Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2020
iduzel: 54844
idvazba: 63608
šablona: stranka
čas: 21.5.2024 05:09:01
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2020&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 54844
idvazba: 63608
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2020'
iduzel: 54844
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/54844
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2020

Harmonogram SVK 2020

 • Vyhlášení SVK 2020
 • Uzávěrka podávání přihlášek: 26. 10. 2020
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 8. 11. 2020
 • Datum konání SVK: 19. 11. 2020
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Na základě nepříznivé epidemiologické situace a navazujících opatření proti šíření nemoci COVID19 bylo vedením VŠCHT Praha rozhodnuto, že SVK 2020 bude fakultami organizována plně v online režimu. Odkazy na jednotlivé sekce naleznete v boxu napravo (MS Teams).

V případě, jakýchkoli dotazů nebo kdybyste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK doc. Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) nebo příslušného ústavního koordinátora.

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2020 na FCHI!

Hlavní sponzoři


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)
Unipetrol

 ◳ nicolet logo (png) → (šířka 215px)

Sponzoři

šířka 215px Optik (šířka 215px)
šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px ◳ leco logo (png) → (šířka 215px)
šířka 215px šířka 215px
pragolab logo (šířka 215px) šířka 215px
logo_humusoft-1 (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

šířka 215px

 ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px)
kapaji_logo_sub (šířka 215px) ◳ bre (png) → (šířka 215px)
Filip Kaltman ◳ chromspec logo (png) → (šířka 215px)
šířka 215px logo shimadzu (šířka 215px)
šířka 215px

 ◳ rlogo4colricardo (jpg) → (šířka 215px)

Olympus

LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ fv plast logo (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 • Prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
 • Doktorandi z Ústavu fyziky a měřicí techniky
Nejste zalogován/a (anonym)

Ústav fyziky a měřicí techniky (Distanční - 9:00)

 • Předseda: doc. Ing. Jaroslav Hofmann, CSc
 • Komise: RNDr. Kateřina Kůsová, Ph.D., doc. RNDr. Jaroslav Julák, CSc., Ing. Martin Straka, Ph.D. (ÚJV Řež), Mgr. Dr. Jana Jirešová
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
9:00 Jan Hrudka B3 doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. Automatizované vyhodnocování nárůstu mikrobiálních kultur na kultivačních miskách detail

Automatizované vyhodnocování nárůstu mikrobiálních kultur na kultivačních miskách

Pěstování mikrobiálních kultur na kultivačních médiích je metodou, přirozeného nárůstu populace mikroorganizmů za kontrolovaných laboratorních podmínek, sloužící k jejich identifikaci, či ke zkoumání efektu vnějšího prostředí na jejich intenzitu reprodukce v čase. V současné době jsou tyto experimenty velice rozšířené, čímž dochází ke stále větší potřebě efektivních kvantitativních a kvalitativních vyhodnocovacích metod. K vyhodnocování mikrobiálních kultur se nyní využívá softwaru, které dokáží z fotografií kultur vyhodnotit zastoupení mikromycet, k čemuž je ovšem potřeba manuální asistence pracovníka u každé z fotografií, což je značně neefektivní, nepřesné a nespolehlivé. Mým úkolem je tímto projektem nalézt účinné řešení v podobě programu, který by celý proces vyhodnocení zautomatizoval, čímž by ho i zpřesnil a zefektivnil, minimalizováním lidského chybového faktoru.9:20 Bc. Jan Kejzlar M2 Ing. Přemysl Fitl, Ph.D. Příprava a vlastnosti vysoce porézních kovových vrstev detail

Příprava a vlastnosti vysoce porézních kovových vrstev

Černé kovy jsou díky svým morfologickým vlastnostem, konkrétně velkému poměru povrchu ku objemu, velmi slibným materiálem pro použití jako aktivní vrstvy plynových senzorů. Různé povrchové struktury zachytávají molekuly měřeného plynu a násobný povrch zvyšuje citlivost senzoru. Nejpoužívanější metody přípravy tenkých vrstev černých kovů zahrnují aplikaci femtosekundových laserových pulzů, leptání slitin kovů kyselinou a napařování v inertní atmosféře. Cílem této práce je probádat možnosti přípravy černých kovů pomocí technologie napařování v inertní atmosféře Argonu o tlaku 100 Pa. Připravené vrstvy černých kovů dále charakterizovat z hlediska morfologických vlastností pomocí skenovací elektronové mikroskopie (SEM) a z hlediska senzorických vlastností stanovením vodivosti vrstvy  v závislosti na přítomném plynném analytu.   Jako zdrojové kovové materiály byly zvoleny zlato, stříbro, bismut a antimon.  
9:40 Jakub Kopenec B3 RNDr. Pavel Galář, Ph.D. Nano křemík jako složka výbušnin či moderních baterií detail

Nano křemík jako složka výbušnin či moderních baterií

S vývojem technologií roste i význam polovodičových nanočástic. Jedním z nejzřetelnějších zástupců těchto materiálů jsou křemíkové nanočástice, které díky své netoxicitě, výborným optickým a elektrickým vlastnostem našli uplatnění v široké škále moderních aplikací. U těchto nanočástic bylo navíc zjištěno, že při jejich syntéze metodou netermálního plazmatu mohou bez další úpravy vázat velkém množství vodíků. Přítomný vodík poté mění vlastnosti nanočástic a činí z nich snadno termálně či opticky zažehnatelné látky. Křemíkové nanočástice s takovýmito vlastnostmi by v budoucnu mohly být použity ve výbušninách nebo by se mohly stát součástí moderní energetiky založené na skladování vodíků.V rámci bakalářské práce mám v plánu testovat vlastnosti nanočástic křemíku připravované již zmíněnou metodou syntézy netermálním plazmatem za účelem jejich využití ve zmíněných aplikacích. Mým cílem bude změnou přidávaného množství vodíku do syntézy vytvářet série vzorků o různé optické a termální stabilitě. Po optimalizaci metodiky jejich přípravy se zaměřím na vysvětlení pozorovaných fyzikálních a chemických vlastností nejvhodnějších nanočástic a to především na základě jejich struktury, energetické struktury a povrchové chemie. Prvotní výsledky mého snažení budou součásti konferenční prezentace.  10:00 Bc. Ondřej Laniak M1 Mgr. Anna Fučíková, Ph.D. Nano-otisky v kriminalistice detail

Nano-otisky v kriminalistice

Na místech činu jsou vzorky často v minimálním až mikroskopickém množství, přesto mohou poskytovat obrovské množství informací relevantních pro vyšetřování. V této práci jsem se zaměřil na možnosti využití mikroskopu atomárních sil (AFM) ke zkoumání právě mikro-stop biologického charakteru. Jako reprezentaty těchto stop byla při experimentech použita křídla Šidélka kroužkovaného (Enallagma cyathigerum). Křídla vážky jsem používal zejména proto, že jejich nano-struktura je charakteristická pro daného jedince stejně tak, jako jsou otisky prstů charakteristické pro jednotlivé osoby. Cílem práce bylo získání snímku originálu křídla, vyrobení otisku křídla. oskenování tohoto otisku a identifikační porovnání se snímkem originálu. Otisky jsem vyráběl zalitím křídla, fixovaného na podložce, polymerem PDMS. V průběhu experimentů jsem vyzkoušel různé způsoby fixace křídla v Petriho misce pomocí lepicí pásky a také různé hustoty polymeru. Součástí práce bylo také porovnání AC a QI měřicích módů AFM.  
10:20 Filip Matějka B3 RNDr. Pavel Galář, Ph.D. Příprava a povrchová modifikace křemíkových nanokrystalů metodou netermálního plazmatu detail

Příprava a povrchová modifikace křemíkových nanokrystalů metodou netermálního plazmatu

Makroskopický křemík je nedílnou součástí lidské civilizace. V nano rozměrech má potenciál být ještě využívanější. Křemíkové nanočástice (KN) jsou dobře povrchově terminovatelné, netoxické a tělem částečně metabolizované. Díky kvantovým efektům se KN stávají efektivním zdrojem světla v širokém spektrálním rozsahu. Zmíněné vlastnosti činí KN zajímavými pro medicínské, biologické či optoelektronické aplikace. Tato práce pojednává o přípravě KN nízkotlakým netermálním plazmatem. Při přípravě byly optimalizovány parametry reakční směsi, primárně koncentrace molekulárního vodíku, a parametry výboje, tj. energie a homogenita, za účelem zlepšení vlastností KN a přípravy specifických velikostí KN. Výsledkem byla syntéza krystalických KN o rozměrech od 3 do 10 nm s intenzivní fotoluminiscencí na intervalu 680 až 1050 nm. KN byly převedeny do vodného roztoku a vystaveny atmosférickému netermálnímu plazmat (úprava plazma aktivovanou vodou). Vysokonapěťové pulzní plasma ve vodném roztoku vytváří radikály a ionty. V kombinaci s reaktivním povrchem KN dochází k úpravě molekulárního vzhledu povrchu na bázi vzniku dusičnanových komplexů. Terminace vede k posílení intenzity fotoluminiscence až 60krát, zlepšení dispergovatelnosti ve vodě a posuvu emise. Povrchová modifikace je dlouhodobě stabilní.10:40 Jindřiška Semerádová B3 doc. Ing. Vladimír Scholtz, Ph.D. Perspektivy sledování chemických procesů pomocí pokročilých rentgenových zobrazovacích metod detail

Perspektivy sledování chemických procesů pomocí pokročilých rentgenových zobrazovacích metod

Předmětem mé práce je využití pokročilých rentgenových metod pro pozorování chemických dějů. Tyto metody jsou založeny na rozdílném útlumu, rozptylu a ohybu rentgenového záření v prostředí probíhající chemické reakce. Tuto metodu jsem použila k pozorování vybraných materiálů a růstu kvasinek.
11:00 Bc. Lucie Vabroušková M1 Ing. Přemysl Fitl, Ph.D. Chemické senzory a forenzní odorologie detail

Chemické senzory a forenzní odorologie

Odorologie je věda zabývající se analýzou pachů a je využívaná hlavně v kriminalistice pro identifikaci osob a věcí. Jedním z cílů této vědy je nahrazení současných metod, tedy využití speciálně vycvičených psů, přesnějšími přístroji s definovanou konzistentní odezvou. Takovým přístrojem je například senzorové pole chemických senzorů založené na principu změny vodivosti, impedance nebo elektromotorického napětí.   V rámci této práce bylo provedeno měření na aparatuře elektronického nosu obsahující senzorové pole stávající z 9 chemických vodivostních senzorů pro měření prezence stopového množství plynných látek na bázi nanodrátů ZnO, CuO a Cu2O. Na těchto senzorech se zkoumala odezva ve formě změny elektrického odporu pro vybrané látky z řad alkoholů, aldehydů, ketonů a esterů o koncentraci 1000, 5000 a 10000 ppm. Látky byly vybrány tak, aby měly vysokou tenzi par a silnou pachovou signaturu. V rámci práce byla otestována funkčnost a uživatelská přívětivost programu pro ovládání senzorového pole a zároveň citlivost senzorů na použité látky.  
Aktualizováno: 7.2.2021 14:42, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi