Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2021
iduzel: 60860
idvazba: 71973
šablona: stranka_ikona
čas: 21.5.2024 05:22:46
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2021&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 60860
idvazba: 71973
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2021'
iduzel: 60860
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/60860
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2021

Harmonogram SVK 2021

 • Uzávěrka podávání přihlášek: 8. 11. 2021
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 18. 11. 2021
 • Datum konání SVK: 2. 12. 2021
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Organizační pokyny

V akademickém roce 2021/2022 proběhne SVK ve čtvrtek 2. 12. 2021, kdy je vyhlášen Rektorský den.

V roce 2021  jsou opět všechny sekce na naší fakultě (s výjimkou analytické chemie) otevřeny i pro studenty jiných českých a slovenských vysokých škol. Žádáme všechny externí soutěžící (tj. studenty nestudující VŠCHT Praha), aby před podáním přihlášky kontaktovali fakultní koordinátorku (jitka.cejkova@vscht.cz), která vám podá doplňující informace.

Časový harmonogram přípravy SVK

 • Od 18. 10. 2021 do 8. 11. 2021 se studenti závazně přihlásí do soutěže pomocí elektronického přihlašovacího systému http://svk.vscht.cz. K přístupu do systému použijí své školní přihlašovací údaje, vyplní ročník, jméno vedoucího práce a název svého příspěvku. Každý student může přihlásit jednu soutěžní práci a to s vědomím svého vedoucího práce.
 • Do 18. 11. 2021 studenti pomocí elektronického přihlašovacího systému nahrají anotaci svojí práce (max. 1300 znaků, max. 1 obrázek rozměru 16:9, možnosti formátování jsou návodně uvedeny v přihlašovacím systému).
 • 29. 11. 2021 budou k dispozici sborníky jednotlivých ústavů a celofakultní.

 Další informace k soutěži

 • Prezentace studentské práce v rámci SVK se považuje za předuveřejnění výsledku v případě plánované patentové ochrany a je tedy překážkou pro udělení patentu.
 • U příležitosti SVK je vyhlášena soutěž o Cenu Julie Hamáčkové v kategorii Studentská práce typu SVK; soutěž je určena i pro doktorandy; vyhlášení soutěže a bližší informace na http://gro.vscht.cz/cjh

V případě jakýchkoli dotazů nebo kdybyste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK doc. Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) nebo příslušného ústavního koordinátora.

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2021 na FCHI!

Generální partner

 ◳ ORLEN-Unipetol-na-výšku-400-px (png) → (ořez 215*215px)

Oficiální sponzor


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)

Sponzoři

 ◳ nicolet (png) → (šířka 450px)

 ◳ Skoda_auto (png) → (šířka 450px)
šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
Optik (šířka 215px) šířka 215px
šířka 215px ◳ eaton_logo_claim_rgb (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ leco logo (png) → (šířka 215px) ◳ synthomer (png) → (šířka 215px)
 ◳ techsoft (png) → (šířka 215px) šířka 215px
 ◳ arxada (png) → (šířka 215px) logo_humusoft-1 (šířka 215px)
 ◳ membrain (png) → (šířka 215px) šířka 215px
 ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px) pragolab logo (šířka 215px)
 ◳ bre (png) → (šířka 215px)

 ◳ chromspec logo (png) → (šířka 215px)

kapaji_logo_sub (šířka 215px)
šířka 215px
šířka 215px ◳ vakuum servis (2) (png) → (šířka 215px)
 ◳ specion (png) → (šířka 215px) LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px)
logo shimadzu (šířka 215px) ◳ tevak (png) → (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ Marblemat (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 ◳ vesmir (png) → (šířka 215px)

 ◳ goodai (png) → (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

 ◳ renishaw (png) → (šířka 215px)
 ◳ exps (png) → (šířka 215px)
Nejste zalogován/a (anonym)

Analytická chemie II (A21 - 8:30)

 • Předseda: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.
 • Komise: Ing. Veronika Škeříková, Ph.D., Ing. Magda Vosmanská, CSc., Ing. Jan Neuman, Ph.D. (OPTIK INSTRUMENTS s.r.o)
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
8:40 Karolína Amblerová B2 Ing. Martin Havlík, Ph.D. Příprava chirální stacionární fáze pro chromatografické separace na bázi chirální bis‑Troegerovy báze detail

Příprava chirální stacionární fáze pro chromatografické separace na bázi chirální bis‑Troegerovy báze

Stanovení enantiomerní čistoty chirálních látek je pro jejich možné použití a kontrolu zcela zásadní. Nejrozšířenější analytickou metodou je chromatografie využívající chirální stacionární fázi. Chirální stacionární fáze se obvykle připravuje kovalentním připojením čistého enantiomeru chirální látky (selektoru) na silikagel. Selektory mají různé chemické struktury a liší se tedy typem mezimolekulárních interakcí, které se mohou uplatnit při interakci s dělenými látkami. Pro různé typy analyzovaných látek je tedy nezbytné použít selektor efektivní pro dané strukturní typy, neboť univerzální selektor neexistuje. Cílem této práce je příprava a studium silikagelové stacionární fáze modifikované kovalentním navázáním chirální bis-Trögerovy báze (bis-TB), která je tzv. molekulární pinzetou schopnou významné interakce zejména s planárními elektronově-deficitními molekulami. Díky předchozím experimentům víme, že připojení bis-TB na povrch silikagelu prostřednictvím skupin na vazebných naftalenových částech může zcela zamezit požadovanému vazebnému mechanismu. Tato práce se zaměřuje na přípravu bis-TB, která by byla navázána na stacionární fázi za středovou část molekuly (viz Obrázek).  9:00 Ondřej Bilák B3 Ing. Jan Hajduch, PhD Příprava porfyrinových konjugátů s peptidy pro rozpoznávání rakovinných buněk detail

Příprava porfyrinových konjugátů s peptidy pro rozpoznávání rakovinných buněk

Porfyriny jsou makrocyklické sloučeniny založené na tetrapyrolovém uskupení, ve kterém jsou jednotlivé pyrroly spojeny pomocí methinových můstku. Tyto látky mají významnou úlohu v metabolismu živých organismů, ve kterých vznikají spontánní oxidací porfyrinogenů. Mezi významné biochemické procesy, kterých se porfyriny aktivně účastní, patří zejména transport kyslíku hemoglobinem a absorpce záření ve světelné fázi fotosyntézy. Unikátních fotochemických vlastností porfyrinů se využívá v mnoha oblastech analytické a medicinální chemie, ať už se jedná o senzorovou analýzu, terapii nebo diagnostiku. Cílem práce je příprava konjugátů vybraných porfyrinů s RGD peptidy a testování jejich biologické aktivity vůči nádorovým buňkám. Strategie této přípravy je založena na přípravě porfyrinových derivátů s karboxylovou funkční skupinou pro konjugaci peptidové části. V prvním kroku byl připraven výchozí porfyrin, který byl z reakční směsi separován pomocí sloupcové chromatografie a následně byl podroben 1H NMR analýze. V současné době probíhá příprava dalších výše zmíněných porfyrinových derivátů.  
9:20 Bc. Pavlína Kvášová M2 prof. Ing. Oto Mestek, CSc. Aplikace pomocného plynu v hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem detail

Aplikace pomocného plynu v hmotnostní spektrometrii s indukčně vázaným plazmatem

Hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem je velmi vhodnou technikou pro stanovení stopových koncentrací prvků. Tato metoda je však zatížena spektrálními a nespektrálními interferencemi. Mezi nespektrální interference patří i přenos náboje z iontů matričních prvků (zejména uhlíku) na atomy analytů, při kterém dochází ke zvýšení počtu ionizovaných atomů. Tento efekt se projeví zejména u prvků, které se v Ar plazmatu obtížně ionizují a je možné ho využít pro zvýšení citlivosti stanovení. Mezi prvky, které se obtížně ionizují v Ar plazmatu, patří arsen nebo selen. Cílem předložené práce bylo sestavit aparaturu umožňující přidávat malá množství CO2 do Ar plazmatu a ověřit jeho vliv na stanovení arsenu. Také byl vybrán vhodný vnitřní standard pro stanovení As v různých matricích. Následně byla metoda validována a byla zjištěna mez detekce, ověřena linearita kalibrační závislosti As a ověřena přesnost stanovení As analýzou CRM.  
9:40 Bc. Aneta Myšková M2 doc. Dr. RNDr. David Sýkora Analýza syntetických lipidovaných analogů peptidu CART detail

Analýza syntetických lipidovaných analogů peptidu CART

Tato práce se věnuje především tématice analytické charakterizace vlastností nově syntetizovaných lipidovaných analogů CART peptidu (CARTp) (kokainem a amfetaminem regulovaný transkript). CARTp je exprimován v periferii a v centrální nervové soustavě, kde také působí. Patří do skupiny anorexigenních látek a spolu s dalšími neuropeptidy se podílí na regulaci příjmu potravy. Tyto látky, přesněji jejich analoga, se jeví jako potenciální léčiva proti obezitě, nicméně v přirozené formě nejsou schopné prostupovat přes hematoencefalickou bariéru. Pomocí lipidace mastnými kyselinami dochází ke zvýšení jejich stability, lepší vazbě na transportní bílkoviny a k dosažení centrálního účinku po periferním podání. Cílem této studie je především zjištění stability těchto lipidovaných analogů CARTp v krevní plasmě myší/potkanů s využitím techniky LC-MS. Doposud byly dosaženy dílčí výsledky, které naznačují vyšší stabilitu lipidovaných analogů oproti jeho přirozené formě.    
10:00 Bc. Jakub Marián Páleš M2 doc. Mgr. Taťjana Šiškanova, CSc. Spectroscopic binding studies of Neuroblastoma disease markers by novel thiophene based receptors-Precursors for the electrochemical sensors   detail

Spectroscopic binding studies of Neuroblastoma disease markers by novel thiophene based receptors-Precursors for the electrochemical sensors  

The key role of anionic species in biological and environmental issues is well recognized and the problems associated with disrupted balance of anion in the nature represent currently a hot topic. Besides that, multitude of the negatively charged species are also known as precursors of various illnesses and the monitoring and sensing of these structures could be useful in diagnostic. Nowadays one group of promising and successful material are electrochemical sensors. These sensors using conducting polymers such as polypyrrole (PPy), polythiophene (PT) etc. are low-cost, portable and successful instruments generally adopted in clinical analysis. Therefore, the aim of this research is preparation of anionic receptors utilizing the thiophene skeleton as polymerizable carrier. New receptors were designed and synthetized according to required binding features. The anionic metabolites, known as tumour markers of neuroblastoma such as homovanillic acid (HVA) and vanillylmandelic acid (VMA) were screened by the monomeric thiophene-based receptors with urea binding site. Complexation properties and association constants were then evaluated using the NMR and UV-Vis titration experiments. Finally, receptor selectivity to HVA and VMA among other carboxylates was assessed.  
10:20 Markéta Šimková B3 doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. Vývoj metody pro chirální separaci vybraných kathinonů kapilární elektroforézou detail

Vývoj metody pro chirální separaci vybraných kathinonů kapilární elektroforézou

Kathinon je alkaloid vyskytující se v listech keře katy jedlé (Catha edulis). Působí stimulačně na centrální nervovou soustavu a způsobuje uvolňování katecholaminů do CNS a perfireního nervového systému. Úpravou struktury přírodního kathinonu vznikají nové psychoaktivní látky – syntetické kathinony. Tyto deriváty se obvykle připravují za účelem obejít národní legislativní normy a vyrobit analoga kontrolovaných látek drog se stejným či vyšším farmakologickým účinkem. Proto se řadí do skupiny tzv. ,,designer drugs‘‘.  Zatímco přírodní kathinon se vyskytuje pouze ve formě (S)-enantiomeru, syntézou jeho derivátů vzniká racemická směs. Cílem této práce bylo vyvinout metodu pro enantioseparaci sedmi vybraných kathinonů kapilární elektroforézou tak, aby bylo dosaženo co nejvyšší účinnosti separace, potažmo rozlišení. Optimalizováno bylo pH základního elektrolytu a koncentrace cyklodextrinů (CD) jakožto chirálních selektorů, přičemž byly použity β-CD, karboxymethylovaný β-CD, γ-CD a karboxymethylovaný γ-CD. Získané výsledky budou použity v dalších studiích, ve kterých bude zkoumán metabolismus vybraných kathinonů.
Aktualizováno: 2.12.2021 15:31, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi