Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2020
iduzel: 54844
idvazba: 63608
šablona: stranka
čas: 21.5.2024 06:10:01
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2020&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 54844
idvazba: 63608
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2020'
iduzel: 54844
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/54844
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2020

Harmonogram SVK 2020

 • Vyhlášení SVK 2020
 • Uzávěrka podávání přihlášek: 26. 10. 2020
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 8. 11. 2020
 • Datum konání SVK: 19. 11. 2020
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Na základě nepříznivé epidemiologické situace a navazujících opatření proti šíření nemoci COVID19 bylo vedením VŠCHT Praha rozhodnuto, že SVK 2020 bude fakultami organizována plně v online režimu. Odkazy na jednotlivé sekce naleznete v boxu napravo (MS Teams).

V případě, jakýchkoli dotazů nebo kdybyste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK doc. Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) nebo příslušného ústavního koordinátora.

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2020 na FCHI!

Hlavní sponzoři


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)
Unipetrol

 ◳ nicolet logo (png) → (šířka 215px)

Sponzoři

šířka 215px Optik (šířka 215px)
šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px ◳ leco logo (png) → (šířka 215px)
šířka 215px šířka 215px
pragolab logo (šířka 215px) šířka 215px
logo_humusoft-1 (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

šířka 215px

 ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px)
kapaji_logo_sub (šířka 215px) ◳ bre (png) → (šířka 215px)
Filip Kaltman ◳ chromspec logo (png) → (šířka 215px)
šířka 215px logo shimadzu (šířka 215px)
šířka 215px

 ◳ rlogo4colricardo (jpg) → (šířka 215px)

Olympus

LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ fv plast logo (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 • Prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
 • Doktorandi z Ústavu fyziky a měřicí techniky
Nejste zalogován/a (anonym)

Analytická chemie II (MS Teams, distančně - 8:30)

 • Předseda: doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D.
 • Komise: Ing. Vadym Prokopec, Ph.D., Ing. Jan Koucký, Ph.D., Ing. Jan Neuman, Ph.D. (OPTIK INSTRUMENTS s.r.o)
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
8:30 Bc. Matúš Drexler M2 doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. Vývoj inhibítorov vírusovej metyltransferázy pomocou NMR detail

Vývoj inhibítorov vírusovej metyltransferázy pomocou NMR

NMR je jedna z najbežnejšie používaných metód na hľadanie a analýzu vhodne interagujúcich molekúl. Kombinuje robustnosť, jednoduchosť a schopnosť analyzovať rôzne typy interakcií v prostredí blízkom in vivo. Často používanými experimentmi sú STD a 2D 1H-15N HSQC, ktoré sa používajú na identifikáciu a charakterizáciu interakcií medzi fragmentmi a požadovaným proteínom. V tejto práci bola skúmaná interakcia medzi metyltransferázovou doménou proteínu (NS 5) z vírusu dengue a malými fragmentami. Z 1000 malých molekúl vykazovalo 72 molekúl STD NMR signál. Z nich 35 zvýšilo tepelnú stabilitu proteínu analyzovanú pomocou DSF. Ďalej bola zistená disociačná konštanta KD a väzbové miesta pre natívne substráty a syntetické analógy natívnych substrátov (2D NMR titrácie). Taktiež bola úspešne priradená aminokyselinová sekvencia proteínu k jednotlivým signálom aminokyselín v NMR spektre. Tieto dáta boli následne využité na mapovanie interakcie molekúl na proteín. Bola nájdená séria molekúl, ktorá môže byť ďalej použitá pri vývoji nových liečiv proti ochoreniu dengue. Proteínové NMR priradenie tohto proteínu môže byť ďalej použité na analýzy rôznych typov interakcií medzi týmto proteínom a ďalším partnerom/i.  
8:50 Bc. Nina Habanová M2 Ing. Radek Pohl, Ph.D. Solvent-induced conformational changes in carbohydrates detail

Solvent-induced conformational changes in carbohydrates

The aim of this study is to investigate the influence of environment simulated by solvent changes on conformational behavior of simple octyl d-gluco and d-galactopyranosides and to objectively evaluate the perceptiveness of NMR parameters to such changes by the combination of experimental NMR and molecular modelling. Hydroxyl groups in a carbohydrate molecule are involved in both intermolecular and intramolecular hydrogen bonding. Variation of polarity/proticity of a solvent should lead to changes in hydrogen bonding pattern. Since NMR spectroscopy is one of the main analytical tools in structural analysis of carbohydrates in solution, the consequences of this study are important for biologically relevant carbohydrate biomolecules where the conformation plays an important role in the molecular recognition process.  
9:10 Bc. Eva Pospíšilová M2 doc. Mgr. Taťjana Šiškanova, CSc. Možnosti elektrochemické detekce aminoindanu detail

Možnosti elektrochemické detekce aminoindanu

Tato práce provádí porovnaní potenciometrické a voltametrické detekce 2-aminoindanu (2-AI), který patří do kategorie nových psychoaktivních látek (NPS). NPS svými účinky i strukturou napodobují již známé léky a drogy, ale na rozdíl od klasických drog, nejsou účinky NPS dostatečně prozkoumány, a proto představují značné nebezpečí pro lidské zdraví. Podstatou potenciometrické detekce byla interakce na fázovém rozhraní mezi protonovaným 2-AI a aktivní komponentou ion-selektivní membrány (ISM). Byla diskutována potenciometrická odezva ISM na bázi neutrálních nosičů (kalix[4]arenu a dibenzo-18-crown-6-etheru) a kationtoměniče (tetrafenylborátu sodného) vůči 2-AI a dalším kationtům (Na+, K+ a NH4+ ). V průběhu potenciometrických měření bylo zjištěno, že citlivost a selektivita experimentálních ISM jsou ovlivněny původem aktivní komponenty. Na rozdíl od potenciometrické detekce, podstatou voltametrická detekce (metoda diferenční pulzní voltametrie, DPV) byla oxidace 2-AI na povrhu pevné elektrody na bázi skelného uhlíku. Na základě zpracovaní výsledků a požadavků, které musí splňovat analytická metoda (citlivost, pracovní rozsah, detekční limit, opakovatelnost signálu, selektivita) byla potenciometrická metoda vyhodnocená jako vhodnější pro stanovení 2-AI.  
9:30 Bc. Jakub Marián Páleš M1 doc. Mgr. Taťjana Šiškanova, CSc. Spectroscopic studies of anion binding by novel thiophene based receptors - precursors for the preparation of electrochemical sensors detail

Spectroscopic studies of anion binding by novel thiophene based receptors - precursors for the preparation of electrochemical sensors

Electrochemical sensors using conducting polymers such as polypyrole (PPy), polythiophene (PT) etc. are low-cost, portable and successful instruments generally adopted in clinical analysis. Potentiometric sensors like ion-selective electrodes (ISEs), using these conducting polymers, became a dynamically developing area of analysis. Following study deals with the novel receptors based on supramolecular- non-covalent bonding were proposed and synthesized for ion detection in connection with conducting polymers. Such a design could lead to higher specificity of detection. This research is focused on monomeric thiophene-based receptors with urea binding site for detection of anionic metabolites used as tumour markers of neuroblastoma such as homovanillic acid (HVA) and vanillylmandelic acid (VMA). New receptors were designed and synthetized according to required binding features. Complexation properties were then evaluated and association constants were determined using the NMR and UV-Vis titration experiments. Finally, receptor’s selectivity to HVA and VMA among other biological anions was assessed.  
9:50 Bc. Annemarie Skálová M2 doc. Mgr. Taťjana Šiškanova, CSc. Vývoj potenciometrického elektronického jazyka pro monitorování farmaceutických přípravků na bázi bisfosfonátů  detail

Vývoj potenciometrického elektronického jazyka pro monitorování farmaceutických přípravků na bázi bisfosfonátů 

Léčiva na bázi bisfosfonátů jsou organické molekuly, které se využívají pro léčbu osteoporózy, Pagetovy choroby či mnohočetného myelomu. V dnešní době se na trhu nachází mnoho druhů bisfosfonátů, které se liší svými vlastnostmi. Pro analýzu těchto látek se používá především vysokoúčinná kapalinová chromatografie. Cílem této práce bylo otestovat iontově-selektivní membrány (ISM) modifikované polyanilinovou (PANI) vrstvou k rozlišovaní bisfosfonátů. Rozlišování bylo provedeno na vzorcích sodných solí ibandronátu, risendronátu, alendronátu a klodronátu. Předpokládalo se, že podmínky, za kterých PANI vrstva bude deponovaná na povrch ISM (kyselost prostředí, přítomnost anorganických solí), budou přispívat k odlišné lipofilitě povrchů a následně i k rozdílné potenciometrické odezvě. V čase pozorované změny potenciometrické odezvy jednotlivých ISM jsou z velké pravděpodobnosti výsledkem změn vlastností deponované polymerní vrstvy. Bylo prokázáno, že elektronický jazyk na bázi ISM lišící se lipofilitou povrchů dokáže rozlišovat jednotlivé bisfosfonáty za podmínek provedení kalibrace na standardní roztocích před analýzou reálných vzorků.
10:10 Petra Šnoblová B3 Ing. Vilém Bartůněk, Ph.D. Výzkum chemisorpčních vlastností nanočástic oxidu ceričitého na vybraných organických barvivech detail

Výzkum chemisorpčních vlastností nanočástic oxidu ceričitého na vybraných organických barvivech

Cílem práce byla příprava a charakterizace nanočástic oxidu ceričitého a dále výzkum jeho chemisorpčních vlastností na vybraných látkách. Pro přípravu byla zvolena srážecí metoda a vzniklé nanočástice ve formě precipitátu byly po přečištění vodou a charakterizovány pomocí HR-TEM, XRD a SEM-EDS. Následně byla provedena sada základních experimentů, při nichž byla pozorována sorpční vlastnost připraveného materiálu u některých barviv. Pro vybrané látky byla poté měřena základní kinetika sorpce pomocí UV-Vis. Bylo zjištěno, že u některých látek vzniká relativně pevné spojení mezi pevnou fází a rozpuštěným barvivem, vzniklý materiál byl poté důkladně umyt vodou a pevná fáze separována centrifugací. Vysušený prášek byl poté analyzován pomocí Ramanovy spektroskopie. V případě fluoresceinu a alizarinu, byla prokázána chemisorpce těchto sloučenin na oxid ceričitý, navíc bylo pozorováno potlačení fluorescence u obou látek.  
Aktualizováno: 7.2.2021 14:42, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi