickými interferencemi.

Analýza vícekanálových signálů a obrazů v monitorování a diagnostice fyziologických dat

Procházka Aleš, prof. Ing. CSc. ( pro...@vscht.cz)
Vyšata Oldřich, MUDr. Ph.D. ( vys...@vscht.cz)
Práce je zaměřená na adaptivní metody analýzy vícekanálových dat s využitím metod počítačové inteligence a číslicového zpracování vícerozměrných signálů v časové a frekvenční oblasti. Metodologická část práce zahrnuje zpracování videosekvencí, třírozměrné geometrické modelování, strojové učení a rozpoznávání vzorů při klasifikaci dat. Aplikační část práce je věnována rozboru korelačních závislosí fyziologických a GPS dat s návazností na fyzické aktivity a rehabilitaci. Práce bude konzultována na Neurologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové (MUDr Oldřich Vyšata, Ph.D.).

Bezdotykové řízení prototypu mobilního robotického asistenta

Mareš Jan, doc. Ing. Ph.D. ( mar...@vscht.cz)
Vyšata Oldřich, MUDr. Ph.D. ( vys...@vscht.cz)
Téma práce je zaměřené na vývoj a porovnání metod bezdotykového řízení mobilního robota, založených na analýze vybraných biomedicínských dat. Práce předpokládá (i) studium pokročilých metod analýzy signálů, robotiky a kybernetiky (ii) návrh konkrétních metod a algoritmů pro řízení a (iii) implementaci a verifikaci na prototypu mobilního robota.

Informační entropie v detekci buněčných pohybů ze snímků pořízených světelnou mikroskopií

Procházka Aleš, prof. Ing. CSc. ( pro...@vscht.cz)
Štysová-Rychtáriková Renata, Ing. Ph.D.
Světelná mikroskopie v jasném poli je mikroskopická technika, která může poskytnout nezkreslenou informaci o fyziologickém a morfologickém stavu živé buňky. Úkolem dizertanta bude vytvořit algoritmus pro automatickou detekci a statistické vyhodnocení trajektorií savčích organel ze snímků pořízených časosběrnou světelnou mikroskopií v jasném poli. Při zpracování digitálního obrazu se předpokládá zejména využití metod informační entropie a vícerozměrné statistiky. Práce bude konzultována na Ústavu komplexních systémů Jihočeské university (Ing. Renata Štýsová-Rychtáriková, Ph.D.).

Inteligentní textilie pro detekci chemických bojových látek a jejich simulantů

Vrňata Martin, prof. Ing. Dr. ( vrn...@vscht.cz)
Fitl Přemysl, Ing. Ph.D. ( f...@vscht.cz)
Inteligentní textilie pro detekci plynů představují novou třídu senzorů tvořených substrátem z dielektrické tkaniny (nejčastěji polyester nebo polyamid) a tenkou citlivou vrstvou organického vodiče, jejíž elektrické vlastnosti jsou modulovány přítomností sledovaného plynného analytu. V nedávné době byly syntetizovány tzv. polymerní iontové kapaliny, navržené jako kationtové nebo aniontové vodiče, a při prvních experimentech vykázaly inteligentní textilie z nich připravené dobrou citlivost na bojové chemické látky (sarin) i jejich simulanty (diethylmalonát). Výzkum užití polymerních iontových kapalin v senzorice plynů je ovšem dosud teprve v počátečním stadiu. Přitom inteligentní textilie nacházejí kvůli svým výhodným vlastnostem (schopnost detekovat toxické látky za pokojové teploty, ohebnost substrátu, nízké náklady na přípravu) uplatnění v konceptu tzv. "inteligentního oděvu", tj. oděvu osazeného senzory, a jsou již v současné době využívané armádními a bezpečnostními složkami. Disertační práce se zaměří zejména na přípravu inteligentních textilií, charakterizaci chemického složení a elektrotransportních vlastností vybraných polymerních iontových kapalin a systematický výzkum odezvy vytvořených senzorů na chemické bojové látky i jejich simulanty.

Možnosti aplikace baktericidních vlastností korónového výboje

Scholtz Vladimír, doc. Ing. Ph.D. ( sch...@vscht.cz)
Khun Josef, Ing. Ph.D. ( Jos...@vscht.cz)
Nízkoteplotní plazma, vhledem ke svým baktericidním vlastnostem, může být vhodnou náhradou konvenčních sterilizačních metod. Práce je zaměřena především na korónový výboj a jeho možné praktické aplikace pro dekontaminaci až sterilizaci povrchů nebo kapalin. Výsledky by mohly být využitelné v laboratorní i klinické praxi. Zároveň je tady prostor pro výzkum vlivu mikrobicidního agens korónového výboje na různé typy bakterií, jejich spór, kvasinek, plísní a případně i jiných mikroorganismů.

Nanokompozitní materiály jako aktivní vrstvy chemických plynových senzorů

Vlček Jan, Ing. Ph.D. ( Jan...@vscht.cz)
Vrňata Martin, prof. Ing. Dr. ( vrn...@vscht.cz)
Výzkum v oblasti morfologie materiálů pro aktivní prvky chemických senzorů se v posledních letech ubírá směrem k nanostrukturování. Nano-morfologie nabízí oproti nestrukturovaným materiálům unikátní vylepšování parametrů senzorů, především pak selektivity a citlivosti. Dalším významným přístupem je využití nanokompozitních materiálů. Tyto materiály v sobě slučují jednak výhodu nanostrukturování a jednak kombinace různých fází s odlišným chemickým složením fyzikálními vlastnostmi. Chemické plynové senzory s nanokompozitními aktivními vrstvami potom mohou disponovat nejen vyšší citlivostí, selektivitou, ale i dalším rozměrem výstupního signálu, kdy se mohou při detekci měnit například elektrotransportní a optické vlastnosti. Takový senzor potom dává možnost využít simultánně více převodních mechanismů, a tedy detekčních principů ke zvýšení selektivity. Cílem práce je výzkum v oblasti přípravy vhodných tenkovrstvých nanokompozitních senzorových struktur a testování jejich senzorických vlastností - tj. návrh vhodných složení materiálů a struktur nanokompozitů, optimalizace jejich přípravy pomocí "mokrých" či vakuových depozičních technik, případně optické litografie, a rovněž analýza morfologie a chemického složení ve vztahu k detekčním vlastnostem.

Návrh a realizace virtuálního velínu

Mareš Jan, doc. Ing. Ph.D. ( mar...@vscht.cz)
Téma práce jezaměřené na vývoj a realizaci tzv. virtuálního velínu vybraného reálného technologického procesu. Projekt je založen na analýze vybraných biomedicínských dat, 3D modelování a virtuální realitě v inženýrství. Práce předpokládá (i) studium pokročilých metod analýzy biomedicínských signálů a 3D modelování, (ii) návrh konkrétních metod a algoritmů pro virtualizaci a řízení procesu (iii) implementaci a verifikaci.

Nové možnosti zvýšení selektivity senzorových polí při detekci plynů

Fitl Přemysl, Ing. Ph.D. ( f...@vscht.cz)
Novotný Michal, Ing. Ph.D. ( Mic...@vscht.cz)
Pro detekci plynných látek se v praxi jako jedna z možností používají zařízení obsahující senzorová pole pracující na různých elektro-fyzikálních principech. Jednotlivé prvky těchto polí – senzory mohou fungovat například na bázi indukované změny: vodivosti, impedance, rezonanční frekvence a luminiscence. Tématem práce je na základě rešerše a vlastních nápadů navrhnout, připravit a testovat nové přístupy pro zvýšení selektivity senzorových polí, a to jak z hlediska přístupu k měření (zavedení modulace teploty, vyhodnocování senzorové odezvy, modulace foto-desorbce, modulace fotoluminiscence), tak z hlediska vyhodnocování signálu (multikomponentní analýza, neuronové sítě).

Perkolační oxidické struktury s heteropřechody: využití pro detekci toxických plynů

Vrňata Martin, prof. Ing. Dr. ( vrn...@vscht.cz)
V posledních několika letech se pro detekci plynů stále častěji využívají oxidické struktury, které z pohledu elektrických vlastností nemají charakter "homogenních" rezistorů, ale jedná se o heteropřechody tvořené zrny dvou různých polovodičů (oxidů) s odlišnými šířkami zakázaného pásu. Citlivá vrstva výsledného senzoru má charakter dvojrozměrné nebo trojrozměrné perkolační struktury. Kritickými požadavky na citlivou vrstvu jsou: a) odloučení obou oxidických fází; b) velikost zrn řádově jednotky mikrometrů. Pokud detekovaný plyn interaguje s výše popsanou heterostrukturou, dochází ke změnám velikosti energetické bariéry na heteropřechodech a současně se dramaticky mění vodivost obou zúčastněných polovodičů. Výsledkem pak je změna "integrální" hodnoty elektrického odporu takového senzoru o několik řádů. Disertační práce se zaměří především na přípravu popsaných oxidických heteropřechodů metodou termální oxidace a následnou charakterizaci detekčních parametrů takovýchto senzorů.

Počítačové modelování nízkoteplotního plazmatu a elektrických výbojů

Scholtz Vladimír, doc. Ing. Ph.D. ( sch...@vscht.cz)
Khun Josef, Ing. Ph.D. ( Jos...@vscht.cz)
Předmětem práce je počítačové modelování nízkoteplotního plazmatu, především v souvislosti s jeho generováním v elektrických výbojích, což by mělo přispět k objasnění chemických reakcí ve výbojích a jejich prostorového rozložení. Práce předpokládá seznámení se s problematikou fyziky plazmatu, počítačovým modelováním, výběr vhodné resp. vhodných metod k modelování vybraného problému a kontrolu s experimentem. Práci je možné spojit i s výzkumem baktericidních vlastností nízkoteplotního plazmatu a případně modelovat interakci plazmatu s organickými strukturami.

Polynomiální neuronové architektury vyššího řádu pro vícerozměrné dynamické systémy

Bukovský Ivo, doc. Ing. Ph.D. ( Ivo...@fs.cvut.cz)
Mareš Jan, doc. Ing. Ph.D. ( mar...@vscht.cz)
Výzkum se zaměří na polynomiální neuronové architektury HONU pro dynamické systémy s vice vstupy a vice výstupy. V současném stavu jsou HONU prozkoumány pro jednovstupové systémy a dalším krokem je identifikce a řízení složitějších nelineárních dynamických systémů (chemicko-technologických procesů) s těmito volitelně nelineárními modely, přičemž jejichoptimalizace je lineární úloha.

Prostorová analýza lidské lokomoce

Procházka Aleš, prof. Ing. CSc. ( pro...@vscht.cz)
Vyšata Oldřich, MUDr. Ph.D. ( vys...@vscht.cz)
Práce zahrnuje rozbor multikanálových dat pořízených soustavou pohybových čidel a současně bezdrátovým EEG. Výzkumná část obsahuje studium metodiky registrace obrazů, časovou detekci jejich změn a návrh Bayesovské klasifikace vybraných příznaků s využitím výpočetní inteligence v souvislosti s léčbou pohybových poruch neurologického původu. Výsledné algoritmy budou ověřeny na skupině nemocných a zdravých jedinců z hlediska progrese postižení a využity ke včasné diagnostice a sledování výsledků terapie pohybových poruch v klinické praxi. Práce bude konzultována na Neurologické klinice Fakultní nemocnice v Hradci Králové (MUDr Oldřich Vyšata, Ph.D.).

Struktury na bázi černých kovů a jejich optimalizace pro aplikace v senzorice, optice a optoelektronice

Novotný Michal, Ing. Ph.D. ( Mic...@vscht.cz)
Fitl Přemysl, Ing. Ph.D. ( f...@vscht.cz)
Tématem práce je výzkum struktur založených na černých kovech pro aplikace v senzorice, optice a optoelektronice. Pro přípravu vrstev černých kovů se zamýšlí využít PVD technik (vakuové napařování, magnetronové naprašování, pulzní laserová depozice). Budou vybrány vhodné kovy s ohledem na danou aplikaci, např. Au, Al, Ag, Pd,… Při přípravě vrstev černých kovů bude studován vliv depozičních podmínek a možnosti jejich řízení s cílem dosáhnout požadovaných vlastností. Mezi ovlivňované parametry vrstev patří zejména tloušťka, drsnost, mikro a nanostruktura, které významně ovlivňují poměr plochy a objemu, chování plasmonu, a následně optické a elektrické vlastnosti. Optické vlastnosti budou studovány pomocí spektrofotometrie s využitím integrační koule, FTIR a spektrální elipsometrie (UV-IČ). Elektrické vlastnosti budou charakterizovány pomocí měření vodivosti, Hallova měření a impedanční spektroskopie. Pro aplikaci v senzorice se předpokládá využití v křemenných krystalových rezonátorech s citlivými vrstvami obsahujícími černé kovy dekorované organickými receptory (ftalocyaniny a porfyriny). Tyto senzory budou využívány pro detekci plynných analytů obsahujících v molekule dusík, a to včetně taggantů výbušnin. Hodnoty jejich mechanických parametrů (střižného modulu pružnosti a akustické impedance) jsou blízké hodnotám pro křemen – v synergii s malým množstvím organických látek, které splní roli receptorů specifických pro daný analyt. Tento přístup sníží mez detekce a zdokonalí selektivitu křemenného krystalového rezonátoru při zachování vysoké hodnoty činitele jakosti. Pro aplikaci v optice a optoelektronice bude cílem zajistit maximální absorpci elektromagnetického záření v daném rozsahu vlnových délek, kdy difuzní reflektivita nepřekračuje 5%. Předpokládá se využití struktur jako absorbéry pro detektory, solární panely a displeje. Pro modifikaci vlastností struktur s černými kovy bude též zkoumána interakce s intenzivním laserovým zářením. Práce bude realizována spolu s Fyzikálním ústavem AVČR.

Studium intenzifikace netermálních výbojů a jejich použitelnosti pro účely dekontaminace povrchů a kapalin

Scholtz Vladimír, doc. Ing. Ph.D. ( sch...@vscht.cz)
Khun Josef, Ing. Ph.D. ( Jos...@vscht.cz)
Cílem práce je intenzifikace stávajících netermálních výbojů s ohledem na možnost jejich použití pro účely dekontaminace povrchů a kapalin. Intenzifikací se rozumí dosažení vyšších výkonů výbojů, popřípadě dosažení kvalitativní změny v jejich režimu bez nežádoucích jevů, jakými jsou přechod do jiskry nebo do oblouku, nadměrný ohřev v oblasti výboje atd. Modifikace (intenzifikace) může být obecně provedena například zařazením vhodného prvku do elektrického obvodu výboje, změnou geometrie elektrod, změnou charakteru napájecího napětí výboje nebo ovlivňováním již vytvořeného plazmatu mezi elektrodami výboje. Poslední možnost zahrnuje například dodatečné přivádění proudícího plynu do prostoru mezi elektrodami, působení elektromagnetického pole či ultrazvuku na plazma, atd. Intenzifikovaný výboj bude poté testován pro účely dekontaminace povrchů nebo kapalin. Bude zjišťována zejména jeho dekontaminační účinnost (procentuální úbytek bakterií po expozici výbojem) a energetická výtěžnost dekontaminace (počet umrtvených bakterií na jednotku energie přivedené do výboje).

Vícerozměrná statistika ve 3D rekonstrukci buněčných organel pořízených fluorescenční mikroskopií

Procházka Aleš, prof. Ing. CSc. ( pro...@vscht.cz)
Štysová-Rychtáriková Renata, Ing. Ph.D.
Fluorescenční mikroskopie je nástrojem pro studium vnitrobuněčných vztahů pomocí sond vázaných na organely, případně pomocí autofluorescence. Během jejího sledování i vícečetném značení fluorescenčními sondami je problémem barevná aberace, která každou jednotlivou emitovanou vlnovou délku promítá na jiný bod prostoru. Disertační práce využívá metody zpracování digitálního obrazu, informační entropie a nového matematického přístupu pro identifikaci roviny zaostření odezvy různých fluorescenčních sond, případně autofluorescence ze série z-skenů pořízených postupným proostřením buňky. Úkolem bude navrhnout metodu pro automatické prostorové mapování a kompletní vytěžení informací pro tento typ mikroskopie. Práce bude konzultována na Ústavu komplexních systémů Jihočeské university (Ing. Renata Štýsová-Rychtáriková, Ph.D.).

Vícerozměrné statistické metody řízení bioprocesů

Hrnčiřík Pavel, Ing. Ph.D. ( hrn...@vscht.cz)
Vsádkové a přítokované kultivace užívané v biotechnologických výrobních procesech ve farmacii a potravinářství jsou typickým příkladem technologických procesů, které nelze efektivně monitorovat a řídit pouze na základě jedné procesní veličiny. Jedním z možných řešení je použití vícerozměrných statistických metod typu analýzy hlavních komponent (PCA) a částečných nejmenších čtverců (PLS). Práce je zaměřena na studium a aplikaci výše uvedených metod pro pokročilé řízení a monitorování vybraného biotechnologického procesu.

Využití nanostrukturovaných a nanoporezních materiálů pro senzory plynů

Fitl Přemysl, Ing. Ph.D. ( f...@vscht.cz)
Vrňata Martin, prof. Ing. Dr. ( vrn...@vscht.cz)
Významný rozvoj technologií přípravy nanomateriálů v posledních dvou dekádách umožnil přípravu celé řady senzoricky aktivních materiálů s unikátní strukturou a vlastnostmi. Poměrně jednoduchými vakuovými technikami je dnes z materiálů používaných pro chemické senzory možno připravovat nanočástice, nanodráty, případně nanotrubice definovaných rozměrů a tvarů na celé řadě substrátů. Z hlediska chemické senzoriky vykazují takto nanostrukturované materiály v mnoha směrech unikátní vlastnosti (nízká pracovní teplota, vysoká citlivost a selektivita). Cílem práce bude návrh a realizace senzorů s různě nanostrukturovanými aktivními vrstvami, nosiči aktivních vrstev a příprava selektivních nanomembrán nad aktivní detekční vrstvou.

Využití pokročilých optimalizačních metod pro výpočty rovnovážných konstant

Mareš Jan, doc. Ing. Ph.D. ( mar...@vscht.cz)
Výpočty rovnovážných konstant komplexních sloučenin vedou často na netriviální optimalizační úlohy. Práce předpokládá (i) osvojení pokročilých metod optimalizace, (ii) návrh a realizaci výpočetních algoritmů pro optimalizaci rovnovážných konstant komplexů a (iii) implementaci ve formě webové aplikace a verifikace.


Přehled projektů doktorského studia nabízených Ústavem chemických procesů Akademie věd ČR naleznete →ZDE

Aktualizováno: 26.3.2018 15:41, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi