Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Studium na FCHI → Zájemci o studium → Zájemci o doktorské studium → Témata disertačních prací na FCHI → Výpis vypsaných témat disertačních prací
iduzel: 63426
idvazba: 75611
šablona: stranka
čas: 21.5.2024 06:02:33
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://studuj-api.cis.vscht.cz/cms/prace?weburl=/studium/zajemci/phd/temata-disertacnich-praci
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 63426
idvazba: 75611
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/studium/zajemci/phd/temata-disertacnich-praci/prace/druh/I/jazyk/cs/fakulta/22340/ustav/402'
iduzel: 63426
path: 8547/4156/1393/1886/8511/8542/12647/63392/63426
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Centrální laboratoře

NMR-omika pro analýzu aerosolových částic

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Centrální laboratoře
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Jan Sýkora, Ph.D.

Anotace


Hlavním cílem práce je adaptace metody pro analýzu organických sloučenin obsažených v aerosolových částicích pro 600 MHz NMR spektrometr. Dílčími cíly jsou rozšíření knihovny stanovovaných látek, měření a vyhodnocování reálných vzorků, a určování potenciálních zdrojů znečištění ovzduší.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Centrální laboratoře

Ústav analytické chemie

Analýza nepeptidových analogů ghrelinu, potenciálních léčiv obezity/kachexie

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. RNDr. David Sýkora

Anotace


Obezita představuje v současnosti velký problém a zátěž pro zdravotní systém v mnoha zemích světa. V současné době je jen velmi málo terapeutik schopných účinně a bez velkých vedlejších účinků tento problém řešit. Naproti tomu je kachexie sice méně rozšířená, ale o to nebezpečnější, protože poměrně často rychle vede k fatálním důsledkům pro pacienta. Projekt se bude zabývat analýzou nově připravených originálních látek především na bázi nepeptidových analogů ghrelinu. Podle předběžných experimentů látky tohoto typu mohou představovat zcela novou třídu potenciálních terapeutik pro regulaci příjmu potravy. Projekt bude řešen ve spolupráci se zahraničním pracovištěm.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Analýza stopových prvků v matrici organických rozpouštědel metodou ICP-MS

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Antonín Kaňa, Ph.D.

Anotace


Analýza vzorků s vysokým podílem organických rozpouštědel metodou ICP-MS je značně problematická z hlediska stability plazmatu. Cílem práce bude testovat toleranci ICP-MS k různým typům organických rozpouštědel, stanovit jejich vliv na termodynamickou rovnováhu tvorby iontů v plazmatu a vyvinout metodiku pro snížení zátěže plazmatu při analýze stopových prvků v matricích organických rozpouštědel.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Diagostika rakovin

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Anotace


Ve spolupráci s oddělením radiační onkologie (primář MUDr. M. Pála nemocnice Na Bulovce a s Protonovým centrem (doc. MUDr. Kubeš) budou získáváni dobrovolníci s vybranými typy rakovin, kteří budou ochotni poskytovat své pachové vzorky k chemické analýze na GCxGC/TOF. Získané naměřené vzorky budou analyzovány směrem k primárním pachovým sloučeninám, které budou porovnávány s pachy zdravých jedinců. Analýza bude směrována k rozpoznání markerů v pachu jedince, přičemž matematické modely budou vytvářeny ve spolupráci s pracovišti umělé inteligence na ČVUT Praha a VUT Brno. Z forenzního pohledu jde o skupinovou identifikaci nemocných. Předpokládá se zahraniční spolupráce s Francií a Velkou Británií
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Experimentální a teoretické studium závislosti chemických posunů NMR na teplotě a rozpouštědle

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

Anotace


Cílem práce je naměřit NMR spektra vybraných látek při různých teplotách v různých rozpouštědlech a následně se s pomocí molekulového modelování a kvantově-chemických výpočtů pokusit odhalit fyzikálně-chemickou podstatu pozorovaných změn, a využít jich pro interpretaci změn v kovalentní i nekovalentní chemické struktuře studovaných molekul a jejich komplexů s molekulami rozpouštědla.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Forenzní aplikace metod vibrační a chiroptické spektroskopie

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.

Anotace


Zatímco metody vibrační spektroskopie (především infračervená absorpce a Ramanova spektroskopie) jsou ve forenzní praxi dlouho etablovány, v případě chiroptické spektroskopie (cirkulární dichroismus a Ramanova optická aktivita) tomu tak není. Předmětem práce proto bude vývoj metod zaměřených především na chiroptickou spektroskopii pro analýzu forenzně významných látek a přípravků ze záchytů, zejména psychoakticních látek a drog (například kathinonů, kanabinoidů) a padělků léčivých přípravků (například Avanafilu), které se na černém trhu stále objevují v nových chemických modifikacích. Předmětem práce bude nejen vlastní experimentální spektroskopická analýza, ale též interpretace spekter a studium struktury těchto látek, včetně určení absolutní konfigurace, pomocí metod výpočetní chemie. Práce bude realizována za podpory grantových projektů bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Chemická modifikace povrchu karbidu křemíku kovalentním navázáním funkčních molekul a studium jeho fyzikálně-chemických vlastností

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

Anotace


Cílem práce je modifikovat pevný povrch karbidu křemíku kovalentním navázáním funkčních molekul a následně studovat fyzikálně­-chemické vlastnosti a využitelnost těchto materiálů pro konstrukci chemických senzorů a organických elektronických součástek. Práce zahrnuje přípravu organických látek s funkční skupinou umožňující kovalentní připojení k aktivovanému SiC povrchu, chemickou a fyzikální analýzu připravených materiálů a studium jejich fyzikálně-chemických vlastností řadou různých metod.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Isolace a identifikace organických látek z přírodních materiálů pomocí NMR

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

Anotace


V současné době se na trhu objevuje stále více nových produktů pocházejících z přírodních materiálů. Tyto produkty obvykle obsahují neidentifikované či dosud neznámé přírodní látky, nebo v rozporu s deklarovaným obsahem obsahují přidané nepřírodní látky. Cílem práce je tyto látky identifikovat a u neznámých látek stanovit molekulovou strukturu, zejména pomocí 1D a 2D NMR experimentů a s podporou hmotnostní spektrometrie. Práce bude zahrnovat též izolaci a čištění studovaných látek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Mikrovlnná spektra izotopologů mezihvězdných sloučenin molekul a zastoupení isotopů v různých částech vesmíru

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Anotace


Dosud neměřené isotopology (13C, 15N, D, 17O atp.) organických sloučenin, které byly pozorovány teleskopy v mezihvězdném prostoru budou měřeny na pražských MW spektrometrech a analyzovány v termínech rotačních Hamiltoniánů a operátoru tranzitního momentu. Získaná data budou komparována s daty MW teleskopů. Intenzity nově objevených molekul v interstelárních spektrech z teleskopů budou porovnávány se standardními isotopology a na zakladě těchto poměrů budou odhadovány poměry isotopického zastoupení v daných oblastech vesmíru. Získané údaje o isotopickém složení budou porovnány s poměry na zemi a se současnými poznatky. Předpokládá se spolupráce se zahraničními astrofyziky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Modifikace elektrodových povrchů pro bioanalytické aplikace

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Mgr. Taťjana Šiškanova, CSc.

Anotace


V dnešní době jsou hledány rychlé, neinvazivní, vysoce citlivé a specifické senzory pro detekci důležitých bioanalytů jako jsou biomarkery. Biomarkery jsou měřitelné indikátory specifického biologického stavu. Příslušné biomarkery mohou být např. ve formě nukleotidů, proteinů, hormonů a metabolitů. V mnoha případech je nádorová progrese doprovázena zvýšenou hladinou glykoproteinů v krvi. Konkrétní screening může být proveden např. sledováním množství kyseliny sialové, která je relativně stabilní oproti proteinům. Právě funkcionalizované konjugované polymery (KP) jsou obzvláště atraktivní materiály v designu různých důležitých detekčních systémů. Imobilizace specifické sloučeniny na polymerních površích zlepšuje jejich vlastnosti jako je citlivost a selektivita k cílenému analytu. Je známo z literatury, že KP funkcionalizované boronovou kyselinou, porfyrinem a dalšími látkami jsou citlivé na specifické analyty, jako jsou cukry. Pomocí molekulárního designu KP jsme schopni dosáhnout sofistikovanějšího a spolehlivějšího rozpoznávacího systému. Jednou z možných cest jak získat funkcionalizovanou elektropolymerní vrstvu je post-polymerační modifikace. Cílem disertační práce je nalézt vhodné metody post-polymerační modifikace elektropolymerních vrstev za účelem stanovení specifických bioanalytů/biomerkerů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Možnost určení „středu vesmíru“ prostřednictvím mikrovlnné spektroskopie izotopologů mezihvězdných sloučenin

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Anotace


Pozadí práce spočívá v kosmologickém předpokladu, že relativní poměry izotopů jednoho prvku rostou s časem ve prospěch těžších izotopů. Cílem práce je naměření mikrovlnných spekter izotopologů sloučenin, které již byly prostřednictvím svých nejčetnějších izotopologů identifikovány v mezihvězdném prostoru. Experimentální frekvence těchto dosud neměřených isotopologů (13C, 15N, D, 17O atp.) organických sloučenin by dovolily identifikovat tyto molekuly v prostoru prostřednictvím dosud neidentifikovaných linií ve spektrech měřených radioteleskopy. Poměry intenzit analogických linií radioizotopů pak přímo určují jejich poměry koncentrací, které se, v principu, v různých částech vesmíru mohou lišit. Je třeba poznamenat, že dosud bylo přiřazeno pouze asi 20 procent spektrálních linií měřených teleskopy. Porovnání intenzit různých izotopologů umožní odhadnout relativní koncentrace isotopů v různých částech vesmíru a tento zcela nový poznatek by umožnil zcela nové kosmologické poznatky. Interpretace získaných dat bude konzultována s předními astrofyziky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Neinvazivní metoda monitorování nádorových onemocnění v populaci

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Anotace


Za použití metod umělé inteligence budou hledány korelace mezi složením primárního pachu a různými typy rakovin. Výzkum bude probíhat ve spolupráci s pražskými onkologiemi (Na Bulovce, 1. LF-UK), s onkologií v Olomouci, s odborníky na umělou inteligenci (ČVUT a VUT -Brno)a se studenty Bc. a Mgr. studia na VŠCHT (při sběru dat od onkologických pacientů). Předpokládá se mezinárodní spolupráce (Francie) a podpora z grantového projektu.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Olfaktronická identifikace osob

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Anotace


Detailní chemická analýza (GCxGC-TOF) pachových stop bude základem pro tvorbu digitálních pachových signatur, které budou základem pro chemometricky korektní individuální a skupinové identifikace (pohlaví, krevní skupiny, Rh-faktory, etnické původy) osob. Cílem práce bude i vypracování metodik, které budou použitelné pro práci policejních orgánů nejen v ČR. Práce předpoklá spolupráci odborníků na umělou inteligenci (CVUT Praha, VUT Brno), policejních expertů naohledání místa činu a na olfaktorickou identifikaci. Předpokládá se grantová podpora a spolupráce se zahraničními forenzními institucemi především ve Francii a v USA.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Polymerní vrstvy pro elektrochemickou detekci signálních molekul

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Gabriela Broncová, Ph.D.

Anotace


Funkční konjugované polymery (CP) jsou obzvláště atraktivními materiály při konstrukci různých důležitých senzorů ve farmacie a medicíně. V dnešní době je tato oblast výzkumu zaměřena na vývoj nových materiálů založených na polymerizovaných filmech s předem navrženými funkcemi. Inteligentní polymery poskytují více specifických interakčních míst, což umožňuje selektivní snímání četných analytů. Například elektropolymerace některých dobře známých indikátorů vede k tvorbě inteligentních polymerů s jedinečnými vlastnostmi. Inteligentní polymery nabízejí kombinaci několika různých způsobů vazby, zahrnujících iontovou výměnu, iontové dipóly, stohování typu p-p a interakce s vodíkovými vazbami. V rámci této disertační práce budou studovány, charakterizovány a aplikovány polymerizované vrstvy z aminoderivátů např. fenazinu, benzothiadiazolu nebo diaminobenzoové kyseliny. Tyto deriváty jsou stále zcela neprozkoumané materiály z hlediska jejich elektrochemických vlastností a aplikací. Elektrochemické vlastnosti polymerů lze pak zlepšit i použitím kroku modifikace. Předkládaná práce navrhne způsoby přípravy a modifikace elektropolymerních vrstev selektivních např. pro sacharidy, polysacharidy (heparin, kyselina hyaluronová a sialová) a/nebo nukleotidy. Tyto analyty jsou signální molekuly různých chorob a jejich množství je v tělních tekutinách pečlivě monitorováno. Cílem předkládané práce je příprava a detailní studium nových elektropolymerních vrstev elektrochemických senzorů určených k selektivnímu snímání vybraných signálních molekul.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Proteinové čipy pro hmotnostní spektrometrii připravené pomocí ambientního přistávání iontů

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Michael Volný, Ph.D.

Anotace


Proteinové čipy, někdy též proteinová pole, se vyvinuly z technologií připravených původně pro analýzu DNA/RNA. Při přípravě proteinových čipů jsou protilátky nebo antigeny imobilizovány na planární povrch ve formě pole o definované geometrii a rozteči. Tento povrch (proteinový čip) je analytickou platformou pro detekci afinitních partnerů imobilizovaných molekul. Nejčastější metodou detekce používanou ve spojení s proteinovými čipy je fluorescence. Ta je sice velmi citlivá, ale málo specifická a vyžaduje příslušné značení detekovaných molekul vhodnými značkami. Jednou z alternativních možností detekce analytů, zachycených a nabohacených na proteinových čipech, je hmotnostní spektrometrie. Ta je sice instrumentálně více náročná, ale je vysoce specifická a nevyžaduje značení (takzvaně „label-free“). Může se jednat buď o desorpčně ionizační hmotnostní spektrometrii (např MALDI), která je schopna analyzovat proteinové čipy přímo, nebo o hmotnostní spektrometrii s elektrosprejovým iontovým zdrojem. Elektrosprejové uspořádání vyžaduje omytí nabohaceného analytu z čipu, kompenzací za tento dodatečný krok je potom obvykle lepší limit detekce. V navržené disertační práci budou proteinové čipy připravovány metodou ambientního přistávání iontů, což je unikátní metoda pro modifikaci povrchů z plynné fáze. U takto připravených proteinových čipů se předpokládají aplikace v oblasti imunoesejí. Například čipy pro detekci alergenů v séru, infekčních faktorů jako je prokalcitonin a dalších klinicky významných antigenů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Přenos a transport náboje v molekulách a supramolekulárních systémech.

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Mgr. Magdaléna Hromadová, Ph.D.

Anotace


Cílem práce je studium přenosu elektronu v molekulách, které patří do skupiny porfyrinoidů. Práce bude zahrnovat přípravu a charakterizaci těchto látek ve spolupráci se skupinou Prof. Canarda na Aix-Marseille Univerzitě. Navržené molekuly představují vhodné kandidáty pro tvorbu tzv. ON/OFF přepínačů v molekulární elektronice. Vodivostní vlastnosti vybrané série nově syntetizovaných molekul budou zkoumány v závislosti na typu kotvicích skupin, substituce korolového centra, charakteru komplexovaného kationtu, jakož i na délce molekul (monomers and dimers). Vodivostní charakteristiky budou testovány pomocí metod přerušování molekulových spojů, které jsou zavedené v Ústavu fyzikální chemie J. Heyrovského. Problematika bude řešena také pomocí elektrochemických metod s možným využitím vysokorychlostní voltametrie, impedančních měření a in-situ spektroelektrochemie (UV-Vis-NIR a FTIR).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Příprava a aplikace nových stacionárních fází pro kapilární chromatografii a elektrochromatografii

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Dr. RNDr. David Sýkora

Anotace


Práce se bude zabývat přípravou nových sorbentů a separačních médií především využitelných v oblasti mikro a nano separací. Připravené fáze budou použivány v modech kapilární kapalinové chromatografie a elektrochromatografie. Aplikace budou zaměřeny na analýzu biologicky relevantních analytů a potenciálních léčiv.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Příprava a studium fotokatalytických vlastností chirálních molekulových receptorů založených na metaloporfyrinových derivátech

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

Anotace


Cílem práce je příprava chirálních molekulárních receptorů a následně studovat jejich funkčnost za podmínek fotokatalytických reakcí. Práce zahrnuje rutinní organickou syntézu s poměrně komplikovanou izolací a identifikací připravených látek, experimentální studium fotokatalytických schopností a experimentální i teoretické studium jejich molekulových komplexů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Příprava pevných látek modifikovaných kalix[n]fyrinovými deriváty a studium jejich využitelnosti v senzorové analýze

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

Anotace


Cílem práce je modifikovat povrch pevné látky kalix[n]fyrinovými deriváty a následně studovat funkčnost a využitelnost těchto materiálů v senzorové analýze. Práce zahrnuje rutinní organickou syntézu nových látek, experimentální studium jejich komplexačních vlastností (zejména pomocí NMR, UV-Vis, Fluorescence), a studium těchto vlastností po navázání na pevné povrchy.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Příprava pevných látek s kovalentně navázaným chirálním molekulovým receptorem a jejich využití pro chirální separace a analýzu

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

Anotace


Cílem práce je připravit pevné látky s kovalentně navázanými chirálními molekulovými receptory (např. Trögerovy báze či kalix[n]fyriny) a využít je pro chirální separace a/nebo detekci chemických látek. Práce zahrnuje rutinní organickou syntézu, měření a vyhodnocování NMR, UV-Vis a Fluorescenčních spekter, titrační experimenty a studium molekulové struktury komplexů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Příprava solvatochromních pevných látek a jejich využití pro konstrukci fyzikálně-chemických senzorů

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

Anotace


Cílem práce je připravit solvatochromní pevné látky modifikací vhodného nosiče nebo polymerací solvatochromního monomeru a následně studovat funkčnost a využitelnost těchto materiálů pro konstrukci senzorů chemických látek a/nebo fyzikálních vlastností. Práce zahrnuje rutinní organickou syntézu solvatochromních látek, měření a vyhodnocování NMR, UV-Vis a Fluorescenčních spekter, titrační experimenty a studium molekulové struktury komplexů.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Spektroskopické biomarkery krevní plazmy pro diagnostiku Alzheimerovy choroby

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.

Anotace


Práce se zabývá experimentální analýzou krevních vzorků metodami vibrační a chiroptické spektroskopie (infračervená absorpce, Ramanova spektroskopie, cirkulární dichroismus, Ramanova optická aktivita) a vývojem pokročilých postupů analýzy a vyhodnocení spektroskopických dat s ohledem na možnosti diagnostiky Alzheimerovy choroby, jednoho z nejrozšířenějších neudrodegenerativních onemocnění. Analyzovány též budou vzorky pacientů s vaskulární demencí a odpovídajících kontrolních jedinců. Práce bude realizována ve spolupráci s klinickými pracovišti, především s Psychiatrickou klinikou Všeobecné fakultní nemocnice v Praze.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Stavba spektrometru cirkulárního dichroismu vysokého rozlišení v mikrovlnné oblasti

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Anotace


Techniky spektroskopie cirkulárního dichroismu (CD) jsou známé v IČ a UF/VIS oblasti, kde umožňují získávat zásadní poznatky na hranici chemie, biologie a molekulové kvantové mechaniky, tedy všude tam, kde různé enantiomorfní formy molekul hrají zásadní roli. Mikrovlnná spektroskopie je z tohoto pohledu dosud celosvětově téměř netknutá, ačkoliv může přinést průlomové poznatky v astrofyzice, v hledání života ve vesmíru a jeho variabilit. Cílem doktorské je připravit návrh a zahájit stavbu unikátního mikrovlnného CD spektrometru na VŠCHT. Práce bude řešena ve spolupráci s elektro-fakultami (VUT Brno a ČVUT) a s astrofyziky v Kolíně nad Rýnem. Přístroj tohoto typu dosud nebyl na této planetě postaven.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Studium a stanovení prostorové struktury molekulových komplexů interpretací NMR dat s podporou výpočtů kvantové mechaniky

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

Anotace


Cílem práce je řadou 1D a 2D experimentálních spekter nukleární magnetické resonance (NMR) detailně charakterizovat molekulové komplexy organických látek a následně je s pomocí molekulového modelování a kvantově-chemických výpočtů využít k identifikaci prostorové struktury studovaných komplexů. Práce zahrnuje měření NMR spekter a kvantově-chemické výpočty, a zejména vývoj jejich unikátního interpretačního propojení, které by mělo umožnit stanovit prostorovou strukturu molekulových komplexů v roztoku, což doposud není možné.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Studium fyzikálních vlastností mezihvězdného prostoru

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Anotace


Za použití experimentálních dat získaných pomocí mikrovlnných radioteleskopů (např. ALMA, Zermat atp.) a dat z pražských mikrovlnných spektrometrů budou určovány teplotní profily různých oblastí vesmíru a budou studovány pohyby jednotlivých oblastí vesmíru. Předpokládá se mezinárodní spolupráce se zahraničními astrofyziky.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Studium chiroptických vlastností přírodních látek a jejich derivátů

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. Ing. Vladimír Setnička, Ph.D.

Anotace


Metody chiroptické (cirkulární dichroismus a Ramanova optická aktivita) a vibrační (infračervená absorpce a Ramanův rozptyl) spektroskopie budou využity pro strukturní analýzu a studium fyzikálně-chemických vlastností přírodních látek, jako jsou alkaloidy, steroidy, fragmenty růstového hormonu, oligosacharidy apod., tedy látek s přesahem a slibným potenciálem v medicinálních a biologických aplikacích. Experimentální spektra budou interpretována pomocí nástrojů výpočetní chemie a bude detailně popsána trojrozměrná struktura, konformace a související vlastnosti studovaných látek. Práce bude realizována za podpory grantových projektů bezpečnostního výzkumu Ministerstva vnitra ČR.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Studium interakčních a migračních procesů v materiálech inženýrských bariér

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.

Anotace


Pro zhodnocení transportu radionuklidů přes bariéry hlubinného úložiště je třeba znát soubor parametrů pro v současnosti používané bezpečnostní rozbory (jako např. sorpční a difúzní koeficienty, rozpustnost, porozita, chemismus prostředí apod.) ve všech materiálech bariér, kterými radionuklidy mohou procházet, a to za podmínek uvažujících všechny vlastnosti, události a procesy, které mohou v úložišti nastat. Sorpce a difúze budou klíčovými procesy řídícími migraci radionuklidů v materiálech inženýrských bariér. Migrační procesy jsou výrazně ovlivňovány chemickými a fyzikálními vlastnosti prostředí. Tyto vlastnosti se mohou výrazně měnit v čase, a to zejména po vzájemném ovlivnění jednotlivých materiálů, např. na rozhraní cementových materiálů a bentonitu či bentonitu a ukládacího obalového souboru. Výzkum bude zaměřen na studium změn chemicko-fyzikálních vlastností materiálů bariér po degradaci či interakci s okolním prostředím a následně na studium migračního chování vybraných stopovačů na neovlivněných a ovlivněných materiálech inženýrských bariér. Pro experimentální práce budou využity radionuklidy, které jsou relevantní pro zdrojový člen, případně adekvátní neaktivní stopovače.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Studium mechanismu vzniku Trögerových a spiro Trögerových bází a vlivu molekulové struktury na jejich bioaktivitu

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

Anotace


Cílem práce je studovat mechanismus vzniku Trögerových a spiro‑Trögerových bází pomocí různých modifikací podmínek reakce, při které vzniká několik desítek meziproduktů a vedlejších látek, včetně zachycení meziproduktů chemickou modifikací v průběhu reakce. Práce zahrnuje zejména měření 1D a 2D spekter nukleární magnetické resonance pro sledování průběhu reakcí a stanovení struktury produktů a meziproduktů s pomocí hmotnostní spektrometrie. Připravené látky budou předány na biologické testy a studován vztah mezi biologickou aktivitou a molekulovou strukturou.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Studium vlivu substituce cyklodextrinu na stabilitu a strukturu jeho komplexu s léčivem

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.

Anotace


Cílem práce je připravit průmyslově rentabilní deriváty cyklodextrinu a studovat jejich komplexy s léčivy, zejména stabilitu, stechiometrii a molekulovou strukturu. Práce zahrnuje rutinní organickou syntézu, izolaci a identifikaci čistých derivátů cyklodextrinů. A následně studium vzniku komplexů těchto derivátů s léčivy zejména pomocí 1H NMR, a studium jejich struktury zejména pomocí NOESY NMR spekter. Práce bude vypracována ve spolupráci s firmou ZENTIVA.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Teoretická analýza intenzit zakázaných přechodů pro studium chemicko-fyzikálních vlastností vzdálených prostředí

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Mgr. Tereza Uhlíková, Ph.D.

Anotace


Přechody mezi energetickými hladinami v atomu či molekule probíhají podle určitých pravidel. Při první aproximaci je možné použít výběrových pravidel, např. že spin výchozí i konečné energetické hladiny musím být stejný. Pokud jsou výběrová pravidla porušena, přechod můžeme nazvat zakázaným. Vesmír jako chemická laboratoř poskytuje nepřeberné množství chemických reakcí a fyzikálních prostředí, které v pozemských podmínkách není snadné připravit. Například díky velmi vysokému vakuu, tedy malé pravděpodobnosti srážek mezi molekulami, dvakrát ionizovaný kyslík září v zelené barvě. Tento přechod byl dříve považován za identifikaci nového prvku zvaného Nebulium. Na základě pozorovatelných „zakázaných“přechodů lze usuzovat na chemicko-fyzikální vlastnosti prostředí, kde daný přechod vzniká – tedy ve vzdáleném vesmíru, ale i v zemské atmosféře nebo atmosférách jiných planet. Cílem práce je pomocí ab inito kvantově chemických metod studovat vliv fotochemických reakcí, elektrického a magnetického pole na profil a intenzitu málo pravděpodobných přechodů v malých molekulách. Na základě změn dále usuzovat na chemicko-fyzikální vlastnosti vzdáleného prostředí (remote sensoring).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Teoretické studium vlivu pomocných látek v léčivech na polymorfní strukturu lěčivé látky

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Mgr. Tereza Uhlíková, Ph.D.

Anotace


Je známo, že různé polymorfy jedné léčivé složky mohou mít různé léčivé účinky. Druh polymorfu, který vykrystalizuje do stabilní třídimensionální struktury, určují zejména slabé mezimolekulové interakce. Krystalizace je velice citlivý proces a reaguje i na velmi malé množství příměsí. Cílem práce je na základě molekulového modelování a kvantově-chemických výpočtů se pokusit odhalit vliv pomocných látek v léčivech na polymorfní strukturu lěčivé látky prostřednictvím modelování vibračního spektra v terahertzové frekvenční oblasti (Thz). V této frekvenční oblasti se právě objevují pásy mezimolekulových vibrací a různé polymorfy zde poskytují různá spektra.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Teoretické studium závislosti chemických posunů v NMR spektrech na teplotě a rozpouštědle

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Mgr. Tereza Uhlíková, Ph.D.

Anotace


Nukleární magnetická resonance (NMR) je stále se dynamicky vyvíjející obor spektroskopie, se kterým se můžeme setkat nejen v lékařství. Posun poloh signálů v NMR spektrech může být způsoben mnoha faktory. Kromě obecně známého stínění, tak například princip chemického posunu v závislosti na teplotě je zcela neobjasněný, přesto, že je měřitelný. Cílem práce je na základě molekulového modelování a kvantově-chemických výpočtů se pokusit odhalit fyzikálně-chemickou podstatu pozorovaných změn, a využít jich pro interpretaci změn v kovalentní i nekovalentní chemické struktuře studovaných molekul a jejich komplexů s molekulami rozpouštědla.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Víceúrovňové modelování vibrační optické aktivity biomolekul

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. RNDr. Petr Bouř, CSc.

Anotace


Vibrační optická aktivita zaznamenává rozdílnou reakci molekul na pravo a levotočivě polarizované světlo. Spektra tak často poskytují unikátní informace o chování molekul v roztoku, ale jejich interpretace je závislá na komplexním teoretickém modelování. To zahrnuje popis interakce molekul se světlem i s okolím, a použití klasických i kvantových metod pro charakteristiku zkoumaných systémů. V práci se zaměříme na modelové polynukleotidy a funkční proteiny, kde porozumění jejich chování je důležité pro další aplikace v biologii a lékařství.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Vysoce rozlišená spektroskopie vybraných prebioticky významných molekul

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Lucie Kolesniková, Ph.D.

Anotace


Prebiotické molekuly jsou sloučeniny, o kterých se předpokládá, že se podílely na chemických reakcích vedoucích ke vzniku života. Tyto molekuly zahrnují důležité stavební kameny života jako např. aminokyseliny nebo nukleové báze. Je zajímavé, že takovéto molekuly byly objeveny v meteoritech a kometách, což podporuje teorii, že prebiotický materiál mohl být dopraven na Zemi právě těmito tělesy. Chemické složení meteoritů a komet souvisí se složením mezihvězdného plynu, nicméně z pohledu mezihvězdné chemie se velmi často jedná o velice složité molekulové systémy. Z tohoto důvodu získávají pozornost menší molekuly, které by mohly sloužit jako prekurzory stavebních kamenů života. Jednou z klíčových aktivit řešících otázku původu života je pochopení, jak a kde v mezihvězdném prostoru by se mohly tyto malé prebiotické prekurzorové molekuly tvořit. K pozorování molekul v mezihvězdném prostoru jsou zapotřebí velmi přesná referenční laboratorní data. V rámci této dizertační práce budou taková data získávána pomocí rotační spektroskopie ve spojení se specifickými technikami generování molekul, jako je např. pyrolýza. Výsledky práce budou použity k interpretaci radioastronomických dat, aby společně vytvořily ucelený obraz o složení a chemickém vývoji kosmických materiálů směrem k biomolekulám. Téma práce je podporováno grantovým projektem a mezinárodní spoluprací.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Využití polymerních filmů ve forenzní praxi

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: Ing. Gabriela Broncová, Ph.D.

Anotace


Polymerní filmy nabízejí nepřeberné množství aplikací, jednou z možností je forenzní analýza, kde mohou být využity jako pomocné vrstvy při vizualizaci daktyloskopických stop. Přestože dnes existuje řada účinných technik zviditelňování otisku prstu, stále zůstává problematické zviditelňování otisku na kovových substrátech. Pestrost výběru polymerních filmů s jejich přípravou je možné využít právě v daktyloskopii. Náplní práce bude testování přípravy několika polymerních filmů (chemická, elektrochemická cesta) pro zviditelňování otisků prstu na modelových a reálných vzorcích. Zároveň budou postupy depozice optimalizovány a charakterizovány elektrochemicky, opticky a spektroskopicky. Snahou bude vytvořit optimalizované postupy vizualizace daktyloskopických stop na reálných vzorcích z praxe a porovnat je s běžně používanými technikami.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Vývoj analytických metod pro forenzní analýzu jaderných materiálů

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.

Anotace


Při rozhodování o původu jaderných materiálů je jedním z podstatných kritérií celková koncentrace a zejména poměry minoritních a stopových doprovodných prvků, které zrcadlí jejich zastoupení a poměry ve výchozích rudách, ze kterých pocházejí, a způsob zpracování těchto rud. Při globální spolupráci jaderně-forenzních subjektů v oblasti prevence a postihu ilegálního nakládání s jadernými materiály je proto klíčová detailní znalost takovýchto prvkových „otisků prstů“. Cílem práce bude vývoj a optimalizace stávajících analytických metod pro analýzu vybraných minoritních prvků v matrici jaderného materiálu. Jedním z hlavních výsledků disertační práce bude srovnání prvkového složení uranových rud z různých českých ložisek. Práce bude realizována ve spolupráci dvou pracovišť: Ústavu analytické chemie FCHI VŠCHT Praha (školicí pracoviště – vývoj analytických metod) a Katedry jaderné chemie FJFI ČVUT v Praze (separace minoritních a stopových prvků od matric jaderných materiálů a radiometrické metody).
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Vývoj děličů toku aerosolu pro zavádění vzorku do indukčně vázaného plazmatu

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Ing. Antonín Kaňa, Ph.D.

Anotace


Metoda hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem je vhodná především pro analýzu vodných roztoků kvůli omezené stabilitě plazmatu v přítomnosti organických rozpouštědel. Práce bude zaměřena na vývoj děličů toku aerosolu, které mají za úkol snížit množství vzorku přiváděného do plazmatu a tím zlepšit jeho stabilitu. Na rozdíl od běžně požívaných děličů toku kapalin, např. v metodě LC-MS, je zde vyšší potenciál další modifikace aerosolu pro další lepšení podmínek analýzy.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Vývoj elektrodových systémů pro detekci škodlivých látek

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Mgr. Taťjana Šiškanova, CSc.

Anotace


Cílem této práce bude připravit, charakterizovat a testovat nové materiály pro detekci škodlivých sloučenin. Studie bude provedena v rámci programu OP JAK ve spolupráci se skupinou profesora Martina Vrňaty.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Vývoj elektrochemických senzorů pro forenzní analýzu psychoaktivních látek

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: doc. Mgr. Taťjana Šiškanova, CSc.

Anotace


Elektrochemické metody jsou v mnoha ohledech výhodné a účelné, neboť jsou rychlé, nedestruktivní a zároveň citlivé a selektivní vůči mnoha cílovým analytům. Psychoaktivní látky jsou syntetické a rostlinné substance s různým účinkem, nejčastěji se stimulačním či halucinogenním. Jsou nabízeny pod různými komerčními názvy. Tyto látky způsobují změny v náladě a vědomí, avšak mnoho z nich je návykových. Snaha vyvíjet rychlé a citlivé elektrochemické metody detekce těchto látek je podmíněna vhodným elektrodovým povrchem. Cílem disertační práce bude hledání vhodných postupů vedoucích k nanesení vybraných selektorů na různé elektrodové povrchy. Takto modifikované povrchy budou využity pro detekci různých psychoaktivních látek.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha

Vývoj spektrometru cirkulárního dichroismu vysokého rozlišení v mikrovlnné oblasti

Garantující pracoviště: Ústav analytické chemie
Studijní program/specializace: ( výuka v českém jazyce )
Školitel: prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc.

Anotace


Techniky spektroskopie cirkulárního dichroismu (CD) jsou známé v IČ a UF/VIS oblasti, kde umožňují získávat zásadní poznatky na hranici chemie, biologie a molekulové kvantové mechaniky, všude tam, kde různé enantiomorfní formy molekul hrají zásadní roli. Mikrovlnná spektroskopie je z tohoto pohledu dosud celosvětově téměř netknutá, ačkoliv může přinést průlomové poznatky v astrofyzice, v diagnostice života a jeho nemocí. Cílem doktorské práce je připravit návrh, zahájit stavbu unikátního mikrovlnného CD spektrometru na VŠCHT a ten následně otestovat. Práce bude ve spolupráci elektro- fakultami VUT Brno a ČVUT. Přístroj tohoto typu dosud nebyl na světě postaven.
kontaktujte vedoucího práce Místo výkonu práce: Ústav analytické chemie, FCHI, VŠCHT Praha
Aktualizováno: 16.2.2022 21:56, Autor: Jan Kříž

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi