Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2020
iduzel: 54844
idvazba: 63608
šablona: stranka
čas: 21.5.2024 05:09:01
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2020&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 54844
idvazba: 63608
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2020'
iduzel: 54844
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/54844
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2020

Harmonogram SVK 2020

 • Vyhlášení SVK 2020
 • Uzávěrka podávání přihlášek: 26. 10. 2020
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 8. 11. 2020
 • Datum konání SVK: 19. 11. 2020
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Na základě nepříznivé epidemiologické situace a navazujících opatření proti šíření nemoci COVID19 bylo vedením VŠCHT Praha rozhodnuto, že SVK 2020 bude fakultami organizována plně v online režimu. Odkazy na jednotlivé sekce naleznete v boxu napravo (MS Teams).

V případě, jakýchkoli dotazů nebo kdybyste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK doc. Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) nebo příslušného ústavního koordinátora.

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2020 na FCHI!

Hlavní sponzoři


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)
Unipetrol

 ◳ nicolet logo (png) → (šířka 215px)

Sponzoři

šířka 215px Optik (šířka 215px)
šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px ◳ leco logo (png) → (šířka 215px)
šířka 215px šířka 215px
pragolab logo (šířka 215px) šířka 215px
logo_humusoft-1 (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

šířka 215px

 ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px)
kapaji_logo_sub (šířka 215px) ◳ bre (png) → (šířka 215px)
Filip Kaltman ◳ chromspec logo (png) → (šířka 215px)
šířka 215px logo shimadzu (šířka 215px)
šířka 215px

 ◳ rlogo4colricardo (jpg) → (šířka 215px)

Olympus

LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ fv plast logo (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 • Prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
 • Doktorandi z Ústavu fyziky a měřicí techniky
Nejste zalogován/a (anonym)

Analytická chemie I (MS Teams, distančně - 8:30)

 • Předseda: doc. Dr. RNDr. David Sýkora
 • Komise: doc. Ing. Ivan Víden, CSc., Ing. Magda Vosmanská, CSc., RNDr. Jiří Břicháč, Ph.D. (ZENTIVA k.s.)
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
8:30 Bc. Dominika Bezdeková M1 - MALDI MS zobrazování izomerů lipidů pomocí off-line ozonizace detail

MALDI MS zobrazování izomerů lipidů pomocí off-line ozonizace

Glycerofosfolipidy (GP) sa vyznačujú obrovským počtom existujúcich štruktúr, súvisiacim s dĺžkou acylového reťazca, typom polárnej hlavičky či stupňom a miestom nenasýtenosti. Klasické metódy hmotnostnej spektrometrie (MS) a tandemovej MS (MS2) nás informujú o triede GP, celkovom počte uhlíkov a počte dvojitých väzieb uhlík-uhlík (C=C). Nie sú schopné však rozpoznať izoméry líšiace sa polohou dvojitej väzby v reťazci. Jednou z metód, umožňujúcou zistenie polohy C=C, je reakcia s ozónom, ktorá špecificky v mieste nenasýtenosti tvorí tzv. ozonidy. Tie možno v MS2 charakteristicky fragmentovať. Okrem štruktúry izomérov je dôležité poznať aj ich priestorové rozloženie v rámci biologických tkanív, keďže sa ukázalo, že ich výskyt je príznačný pre dané typy tkaniva a ich špecifická distribúcia môže byť použitá v diagnostike určitých chorôb. Naša práca sa zamerala na preskúmanie potenciálu off-line derivatizácie pomocou ozónu pri priestorovom zobrazovaní polohových izomérov GP pomocou techniky zobrazovacej hmotnostnej spektrometrie s laserovou desorpciou a ionizáciou za účasti matrice (MALDI MSI ). Vizualizáciou rozdielnej distribúcie izomérov PC 34:1 (∆9) a PC 34:1 (∆11) sa nám v reze myšieho mozgu podarilo rozlíšiť bielu a sivú hmotu a v reze ľudského hrubého čreva sval a sliznicu.  
8:50 Bc. Eliška Hančová M1 - Mikrogradientová frakcionace lipidů  detail

Mikrogradientová frakcionace lipidů 

Lipidy jsou malé nepolární nebo amfipatické molekuly, které jsou nezbytnou součástí živých organismů. Na rozdíl od dalších důležitých biomolekul se skládají z velkého množství chemicky odlišných stavebních podjednotek. Z tohoto důvodu jsou jejich přírodní směsi značně složité a v rámci celého lipidomického extraktu je obtížná analýza lipidů s nízkou koncentrací, detailní analýza jednotlivých lipidů v rámci třídy nebo stanovení jednotlivých izomerů. Řešením tohoto problému je využití různých separačních technik k rozdělení celkového lipidového extraktu na jednotlivé třídy. V této práci byla pro rozdělení lipidů do tříd využita metoda mikrogradientové frakcionace, dříve aplikována pouze na separaci peptidů či proteinů. Cílem práce bylo optimalizovat tuto metodu pro úspěšnou frakcionaci lipidů obsažených v extraktu z prasečího mozku před SFC/MS a LC/MS analýzou. Samotná optimalizace zahrnovala výběr vhodné stacionární fáze, délku použité kolonky, složení mikrogradientu a jeho přípravu.  
9:10 Bc. Eliška Horáková M1 - Syntéza a chirální SFC/MS analýza glycerolipidů detail

Syntéza a chirální SFC/MS analýza glycerolipidů

Glycerolipidy jsou látky, které mají řadu nezastupitelných funkcí v organismu. Jedná se o estery vyšších mastných kyselin a glycerolu tedy o mono-, di-, nebo trisubstituované glyceroly. V závislosti na poloze acylu na glycerolovém skeletu mohou glycerolipidy existovat jako izomery. Znalost zastoupení jednotlivých izomerů ve vzorku je důležitá vzhledem k jejich odlišným biochemickým vlastnostem daných stereospecifickým prostředím v organismu. Cílem práce byla syntéza standardů izomerů acylglycerolů a optimalizace metody pro jejich chirální SFC/MS analýzu. Nejprve byla připravena směs izomerů acylglycerolů, pomocí které byla optimalizována metoda pro achirální a chirální SFC/MS analýzu acylglycerolů. Achirální separace byla použita pro separaci jednotlivých tříd acylglycerolů. Následně byly použity kolony s chirální stacionární fází, které jsou určeny pro separaci jednotlivých izomerů. Za účelem optimalizace SFC/MS bylo vyzkoušeno několik chirálních kolon, modifikátorů mobilní fáze a dalších podmínek separace. Po separaci směsi izomerů byla dalším úkolem syntéza standardů dvou enantiomerů monoacylglycerolů, bez nichž by identifikace izomerů nebyla možná. Standardy pomohly identifikovat jednotlivé izomery ve směsi na základě porovnání retenčních časů.
9:30 Bc. Jakub Jireš M2 doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. Objasnění vzniku N-nitrosodimethylaminu v produktech obsahujících metformin detail

Objasnění vzniku N-nitrosodimethylaminu v produktech obsahujících metformin

Účinná analytická metoda pro stanovení N-nitrosodimethylaminu (NDMA) v účinné látce metformin a v potahovaných tabletách metformin obsahujících (FCT) využívající kapalinovou chromatografii spřaženou s tandemovou hmotnostní spektrometrií byla aplikována v průběhu optimalizační studie s cílem snížení obsahu NDMA ve výsledném produktu. Metoda využívá lineární eluční gradient, kolonu Acquity UPLC HSS T3 a složky mobilní fáze: methanol a 0,1% kyselinu mravenčí ve vodě. Ionizace analytu byla provedena s použitím chemické ionizace za atmosférického tlaku, sledovány byly kladně nabité ionty. Metoda byla kalibrována pomocí externí kalibrační řady a přídavku izotopově značeného interního standardu. Metoda byla částečně validována podle požadavků Mezinárodní rady pro harmonizaci. Výkonnost metody byla dále potvrzena v průběhu mezilaboratorního srovnání provedeného pomocí regresní analýzy. Na základě studie, při které bylo změřeno 469 vzorků účinné látky a FCT, byly zformulovány klíčové faktory ovlivňující tvorbu NDMA v produktech obsahujících metformin. Byla vyslovena hypotéza vysvětlující mechanismy za jednotlivými faktory, z čehož byla vyvozena nápravná opatření.
9:50 Bc. Kateřina Kroutilová M1 prof. RNDr. Štěpán Urban, CSc. Rozpoznání Vietnamců a Čechů podle pachové stopy detail

Rozpoznání Vietnamců a Čechů podle pachové stopy

Forenzní kynologie předpokládá, že primární kožní pach každého jedince umožňuje individuální identifikaci stejně, jako např., otisk prstu. Dle dosavadních studií má kožní pach potenciál i při skupinové identifikaci, jako např. určení pohlaví či etnické příslušnosti jedince. Cílem této práce bylo otestování, zda lze chemickou analýzou pachové stopy (olfaktronicky) odlišit Čechy a Vietnamce, jakožto příslušníky různých etnik. Pro naměření dat byla použita metoda dvourozměrné plynové chromatografie (GCxGC-TOF). Pro studii byly odebírány pachové vzorky 5 dobrovolníků z vietnamské komunity a jejich chemické složení bylo porovnáno s pachy českých dobrovolníků. V chromatogramech vzorků byly hledány látky, které se lišily mezi jmenovanými skupinami v jejich četnosti nebo v koncentračních poměrech, a tak umožnily rozlišení obou etnik. Výsledky této práce by mohly být v budoucnu použity v kriminalistice jako materiál pro přiřazení zůstavitele pachu k příslušné etnické skupině lidí.  
10:10 Bc. Tereza Maříková M2 doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. Vývoj metody preparativní separace enantiomerů metadonu pomocí HPLC detail

Vývoj metody preparativní separace enantiomerů metadonu pomocí HPLC

Metadon je lék, který se řadí mezi opioidní analgetika a používá se při léčbě závislostí na opiátech a bolestech při rakovině. Tato chirální látka se prodává jako racemická směs, avšak uvádí se, že R-metadon má až padesátkrát silnější analgetické účinky než S-metadon. Podávání pouze aktivnějšího R-enantiomeru by tedy vedlo ke snížení dávky daného léčiva a možnému omezení nežádoucích vedlejších účinků. Vývoj účinné metody preparativní enantioseparace metadonu je klíčovým krokem v této problematice. V této práci byly určeny optimální podmínky chirální separace metadonu s užitím polysacharidové kolony ChiralArt Amylose-SA, a to v analytickém i preparativním módu. Dále byla na základě teplotní studie určena závislost retenčního faktoru a enantioselektivity na teplotě kolony. Z termodynamických dat byla vypočtena teoretická teplota koeluce jednotlivých enantiomerů metadonu, jejíž znalost by mohla být užitečná k dosažení výměny elučního pořadí píků, a tedy k získání obou enantiomerů ve vysoké čistotě.
Aktualizováno: 7.2.2021 14:42, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi