Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2015 → Seznam přihlášených příspěvků
iduzel: 22124
idvazba: 28519
šablona: stranka
čas: 27.9.2021 02:02:49
verze: 4927
uzivatel:
remoteAPIs:
branch: trunk
Obnovit | RAW

Seznam přihlášených příspěvků

Ústav analytické chemie (402)

  Jméno Ročník* Školitel Název příspěvku
1 Bc. Hana Adámková M2 doc. Sýkora Studium stability vybraných lipopeptidů potenciálně využitelných pro regulaci příjmu potravy
2 Lenka Bártová B3 doc. Dolenský Analytické cíle pro včasné rozpoznání rakovinných buněk
3 Jana Burianová B3 prof. Matějka Studium polymorfních přechodů vybraného antidiabetika pomocí vibrační spektroskopie
4 Bc. Tereza Číhalová M2 dr. Goncharová Ověřování pravosti kosmetických výrobků pomocí chiroptických metod
5 Bc. Patrik Fagan M1 doc. Setnička Identifikace a strukturní analýza reálných vzorků kokainu pomocí vibrační a chiroptické spektroskopie
6 Bc. Lucie Grafová M1 doc. Setnička Změny ve struktuře a transportních vlastnostech sérového albuminu vlivem oxidačního stresu
7 Bc. Šárka Havlová M2 dr. Prokopec Aplikace povrchem zesílené Ramanovy spektroskopie pro detekci a identifikaci kyseliny gallové
8 Bc. Martina Hegrová M1 doc. Řezanka Studium využití stříbrných nanočástic modifikovaných cyklodextrinem k odstraňování aromatických látek z vody
9 Bc. Lucie Krčová M2 dr. Člupek Vývoj vibračně-spektroskopických metodik pro rozlišení léčiv se shodnou API
10 Bc. Zuzana Kubulková M2 prof. Matějka Hodnocení velikosti částic ve farmaceutickém přípravku jako základ pro studium desintegrace tablet
11 Bc. Nikola Ladislavová M2 Ing. Vyhnálek Tvorba speciální knihovny spekter pro analýzu pachových stop
12 Kristina Matějková B3 prof. Mestek Stanovení stopových prvků ve vzorcích českého medu
13 Bc. Kateřina Matúšková M2 doc. Řezanka Separace směsí kathinonů kapilární elektroforézou s využitím cyklodextrinů
14 Bc. Pavlína Pamánková M2 doc. Sýkora Analýza vybraných fytokanabinoidů v rostlinách rodu cannabis metodou plynové chromatografie ve spojení s hmotnostní spektrometrií
15 Bc. Karolína Paroulková M2 prof. Urban Rozpustnost pachových molekul
16 Bc. Diana Rayová M2 doc. Setnička Spektroskopická analýza krevní plazmy pacientů s Alzheimerovou chorobou
17 Eliška Ryntová B3 doc. Dolenský Identifikace konstitučních isomerů dinitroporfyrinů pomocí NMR
18 Bc. Michaela Sabreffová M1 prof. Král Epigenetické markery a moderní metody jejich diagnostiky
19 Bc. Dita Soukupová M2 dr. Člupek Využití metod infračervené spektrometrie pro analýzu medu
20 Dita Spálovská B3 doc. Setnička Identifikace nových syntetických drog metodami vibrační spektroskopie
21 Bc. Štěpán Strnad M2 doc. Sýkora Hmotnostně-spektrometrické zobrazování metforminu v řezech vybraných tkání
22 Luisa Šerá B3 prof. Mestek Stanovení prvků v rostlinných materiálech metodou optické emisní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem a elektrotermickým odpařováním
23 Milada Teubnerová B3 prof. Matějka Vývoj metodik infračervené spektrometrie pro analýzu gumárenských surovin
24 Bc. Jiří Trousil M2 prof. Král Nanoformulace rifampicinu pro léčbu tuberkulózy: příprava a fyzikálně-chemická charakterizace
25 Bc. Lucie Vlčková M2 doc. Záruba ATR spektra směsí paliperidonu s mastnými kyselinami
26 Bc. Ivana Wurmová M2 prof. Urban THz spektroskopie ve vývoji farmak

 

 


Ústav fyzikální chemie (403)

  Jméno Ročník* Školitel Název příspěvku

1

Bc. Tomáš Belloň M2 prof. Slavíček Fotodynamika freonů: ab initio výpočty a neadiabatické simulace
2 Kryštof Březina B2 prof. Jungwirth Vazebná místa biogenních ligandů na dimeru insulinu
3 Bc. Petr Číhal M2 dr. Vopička Sorpce a difuze organických látek ve směsných polymerech na bázi triacetátu celulózy
4 Wilhelm Feigl B3 prof. Slavíček Modelování oxidace tryptofanu ve vodných roztocích
5 Bc. Markéta Havlová M1 doc. Dohnal Termodynamika systému voda-iontová kapalina 1-butyl-1-methylpyrrolidinium 1,1,2,2-tetrafluoroethansulfonát
6 Bc. Veronika Jurásková M1 prof. Slavíček Modelování přenosu náboje v nukleových kyselinách
7 Bc. Kristýna Kantnerová M2 prof. Ludvík Vliv intramolekulární elektronové interakce tří izomerních benzendialdehydů na jejich elektrochemickou redukci v aprotickém prostředí
8 Bc. Lenka Karolyiová M2 doc. Řehák Separácia toluénu z cyklických uhľovodíkov použitím 1-Ethyl-3-methylimidazolium Bis(trifluoromethylsulfonyl)imide
9 Bc. Lenka Karolyiová M2 prof. Šimon Termooxidačná stabilita organických materiálov
10 Bc. Miroslav Kludský M2 dr. Vopička N-Nafiony: sorpční a difuzní testy
11 Ekaterina Korotenko B3 doc. Řehák Chemická rovnováha při zplyňování hnědéno uhlí
12 Bc. Jakub Kubečka M1 dr. Košovan Simulace vlivu vnitřní dynamiky polymerů v kontextu fluorescenční korelační spektroskopie
13 Bc. Jakub Kubečka M1 prof. Slavíček Vývoj metody QM:QM pro ionizaci solvatovaných molekul
14 Bc. Tomáš Martinek M2 prof. Jungwirth Vápenatý ion ve vodném prostředí: Molekulové simulace hydratace a iontového párování
15 Bc. Maja Matoušová M2 doc. Řehák Rovnováha kapalina-kapalina v ternárních systémech obsahujících gamma-valerolakton
16 Bc. Jakub Med M2 prof. Slavíček Reactivity of hydrated electron in water nanoparticles
17 Vladimir Palivec M2 dr. Heyda Skrze mikroskopicke vlastnosti do taju makroskopickych
18 Bc. Markéta Pilneyová M1 prof. Slavíček Fotochemie peroxidu vodíku: Teoretické studium
19 Bc. Václav Pokorný M1 doc. Růžička Měření tepelných kapacit a teplot skelných přechodů farmakologicky významných systémů
20 Bc. Maryna Pelypenko M1 Ing. Randová Určování koncentrace roztoku fyzikálně chemickými a biochemickými metodami
21 Bc. Martin Pospíšil M2 dr. Malijevský Capillary condensation in slit pores: novel Kelvin-like equation and density functional theory
22 Bc. Štěpán Sršeň M1 prof. Slavíček Spektroskopie Criegeeho intermediátů
23 Jiří Suchan B3 prof. Slavíček Kvantové projevy lithia při mikrosolvataci iontového páru
24 Radek Točík B3 doc. Růžička Doporučené hodnoty tlaku nasycených par formamidu a acetamidu
25 Bc. Jakub Trnka M1 prof. Hobza Výpočty trojčasticových složek interakční energie v molekulových krystalech aromatických sloučenin obsahujících halogeny

 


Ústav chemického inženýrství (409)

  Jméno Ročník* Školitel Název příspěvku
1 Mošír Aboeldahad B3 doc. Šoóš Příprava lékových forem pomocí nanomletí
2 Bc. Viktorie Čermochová M1 dr. Zadražil Micro-scale object positioning by electromagnetic actuation system based on LabVIEW
3 Bc. Aleš Ďuriš M1 doc. Kosek AFM characterization of adhesive forces on polyethylene
4 Jakub Fiala B3 dr. Slouka Fluidní systémy pro elektrochemickou charakterizaci nanostrukturovaných materiálů
5 Bc. Romana Fojtíková M2 doc. Šoóš Příprava suspenzí léčivých látek pomocí vysokotlaké homogenizace
6 Jan Haša B3 dr. Hanuš Liposome Poly-L-Lysine SPION Complexes for Active Release
7 Bc. Tereza Herinková M1 dr. Grof Použití Voronoiových diagramů pro modelování transportu hmoty a tepla
8 Jiří Charvát B3 dr. Pocedič Vanadová redoxní průtočná baterie: studie membrán a vývoj monitorovacího systému
9 Lukáš Chroust B3 dr. Slouka Elektrochemická charakterizace jednotlivých iontově výměnných částic
10 Bc. Michal Janda M1 doc. Kočí Strategie pro zvýšení konverze škodlivin v automobilovém katalyzátoru pomocí řízených oscilací složení výfukového plynu
11 Bc. Petra Janská M1 dr. Čejková Studium kolektivního chování kapek dekanolu pomocí robota Evobot
12 Bc. Simon Jantac M2 doc. Kosek Development of a methodology for the experimental characterization of electrostatic charging of polymer powders
13 Martina Ježková M1 doc. Šoóš Kontrolované uspořádávání zlatých nanočástic do nanokomplexů
14 Martin Kalný B3 dr. Zadražil Preparation of spherical multi-crystals for controlled particle dissolution
15 Bc. Elvira Khafizova M2 prof. Přibyl Studium adresování kapek pomocí elektrického pole v systému dvou nemísitelných vodných fází
16 Bc. Vojtěch Klimša M1 prof. Štěpánek Agregace mikročástic připravených rozprašovacím sušením
17 Bc. Jiří Kolář M1 doc. Kosek Polymeric Foams: Digital Reconstruction and Morphology Study
18 Bc. Petr Kovář M1 prof. Šnita Vývoj experimentálních zařízení pro studium toku tekutých kovů (Ga, In, Hg) v elektrickém a magnetickém poli
19 Bc. Tomáš Kracík M1 doc. Moucha Využití reverzní osmózy v jaderných reaktorech
20 Bc. Lenka Krajáková M1 doc. Kosek Sorpce kapalných penetrantů v polyolefinech
21 Dominik Kralik B3 dr. Slouka Elektrokinetická separace (bio-)molekul pro point-of-care diagnostiku
22 Bc. Anna Krejčí M1 prof. Štěpánek Studium růstu buněk na polymerních strukturách
23 Bc. Pavel Kupka M1 doc. Kosek Využití disipativní částicové dynamiky pro studium reologie a koalescence v emulzních systémech
24 Bc. Nicola Susanne Kubečková M1 doc. Jahoda Odhad doby havarijního úniku CNG z osobního automobilu
25 Nazerke Kurospayeva B3 dr. Slouka Towards understanding of electrokinetic behavior of ion-exchange membranes
26 Bc. Patrik Labík M1 doc. Kočí Vývoj a testování katalyzátoru s membránou pro separaci a přednostní oxidaci CO v přítomnosti propanu
27 Ondřej Libánský B3 dr. Pocedič Vývoj systému dávkování paliva pro zinko-vzduchový palivový článek
28 Bc. Denisa Lizoňová M2 prof. Štěpánek Vplyv povrchovej funkcionalizácie na interakciu nanočastíc s biomolekulami
29 Déborah De Masi M2 doc. Kosek Effect of co-solvents on the morphology of microcellular polystyrene foams prepared with supercritical CO2
30 Marek Michalko B3 doc. Šoóš Electrospinning of solution of PVDF in DMAc and DMF
31 Jindřich Mrlík B3 dr. Mazúr Effect of thermal activation and electrolyte contamination of graphite felt electrodes for vanadium redox flow battery
32 Bc. To Quyen Nguyenová M1 dr. Čejková Chemotaxis of Decanol Droplets in Aqueous Solutions
33 Bc. Matěj Novák M2 dr. Zadražil 3D-printing of tablets
34 Bc. Petr Novotný M2 dr. Kordač Hydrodynamické režimy toku v ejektoru
35 Bc. Michal Obergruber M2 doc. Jahoda Modelování hoření v programu FireFOAM
36 Rudolf Pečinka B3 doc. Kočí Vliv obsahu platinových kovů na účinnost adsorpce a redukce NOx v automobilovém katalyzátoru
37 Martin Pecha B3 dr. Mazúr Vývoj kompozitních uhlíkových bipolárních desek pro Vanadové redoxní průtočné baterie
38 Bc. Václav Pelc M2 doc. Kosek iGC Modelling
39 Juraj Petrík B3 prof. Štěpánek Microfluidic preparation of double emulsion for droplet-based polymerase chain reaction
40 Bc. Radim Petříček M2 doc. Moucha Měření osmotického tlaku koncentrovaných roztoků kyseliny borité
41 Bc. Jiřina Pišlová M1 dr. Basařová Studium dynamiky adheze bublin v roztocích neonických surfaktantů
42 Ivana Pivarníková B3 dr. Zadražil Manipulation with nano-scale objects using micro-electrode array
43 Bc. Petr Polezhaev M1 dr. Lindner Elektrochemicka charakterizace vicefazovych toku v mikrofluidnich systemech s protilehlymi elektrodami
44 Bc. Ksenia Ponomareva M1 Ing. Schreiberová Studium fluktuací pH glukózového senzoru
45 Bc. Marie Prajzlerová M1 prof. Štěpánek In vitro model srážení účinné látky v gastro-intestinálním traktu
46 Bc. Alexandr Romanov M2 prof. Šnita Testování 3D tiskárny Objet30
47 Zuzana Ruberová B3 prof. Štěpánek Příprava strukturovaných mikročástic pomocí mikrofluidních čipů
48 Bc. Ondřej Rychecký M2 dr. Čejková Cultivation of Spheroids in Liquid Marbles
49 Bc. Patrik Schneider M2 doc. Kosek Experimentální studium polymerů t´metodou TD-NMR
50 Bc. Matěj Slavíček M1 doc. Kočí Řízení disperze nanočástic kovu během přípravy porézního katalyzátoru
51 Milan Solík B3 dr. Pocedič Experimentální studium zkratových proudů ve vícečlánkové vanadové redoxní průtočné baterii
52 Bc. Helena Suchanová M2 dr. Basařová Vliv nečistot na chování bubliny v roztocích ionických povrchově aktivních látek
53 Vojtěch Svoboda B2 dr. Mazúr Study of electrode kinetics of substitued quinones for redox flow battery
54 Peter Ševčenko B3 prof. Štěpánek Magneto-fluorescenční kompozity na bázi glukanových mikročástic
55 Bc. Jan Šmidrkal M1 doc. Moucha Vývoj software pro měření kLa
56 Ondřej Šrom B3 doc. Šoóš Size and shape characterization of active pharmaceutical ingredient
57 Jiří Štěrba B3 doc. Kočí Transportní omezení ve vícevrstvých automobilových katalyzátorech
58 Bc. Lucie Štiková M1 dr. Kordač Porovnání měření koeficientu přestupu hmoty dynamickou metodou s použitím optické a polarografické kyslíkové sondy
59 Lukáš Tomaník B2 doc. Kosek Vodivost při emulzní kopolymerizaci jako nástroj pro určení velikosti polymerních částic
60 Bc. Jakub Tuček M1 prof. Přibyl Vliv surfaktantů na adresování olejových kapek
61 Jitka Urbánková B3 dr. Hanuš Studium kinetiky transportu liposomů přes kožní bariéru
62 Otakar Vinklář B3 prof. Štěpánek Investigation of protein-nanoparticle affinity by advanced analytical methods
63 Bc. Anna Zítková M1 doc. Kosek Modelling of nanoparticle deposition including electrostatic interactions
64 Bc. Martina Živčáková M2 dr. Hanuš Design a príprava magneticky riadených nano-reaktorov


 

 


Katedra ekonomiky a managementu (837)

  Jméno Ročník* Školitel Název příspěvku
1 Bc. Natálie Drobná M2 doc.  Grosová Legislativa potravinářské výroby
2 Bc. Anna Krejčí M2 dr. Strachotová Analýza materiálových toků a plýtvání
3 Bc. Jana Krištůfková M2 dr. Sudzina Analýza mlékárenského průmyslu po zrušení mléčných kvót prostřednictvím Porterova modelu
4 Ing. Václav Macháč M2 dr. Klečka Koncept internetového obchodu s chemikáliemi
5 Mgr. Adéla Navarová M2 dr. Botek Podniková kultura z hlediska genderové dimenze
6 Bc. Jan Nohejl M2 dr. Sudzina Vývoj ceny kaučuku
7 Bc. Adam Podhradský M2 dr. Strachotová Analýza výrobní linky a plýtvání
8 Bc. Veronika Svobodová M2 doc.  Grosová Zrušení kvót pro vývoz mléka
9 Bc. Josef Živec M2 dr. Kutnohorská Vyhodnocení vlastností přírodního kaučuku


 


Ústav fyziky a měřicí techniky (444)

  Jméno Ročník* Školitel Název příspěvku
1 Pavel Hozák M2 doc. Scholtz Regulace vlhkosti v laboratorní aparatuře
2 Bc. Andrea Hujacová M1 doc. Scholtz Tajemství mrtvé vody odhaleno
3 Bc. Tereza Kordová M1 Josef Khun Ošetření plastových obalů v potravinářství proti mikrobiální kontaminaci použitím plazmatu
4 Lukáš Pekárek B2 doc. Scholtz Výukové pomůcky pro demonstraci elektřiny a magnetismu
5 Bc. Michaela Švarcová M2 dr. Soušková Možnosti využití nízkoteplotního plazmatu při léčbě kožních mykóz
6 Bc. Petra Vaňková M2 dr. Kopecký Energiově disperzní spektroskopie vodivých polymerů s magnetickými vlastnostmi


 


Ústav počítačové a řídicí techniky(445)

  Jméno Ročník* Školitel Název příspěvku
1 Bc. Dana Balusková M2 Ing. Finkeová Matematické modelování fermentací s více substráty pro produkci rekombinantních proteinů
2 Ivan Čvančara B2 dr. Cejnar Pokročilé techniky při návrhu a implementaci Java aplikací s grafickým uživatelským rozhraním
3 Kristýna Dánová B3 prof. Procházka Analýza metod klasifikace příznaků v polysomnografii
4 Dmitrii Diakonov B3 dr. Nachtigalová Sběr a zpracování dat z webového serveru SIS VŠCHT Praha
5 Bc. Michal Dolejšek M2 dr. Mareš Regulace teploty a průtoku vzduchu v termodynamickém tunelu
6 Zdeněk Langer B2 dr. Cejnar Analýza a identifikace vybraných částí rostlin ve 2D obrazových snímcích
7 Bc. Viktor Mikulášek M2 dr. Mareš Vytvoření aplikace pro ovládání kvadrokoptéry
8 Tomáš Rychetský B3 dr. Mareš Ovládání robotického manipulátoru s využitím metod obrazové analýzy
9 Andrey Stroilov B3 dr. Mareš Analysis of Kinect System Properties
10 Bc. Michal Šíma M1 dr. Mareš Využití Dijkstrova algoritmu pro optimalizaci cesty
11 Bc. Martin Špale M2 dr. Mareš Aplikace systému Android pro komunikaci s PLC
12 Mykyta Turenko B3 dr. Nachtigalová Možnosti moderních textových editorů pro editaci kódů webových stránek
13 Klára Zuntová  B3 prof. Procházka Posouzení spánkového cyklu v závislosti na diagnostikované poruše

 


*B1 = 1. ročník bakalářského studia, B2 = 2. ročník bakalářského studia, B3 = 3. ročník bakalářského studia
M1 = 1. ročník magisterského studia, M2 = 2. ročník magisterského studia

 


Aktualizováno: 23.10.2015 15:59, Autor: fchi

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČO: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Copyright VŠCHT Praha 2014
Za informace odpovídá Oddělení komunikace, technický správce Výpočetní centrum

VŠCHT Praha na sociálních sítích
zobrazit plnou verzi