Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2014 → Seznam přihlášených studentů
iduzel: 8776
idvazba: 10105
šablona: stranka
čas: 20.6.2024 12:16:45
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 8776
idvazba: 10105
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2014/prihlaseni-studenti'
iduzel: 8776
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/22096/8776
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Seznam přihlášených studentů

Ústav analytické chemie (402)

Jméno Ročník Školitel Název příspěvku
Kristýna Benediktová M2 prof. Urban Porovnání techniky headspace a kapalného nástřiku v GC-MS při analýze lidského pachu
Kateřina Brožáková M2 dr. Synytsya Spektrální analýza plicních tkání
Petra Cinková M2 dr. Kania Studium lidského pachu technikou headspace GC-MS: srovnání skla a teflonu jako sorpčních materiálů
Marek Čičvak M2 dr. Kania Rotační spektroskopie v analýze lidského pachu: studie kyseliny valerové
Patrik Fagan B3 doc. Setnička Využití metod chiroptické spektroskopie v profilování vzorků kokainu
Lucie Grafová B3 dr. Gončarová Změny ve struktuře a vlastnostech bílkovin krevního séra vlivem oxidačního stresu
Kateřina Grygoryeva M2 dr. Fárník Studium organických molekul metodou zobrazování rychlostních map
Martina Hegrová B3 doc. Řezanka Separace kathinonů kapilární elektroforézou s využitím cyklodextrinů
Lucie Hrubá M2 ing. Kaňa
Speciační analýza jodu v živočišných tkáních spojením vylučovací chromatografie a ICP-MS
Adéla Jeništová M2 prof. Matějka Studium interakce stříbrných a zlatých nanočástic s modelovým vzorkem kůže
Martin Loula B3 prof. Mestek Stanovení thalia v řepce olejce
Silvie Marková B3 dr. Gončarová Využití ATR spektroskopie k analýze vlasů
Jindřich Mašek M2 doc. Řezanka Využití NMR a ECD ke studiu interakcí cyklodextrinů a Trögerovy báze
Jiří Matějka M2 prof. Urban Využití kryogenní jednotky k zakoncentrování pachových vzorků
Jana Pospíchalová B3 dr. Gončarová Studium samoasociatů bilirubinu pro vývoj disoluční léčby cholelithiázy
Jakub Sedláček M2 dr. Dolenský Receptory založené na metaloporfyrinových derivátech Trögerových bází
Renata Schimmerová M2 doc. Setnička Chiroptická spektroskopie krevní plazmy - nový přístup v diagnostice karcinomu tlustého střeva
Matěj Šimek M2 doc. Záruba Meta-tetra(hydroxyfenyl)chlorin na povrchu a uvnitř křemičitých nanočástic – stanovení produkovaného singletového kyslíku
Marie Švecová M2 prof. Matějka Studium vybraných flavonoidů metodami povrchem zeslílené vibrační spektroskopie
Soňa Švejcarová B3 doc. Sýkora Stanovení výtěžku extrakce pseudoefedrin hydrochloridu z dostupných léků v závislosti na extrakčních podmínkách

 

Ústav fyzikální chemie (403)

Jméno Ročník Školitel Název příspěvku
Tomáš Belloň M1 doc. Slavíček Modelování fotochemických vlastností halogenovaných uhlovodíků s využitím ab initio teorie
Michal Bezek M2 doc. Slavíček Teoretický rozbor [2+2] cykloadice při fotochemické syntéze cyklobutanového kruhu
Jan Blažek B3 dr. Vrbka Sečenovovy konstanty v systému vinylacetát + voda + anorganická sůl
Petr Číhal M1 dr. Vopička Charakterizace sorpčních vlastností polybutylen sukcinátu pro látky s nízkým tlakem sytých par
Žofie Hádková M1 doc. Dohnal Termodynamické vlastnosti vodných roztoků hluboce eutektických rozpouštědel
Jan Chalabala M2 doc. Slavíček Ionizační dynamika dimeru amoniaku
Veronika Jurásková B3 doc. Slavíček Fotochemické vlastnosti tautomerů oxyluciferinu ve vodném roztoku
Kristýna Kantnerová M1 prof. Ludvík Orthoftalaldehyd - jeho elektrochemická redukce, hydratace a reaktivita s nukleofily
Miroslav Kludský M1 dr. Vopička Sorpce par do nových modifikací Nafionu
Jakub Kubečka B3 doc. Slavíček Neadiabatická ab initio molekulární fotodynamika nitrofenolu
Tomáš Martinek M1 prof. Jungwirth Popis iontového párování Ca-Cl ve vodném prostředí pomocí ab initio molekulové dynamiky
Maja Matoušová M1 doc. Řehák Studium mísitelnosti gamma-Valerolaktonu s uhlovodíky
Jakub Med M1 doc. Slavíček Interakce sodíku s atmosférickými aerosoly (HNO3)m(H2O)n a simulace jejich srážky pomocí metod výpočetní chemie
Aigerim Mustafina M1 dr. Morávek Solubility of solid organic compounds in green solvents
Vladimir Palivec M1 prof. Jungwirth In vivo storage form of the insulin hexamer - random or coiled?
Václav Pokorný B3 doc. Růžička Doporučené hodnoty tlaku nasycených par vybraných kyslíkatých rozpouštědel
Jakub Polák M2 dr. Vrbka Ověření platnosti aditivního charakteru Sečenovovy konstanty v systému Toluen-Voda-Hořečnatá sůl
Martin Pospíšil M1 dr. Malijevský Diffusion and capillary condensation in percolating networks
Václav Radoň M2 doc. Řehák Rovnováha kapalina-kapalina ve dvousložkových systémech – experiment a analýza digitálního obrazu
Martina Rubešová M2 doc. Slavíček Ultrafialová a rentgenová spektroskopie komplexů přechodných kovů
Kateřina Slabá M1 dr. Morávek Rozpustnost vybraných flavonoidů ve vodě a v organických rozpouštědlech
Štěpán Sršeň B3 doc. Slavíček Spektroskopie reaktivních atmosférických částic: Criegeeho intermediát
Vít Svoboda M2 dr. Votava Ro-vibrační spektroskopie metanolu s vysokým rozlišením
Daniela Šmídová M1 dr. Fárník Procesy v sodíkem dopovaných klastrech
Ondřej Šrom B2 dr. Malijevský Mikroskopický popis efektivní interakce mezi nanočásticemi

 

Ústav chemického inženýrství (409)

Jméno Ročník Školitel Název příspěvku
Jan Březina M2 dr. Kočí Vliv provozních podmínek na reakce v trojcestném automobilovém katalyzátoru
Viktorie Čermochová B3 dr. Zadražil Two-dimensional manipulation strategies for magnetic microtransporters
Jakub Dvořák M1 prof. Štěpánek Studium adheze kompozitních mikročástic ve 3D rozlišeném prostředí
Aleš Ďuriš B3 doc. Kosek Softening of polyethylene: effect of molecular weight and polymer density
Damian Gorný M1 dr. Zadražil Srovnavaci studie metod pripravy alginatovych mikrocastic s ohledem na miniaturizaci
Jan Haša B2 prof. Štěpánek Tvorba agregátů z liposomů a studium kinetiky vylučování
Kateřina Haškovcová M1 doc. Kosek Ethylene diffusion in polyethylene particles and films
Tereza Herinková B3 dr. Grof Modelování řízeného vylučování látek ze strukturovaných mikročástic
Michal Janda B3 dr. Kočí Selektivita redukce NOx v automobilovém katalyzátoru
Simon Jantač M1 doc. Kosek Triboelectric charging of polyethylene - experimental study
Kateřina Ježková B3 dr. Lindner Analýza vlastností segmentovaného toku pomocí lokálního měření impedance
Elvira Khafizova M1 doc. Přibyl Studium vlivu elektrického pole na systém dvou nemísitelných vodných fází
Vojtěch Klimša B3 prof. Štěpánek Příprava mikrostrukturovaných agregátů pro in situ produkci nestabilních látek rozprašovacím sušením
Jiří Kolář B3 doc. Kosek Příprava a charakterizace nesmáčivých polymerních vrstev pomocí elektrosprejování
Petr Kovář B3 prof. Šnita Čerpání kapalných kovů na základě Lorentzovy síly v mikrofluidních zařízeních
Dickson Daniel Owusu Kofi M2 dr. Kočí Selectivity of NOx reduction in NOx storage catalytic monolith ( NSRC )
Lenka Krajáková B3 doc. Kosek Termodynamické chování polyetylenu v plynných a kapalných médiích
Iveta Kršková B3 doc. Kosek Štúdium evolúcie morfológie polyuretánových pien s pomocou metód matematického modelovania
Pavel Kupka B3 ing. Kroupa Využití metody disipativní částicové dynamiky pro modelování emulzních systémů
Patrik Labík B3 doc. Kosek Vliv porozity a distribuce velikosti pórů na difuzivitu v nanesené katalytické mikrovrstvě
Denisa Lizoňová M1 prof. Štěpánek Detekce fluorescenčních nanočástic v biologických tkáních
Inês Mendonça M1 doc. Moucha Measurements of power consumption in stirred vessels
Giulia Nannetti M2 dr. Basařová Bubble behaviour under presence of non-ionic surfactants
To Quyen Nguyenová B3 dr. Čejková Nebiologická chemotaxe - charakterizace systému dekanol-dekanoát-sůl
Matěj Novák M1 dr. Čejková Study of the mechanism of decanol chemotaxis
Marie Prajzlerová B3 prof. Štěpánek Studium kinetiky nukleace obtížně rozpustné účinné látky Dabigatran
Alexandr Romanov M1 prof. Šnita Tisková hlava 3D tiskárny pro vytlačování roztavených plastů
Eva Roučková M1 doc. Jahoda Hoření těkavých kapalin - experiment a modelování
Adam Rygl M2 doc. Kosek Mikroporézní polystyrenové pěny připravené metodou spinodální dekompozice
Patrik Schneider M1 doc. Kosek Utilization of TD-NMR for studying sorption processes in polymers
Matěj Slavíček B3 dr. Kočí Impregnace aktivních nanočástic do mezoporézního katalyzátoru
Milan Solík B2 doc. Kosek Vliv parametrů elektrosprejování na morfologii a fotodegradační aktivitu tenké vrstvy oxidu titaničitého
Helena Suchanová M1 dr. Basařová Dynamika adheze bubliny v přítomnosti ionických surfaktantů
Peter Ševčenko B2 prof. Štěpánek Příprava a charakterizace kompozitných glukanových mikročástic pro radio-frekvenčný ohřev
Ivo Šnajdr M2 doc. Kosek Regenerace zinku pro palivové články zinek-vzduch - vliv transportních podmínek
Marek Šoltys M2 prof. Štěpánek Composite Lipid/Fe3O4/SiO2 Sub-micron particles for Controlled Release of Active Substances
Marek Václavík M2 dr. Kočí Preparation and performance of multi-layer Lean NOx trap catalysts
Jan Vávra B3 dr. Cígler Fluorescenční diamanty pokryté ultratenkou vrstvou silikagelu: optimalizace syntetického postupu
Viktor Vodrážka M1 doc. Přibyl Metodika určování konstant elektrochemických reakcí pro matematický model
Marie Vyhlídková B3 dr. Kočí Charakterizace porézní katalytické vrstvy v mikro- a nano-měřítku
Anna Zítková B3 doc. Kosek Nanoparticle deposition during electrospraying - Modelling of electrostatic interactions
Martina Živčáková M1 dr. Hanuš Interakcia lipozómov s polyelektrolytom : Prvý krok k lipozomovému nanolegu?

 

Ústav ekonomiky a managementu chemického a potravinářského průmyslu (437)

Jméno Ročník Školitel Název příspěvku
Radim Blažek M2 dr. Strachotová Optimalizace pracoviště
Petra Černá M1 ing. Kubeš Optimalizace laboratoře speciálních plynů
Václav Dubský M2 dr. Kutnohorská Statistické vyhodnocení vlastností přírodního kaučuku.
Anežka Gregorová M2 doc. Grosová Analýza retailových aktivit vlasové kosmetiky na vybraném potravinářském a drogistickém řetězci
Martin Kavalír M2 prof. Gros Inovativní aplikace recyklátů v automobilovém průmyslu
Jana Kohlová M2 dr. Strachotová Tréninkové centrum
Tereza Müllerová M1 dr. Dyntar Simulace návrhu systému lakovny
Vít Navrátil M1 dr. Strachotová Normování ve výrobě luxusní papírenské konfekce
Lucie Pospíšilová M2 dr. Strachotová Analýza výrobního procesu vybraného produktu ve farmaceutickém průmyslu
Michal Souček M2 dr. Soukupová Transfer pricing – tvorba Masterfile pro skupinu
Josef Živec M1 dr. Kutnohorská Marketing na sociálních sítích

 

Ústav fyziky a měřicí techniky (444)

Jméno Ročník Školitel Název příspěvku
Lucie Čtvrtečková M1 doc. Scholtz Metabolické pochody v kvasince Saccharomyces cerevisiae vedoucí k buněčné smrti při působení netermálním plazmatem
Pavel Hozák M1 dr. Khun Plazmo-chemické procesy a dekontaminační vlastnosti plazmatu generovaného Teslovým transformátorem
Andrea Hujacová B3 doc. Scholtz Působení vody po expozici nízkoteplotnímu plazmatu na tkáňové kultury
Tereza Kordová B3 dr. Čeřovský Dekontaminace celofánových fólií v nízkoteplotním plazmatu
Jana Kučerová B3 dr. Soušková Ex vivo inaktivace micromycet Trichophyton rubrum na biologických materiálech
Michaela Švarcová M1 dr. Soušková Ex vivo inaktivace micromycet Microsporum gypseum na biologických materiálech
Petra Vaňková M1 dr. Korbářová Kontrola vnitřních vad skleněných výrobků průsvitem

 

Ústav počítačové a řídicí techniky(445)

Jméno Ročník Školitel Název příspěvku
Michal Dolejšek M1 dr. Mareš Stabilizace a bezdotykové řízení inverzního kyvadla
Jakub Jůzl B3 dr. Nachtigalová Návrh webové aplikace monitorující změny obsahu webových stránek
Tomáš Matonoha B3 dr. Cejnar Analýza rychlosti datových úložišť
Ondřej Polák M2 dr. Mareš Vytvoření mobilní aplikace pro komunikaci s autonomním robotem
Michal Šíma B3 dr. Vovsík Databáze pro správu výsledků cyklistických závodů
Klára Zuntová B3 ing. Ťupa Analýza přesnosti hloubkových a obrazových dat pořízených systémem MS Kinect

Vysvětlivky
B1 - 1.ročník bakalářského studia
B2 - 2.ročník bakalářského studia
B3 - 3.ročník bakalářského studia
M1 - 1.ročník magisterského studia
M2 - 2.ročník magisterského studia

Příjem přihlášek byl ukončen 22.10.2014

Aktualizováno: 19.11.2014 08:47, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi