Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2020
iduzel: 54844
idvazba: 63608
šablona: stranka
čas: 21.5.2024 05:09:01
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2020&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 54844
idvazba: 63608
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2020'
iduzel: 54844
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/54844
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2020

Harmonogram SVK 2020

 • Vyhlášení SVK 2020
 • Uzávěrka podávání přihlášek: 26. 10. 2020
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 8. 11. 2020
 • Datum konání SVK: 19. 11. 2020
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Na základě nepříznivé epidemiologické situace a navazujících opatření proti šíření nemoci COVID19 bylo vedením VŠCHT Praha rozhodnuto, že SVK 2020 bude fakultami organizována plně v online režimu. Odkazy na jednotlivé sekce naleznete v boxu napravo (MS Teams).

V případě, jakýchkoli dotazů nebo kdybyste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK doc. Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) nebo příslušného ústavního koordinátora.

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2020 na FCHI!

Hlavní sponzoři


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)
Unipetrol

 ◳ nicolet logo (png) → (šířka 215px)

Sponzoři

šířka 215px Optik (šířka 215px)
šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px ◳ leco logo (png) → (šířka 215px)
šířka 215px šířka 215px
pragolab logo (šířka 215px) šířka 215px
logo_humusoft-1 (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

šířka 215px

 ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px)
kapaji_logo_sub (šířka 215px) ◳ bre (png) → (šířka 215px)
Filip Kaltman ◳ chromspec logo (png) → (šířka 215px)
šířka 215px logo shimadzu (šířka 215px)
šířka 215px

 ◳ rlogo4colricardo (jpg) → (šířka 215px)

Olympus

LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ fv plast logo (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 • Prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
 • Doktorandi z Ústavu fyziky a měřicí techniky
Nejste zalogován/a (anonym)

Fyzikální chemie I (MS Teams, A135 - 9:00)

 • Předseda: doc. Ing. Pavel Chuchvalec, CSc.
 • Komise: Ing. Marcela Dendisová, Ph.D., Ing. Štěpán Hovorka, Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Martin Jež B3 prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D. Kvantitativní predikce fyzikálních vlastností izolačních plynů detail

Kvantitativní predikce fyzikálních vlastností izolačních plynů

Fluorid sírový je jedním z šestice plynů, jež jsou regulovány Kjótským protokolem. I přes to se od podepsání tohoto dokumentu roku 1997 jeho koncentrace v ovzduší více než zdvojnásobila. Používá se zejména ve vysokonapěťové elektrotechnice jako izolační plyn, vzhledem k jeho výjimečné schopnosti zhášet elektrické oblouky. Pro toto využití se nyní hledají možní nástupci. Hlavními kritérii pro jejich výběr je dielektrická pevnost a plynné skupenství za běžných teplot a tlaků. Naším cílem je využít strojového učení a sestavovat pokročilejší regresní modely závislosti těchto makrofyzikálních vlastností na vlastnostech molekul získaných z kvantových výpočtů, přesněji za aplikace teorie funkcionálu hustoty. Chceme navázat na výzkum v této oblasti a pokusit se nalézt další deskriptory, abychom mohli spolehlivěji predikovat dané vlastnosti.  
9:20 Lukáš Jiřiště B3 Ing. Martin Klajmon, Ph.D. Modelování termodynamiky iontových kapalin: Vliv rozložení náboje v rovnici PC‑SAFT detail

Modelování termodynamiky iontových kapalin: Vliv rozložení náboje v rovnici PC‑SAFT

PC-SAFT je rodinou stavových rovnic založených na termodynamické perturbační teorii. K popisu molekul využívá parametry, které mají fyzikální význam, a poskytuje tak alespoň přibližnou vazbu mezi vlastnostmi molekul a makroskopickými termodynamickými vlastnostmi. Tyto rovnice se aplikují mimo jiné i na iontové kapaliny (IK), jejichž neobvyklé chování testuje prediktivní schopnosti tohoto modelu. V rámci PC-SAFT se přitom k popisu iontového páru IK používají dva odlišné přístupy, které se liší v popisu náboje IK. Jeden na iontový pár pohlíží přirozeně jako na dvě opačně nabité částice vázané Coulombickou interakcí, kdežto ve druhém se pár popisuje jako elektroneutrální celek. Tyto dvě metody však nejsou v literatuře příliš srovnávány. Ve své připravované bakalářské práci si proto kladu za cíl výpočetně otestovat tyto dva přístupy a určit jejich přednosti a slabiny, a to na základě porovnání modelových a experimentálních dat. V tomto příspěvku budu prezentovat dosavadní dílčí výsledky pro elektroneutrální variantu, a také nastíním plán dalšího postupu.
9:40 Zuzana Kočiščáková B3 Ing. Adéla Jeništová Detekce vůní na kůži pomocí vibrační spektrometrie detail

Detekce vůní na kůži pomocí vibrační spektrometrie

Koža ako najväčší ľudský orgán vytvára hranicu medzi vnútorným a vonkajším prostredím. Chráni nás pred fyzikálnymi, chemickými a mikrobiálnymi vplyvmi, či slnečným žiarením. Hlavnú úlohu tejto ochrany plní vrchná vrstva kože – pokožka, ktorá je tvorená ďalšími štyrmi vrstvami, líšiace sa štruktúrou a polohou. Stratum corneum, najvrchnejšia časť pokožky, predstavuje hlavnú prekážku pri prestupe látok kožou, a to vďaka štrukturálnemu usporiadaniu korneocytov obklopených lipidovým matrixom, ktorý pozostáva najmä z ceramidov, voľných mastných kyselín a cholesterolu. Aplikovaním látok na kožu dochádza k ich penetrácii do rôznych hĺbok, v závislosti od svojho zloženia. Práca sa zaoberá interakciou vrstvy stratum corneum so vzorkami vôní na prasacej koži detegovanou pomocou infračervenej spektroskopie. Touto neinvazívnou technikou je možné sledovať štrukturálne zmeny vyvolané vôňou v priebehu časového intervalu, počas ktorého dochádza k postupnému uvoľňovaniu zložiek vône. Kinetika vstrebávania je spracovaná predovšetkým pomocou viacrozmerných štatistických metód.  
10:00 Veronika Kostková B2 Ing. Ctirad Červinka, Ph. D. Teoretické výpočty termodynamických vlastností vybraných farmaceuticky aktivních látek ve stavu ideálního plynu detail

Teoretické výpočty termodynamických vlastností vybraných farmaceuticky aktivních látek ve stavu ideálního plynu

Charakteristiky léčiv, jako jsou stabilita, rozpustnost, rychlost rozpouštění nebo tvorba polymorfů, souvisí s termodynamickými vlastnostmi daných sloučenin a je důležité je znát a případně optimalizovat pro správný účinek farmaceutického produktu. Tyto charakteristiky se čím dál častěji určují pomocí teoretických výpočtů na místo experimentů. Tato práce popisuje postup při výpočtech entalpie a tepelné kapacity tří vybraných farmaceuticky aktivních látek, 1,8-dihydroxyanthrachinonu, sulfathiazolu a flufenamové kyseliny, ve stavu ideálního plynu. Pro nalezení stabilní geometrie a výpočet energií molekuly byla použitá metoda teorie funkcionálu hustoty (DFT). Pomocí modelu tuhého rotoru-harmonického oscilátoru (RRHO) byly získané momenty setrvačnosti a vibrační frekvence molekuly a následně s použitím vztahů statistické termodynamiky byly spočtené již řečené termodynamické vlastnosti, které budou v další práci využity pro popis sublimace.  
10:20 Ivana Malá B3 doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. Adsorpční rovnováhy simulantů bojových chemických látek - vývoj vysoce adsorbujících ochranných pomůcek detail

Adsorpční rovnováhy simulantů bojových chemických látek - vývoj vysoce adsorbujících ochranných pomůcek

Vývoj vysoce adsorbujících ochranných pomůcek je podmíněn vývojem adsorbentů a jejich charakterizací. Předmětem práce je charakterizace čtyř adsorbentů, potenciálně vhodných pro výrobu textilních kompozitů: aktivní uhlí, přírodní vermikulit nasycený sodnými ionty (Na - VMT), vermikulit modifikovaný surfaktantem HDTMA (hexadecyltrimethylamonium bromid) a textilní kompozit s vermikulitem (Na-VMT), dodanými spolupracujícím pracovištěm (Mgr. Ph.D. Jakubem Vaňkem, SÚJCHBO). Byla studována adsorpce par cyklohexanu, který je adsorptivem umožňujícím určení specifického povrchu, a dimethylmethylfosfonátu (DMMP), který je simulantem bojových chemických látek sarin a soman. Adsorpce par byla měřena gravimetrickou metodou při 30 °C . Adsorpční izotermy byly typu II a III podle charakterizace IUPAC a byly parametrizovány pomocí modelu GAB (model dle Guggenheima, Andersona a de Boera). Vermikulit modifikovaný HDTMA vykazoval izotermu typu III pro cyklohexan a typu II pro DMMP, což potenciálně umožňuje vývoj pomůcek specificky adsorbujících DMMP a nervově paralytické látky a prakticky neadsorbující běžné látky (cyklohexan). Dále byla pro látku DMMP vypočtena hodnota plochy adsorbované molekuly (angl. cross-sectional area), která není v literatuře dostupná.   
10:40 Jan Svoboda B3 prof. RNDr. Jiří Ludvík, CSc. Spektro-foto-elektrochemické studium vybraných derivátů flavinu pro využití ve fotokatalýze detail

Spektro-foto-elektrochemické studium vybraných derivátů flavinu pro využití ve fotokatalýze

Deriváty flavinu jsou přírodní látky, které vystupují v řadě fotokatalytických procesů, zřejmě nejznámějším příkladem je riboflavin, známý též jako vitamin B2. Redukcí a následnou excitací světlem viditelných vlnových délek vznikají z derivátů flavinu „long-lived“ excitované stavy, které se chovají jako extrémně silná redukční činidla (redukční potenciál na úrovni sodíku). Těchto vlastností bychom mohli potenciálně využít pro provedení řady, jinak těžko uskutečnitelných, reakcí. Cílem dlouhodobějšího projektu je charakteristika vybraných derivátů flavinu pomocí elektrochemických a spektroskopických metod, využití těchto poznatků pro generování extrémně silných redukčních činidel in situ a následně provedení modelových reakcí. Spojením elektrochemické redukce a fotochemické excitace s následným získáním produktů v jedné reakční cele by došlo k výraznému ušetření času, množství rozpouštědel a celkových nákladů na provedení těchto reakcí. V tomto příspěvku jsou shrnuty dosavadní výsledky elektrochemické charakteristiky látek a provedení zkušebních modelových reakcí (redukce arylhalogenidů). Jako modelové látky byly vybrány deriváty isoalloxazinu a alloxazinu, které mohou mít, díky této metodě, potenciál účastnit se takových reakcí jako je např. „Birchova redukce.“  
11:00 Adam Zalčík B3 Ing. Vojtěch Štejfa, Ph.D. Thermodynamic study of selected terpenoids detail

Thermodynamic study of selected terpenoids

Aim of this work was to obtain reliable thermodynamic and phase-behaviour data for selected terpenoids in order to enable development of complex environmental models describing evaporation and fate of terpenes and terpenoids in the atmosphere. The following three derivatives of α-pinene were selected: myrtenol, myrtenal, and trans-sobrerol, for which the mentioned data are scarce in the literature. The liquid samples were dried by molecular sieves, stored in fridge, and manipulated under a dry nitrogen atmosphere. Vapour pressures of the selected terpenoids were determined using two static apparatus in a combined temperature range from 238 to 363 K. Purity of the compounds was determined using gas chromatography before and after the thermodynamic measurements to evaluate sample contamination or possible decomposition occurring during the experiments. Heat capacities of the samples were determined by Tian-Calvet calorimetry in the temperature range from 261 to 353 K. Phase change data (melting temperature, fusion enthalpy, crystallization temperature, and potential polymorphic behaviour) were obtained by Heat-flux calorimetry. Finally, the influence of the number and polarity of functional groups on the thermodynamic properties of the substances is discussed.  
Aktualizováno: 7.2.2021 14:42, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi