Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2020
iduzel: 54844
idvazba: 63608
šablona: stranka
čas: 21.5.2024 05:09:01
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2020&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 54844
idvazba: 63608
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2020'
iduzel: 54844
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/54844
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2020

Harmonogram SVK 2020

 • Vyhlášení SVK 2020
 • Uzávěrka podávání přihlášek: 26. 10. 2020
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 8. 11. 2020
 • Datum konání SVK: 19. 11. 2020
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Na základě nepříznivé epidemiologické situace a navazujících opatření proti šíření nemoci COVID19 bylo vedením VŠCHT Praha rozhodnuto, že SVK 2020 bude fakultami organizována plně v online režimu. Odkazy na jednotlivé sekce naleznete v boxu napravo (MS Teams).

V případě, jakýchkoli dotazů nebo kdybyste se chtěli stát sponzory SVK na FCHI, kontaktujte prosím fakultní koordinátorku SVK doc. Ing. Jitku Čejkovou, Ph.D. (Jitka.Cejkova@vscht.cz) nebo příslušného ústavního koordinátora.

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Děkujeme všem sponzorům SVK 2020 na FCHI!

Hlavní sponzoři


Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)
Unipetrol

 ◳ nicolet logo (png) → (šířka 215px)

Sponzoři

šířka 215px Optik (šířka 215px)
šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px ◳ leco logo (png) → (šířka 215px)
šířka 215px šířka 215px
pragolab logo (šířka 215px) šířka 215px
logo_humusoft-1 (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

šířka 215px

 ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px)
kapaji_logo_sub (šířka 215px) ◳ bre (png) → (šířka 215px)
Filip Kaltman ◳ chromspec logo (png) → (šířka 215px)
šířka 215px logo shimadzu (šířka 215px)
šířka 215px

 ◳ rlogo4colricardo (jpg) → (šířka 215px)

Olympus

LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ fv plast logo (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 • Prof. RNDr. Petr Slavíček, Ph.D.
 • Doktorandi z Ústavu fyziky a měřicí techniky
Nejste zalogován/a (anonym)

Analytická chemie III (MS Teams, distančně - 8:30)

 • Předseda: doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
 • Komise: Ing. Lucie Habartová, Ph.D., Ing. Antonín Kaňa, Ph.D., RNDr. František Kesner, Ph.D. (NICOLET CZ s.r.o.)
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
8:30 Lenka Filipiaková B3 Ing. Marie Švecová Využití SERS a SEIRA spektroskopie pro detekci myricetínu   detail

Využití SERS a SEIRA spektroskopie pro detekci myricetínu  

Myricetín je prírodný flavonoid s antioxidačnými vlastnosťami, ktorý pomáha v prevencii pred niektorými druhmi rakoviny, karcinogénnymi mutáciami či kardiovaskulárnymi ochoreniami. Bežne sa vyskytuje v brusniciach, goji či čiernych ríbezliach. Za špecifických podmienok má naopak aj nežiadúce účinky ako mutagénnosť alebo degradáciu DNA po ich vzájomnej interakcii. Myricetín se vyskytuje vo svojom prirodzenom prostredí v nízkych koncentráciách, ktoré môžeme sledovať napr. technikami povrchom zosílené vibračné spektroskopie (SEVS - Surface‑Enhanced Vibrational spectrocopy) vďaka zosilneniu optické odozvy v dôsledku interakcie analytu s plasmonickým kovom. Hlavným cieľom tejto práce je vybrať správny typ zosilňujúceho substrátu (plazmonický kov, vhodná príprava povrchu, morfológia) a následne zvoliť vhodné experimentálne podmienky (predovšetkým vlnová dĺžka) pre identifikáciu myricetínu. Okrem moderných vibračných spektroskopii (SERS - Surface Enhanced Raman Scattering a SEIRA - Surface Enhanced Infrared Absorption), ktoré nám umožňujú preukázať samotný analyt, sú využité aj mikroskopické metódy (AFM - atomic force microscopy, SEM - scanning electron microscopy) k mapovaniu a získaniu informácii o morfológii povrchu.  
8:50 Bc. Eliška Kantorová M2 Ing. Milan Jakubek, Ph.D. Aplikace pentametinů pro rozpoznání biologických významných aniontů detail

Aplikace pentametinů pro rozpoznání biologických významných aniontů

Fluorescenční barviva jsou již dlouho předmětem zájmu v oblasti analytické chemie a biologie. Pro analytické aplikace v pokročilých zobrazovacích technikách (dvoufotonová či super rozlišená mikroskopie) jsou kladeny vyšší požadavky na fyzikálně-chemické vlastnosti těchto sloučenin. Dalším požadavkem je specifické intracelulární cílení (organely), které zůstává stále velkou výzvou. Kombinace těchto požadavků je aplikována v tzv. teranosticích. Práce se zabývá studiem vybraných cyklických derivátů pentamethiniových sloučenin pro možné využití v oblasti intracelulárních teranostik. V rámci práce byly provedeny spektroskopické experimenty s cílem studia chování látek a interakce s analyty v různě polárních rozpouštědlech. Pro studium byly zvoleny techniky fluorescenční a absorpční spektroskopie. Jako analyty byly vybrány biologicky aktivní látky například deriváty kyseliny cholové. Studované deriváty vykazovaly afinitu k biologicky aktivním iontům. Taktéž byly provedeny spektroskopické in vitro experimenty, které ukazují potenciál látek pro přípravu teranostik.
9:10 Bc. Adéla Koryťáková M1 Ing. Marie Švecová Příprava SERS substrátů galvanickou depozicí a jejich využití pro studium vybraných aminokyselin detail

Příprava SERS substrátů galvanickou depozicí a jejich využití pro studium vybraných aminokyselin

Povrchem zesílená Ramanova spektroskopie (Surface-Enhanced Raman Scattering spectroscopy, SERS) je nedestruktivní technika, která se nejčastěji používá pro studium látek v malém až stopovém množství. Dochází zde ke znásobení optické odezvy analytů, jenž jsou adsorbovány na povrchu plasmonických nanostruktur kovu. Plasmonické vrstvy lze připravit např. elektrochemickými postupy a jednotlivé substráty umožňují rychlou a spolehlivou detekci širokého spektra látek. Jednou z takových skupin látek jsou například aminokyseliny, jež jsou zajímavé jak z pohledu své rozmanité struktury, tak z pohledu své biologické významnosti. Aminokyseliny lze nalézt ve všech formách života na Zemi, běžně jsou uspořádané do větších útvarů – makromolekul, které se nazývají peptidy. V této práci byly připraveny Ag, Au a Cu plasmonické substráty galvanickou depozicí na hliníkový povrch. Na takto připravené nosiče byly deponovány studované aminokyseliny (serin, cystein, histidin, tyrosin). SERS spektra byla měřena s využitím různých excitačních vlnových délek (785 a 1064 nm). Cílem této práce bylo nalezení vhodné kombinace plasmonického substrátu a excitační vlnové délky pro detekci a identifikaci vybraných aminokyselin.  
9:30 Bc. Karolína Kubíčková M2 doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. Využití kyseliny trifluoroctové ke zlepšení integrovatelnosti spekter NMR pro kvantitativní vyhodnocení   detail

Využití kyseliny trifluoroctové ke zlepšení integrovatelnosti spekter NMR pro kvantitativní vyhodnocení  

Úspěšné provedení kvantitativní analýzy spekter NMR je závislé na řadě parametrů např. relaxační době jádra, rozsahu spektra, fázování spektra nebo integraci signálů. Posledně jmenovaným faktorem se zabývá tato práce. Častým problémem kvantitativní NMR (qNMR) je, že spektra studovaných látek jsou komplikována přítomností protonů podléhajících chemické výměně. Tyto signály jsou poměrně široké, a proto v mnoha případech zasahují do integrační oblasti ostatních signálů, čímž ovlivňují výsledek kvantitativní analýzy. Další z vlastností těchto protonů je, že jejich chemický posun je závislý na pH. Cílem této práce je zvýšit chemický posun signálů protonů podléhajících chemické výměně do oblasti, ve které nejsou signály studovaných látek. Pro tento účel byla využita změna pH roztoku sledované látky přídavkem kyseliny trifluoroctové (TFA) do kyvety. V této práci je navržený postup aplikován na modelové vzorky monohydrátu laktosy, mannitolu a prokain hydrochloridu.  
9:50 Bc. Věra Schrenková M2 prof. RNDr. Petr Bouř, CSc. Raman Optical Activity of Nucleotides  Experimental and Theoretical Study detail

Raman Optical Activity of Nucleotides  Experimental and Theoretical Study

Nucleotides are organic molecules composed of a purine or pyrimidine base, a five‑carbon sugar (deoxyribose or ribose), and one or more phosphoric acid residues. Uncondensed nucleotides may carry various biological functions as they can adopt a range of conformations in solution. It is advantageous to use polarized analogue of conventional Raman spectroscopy called Raman optical activity (ROA), because it provides unique stereochemical information. However, this information needs to be obtained through relatively complicated computer simulations. In the present work, experimental Raman and ROA spectra of adenosine, guanosine, deoxythymidine and cytidine 5'-monophosphate were interpreted using molecular dynamics (MD) coupled with density functional theory (DFT). MD itself provided precious information about the sugar puckering and other coordinates affecting the ROA signal of nucleotides. For example, the phosphate group strongly influences the sugar conformation due to the internal hydrogen-bond formation. The simulated spectra relatively faithfully reproduce most of the experimental features and may be thus used to determine or verify the conformation.  10:10 Kateřina Veselá M2 Ing. Milan Jakubek, Ph.D. Studium interakce biologicky aktivních látek s ionty kovů detail

Studium interakce biologicky aktivních látek s ionty kovů

Zvýšená koncentrace iontů přechodných kovů (např. mědi, zinku a železa) je spojena s řadou vážných patologií např. onkologických a neurodegenerativních onemocnění. Naše práce se zabývá studiem dusíkatých syntetických receptorů (strukturní motiv: tryptanthriny a prazoly) jako chelátorů iontů přechodných kovů ve vodných systémech. Strukturní motiv tryptanthrinů a prazolů je spojován s antimikrobiálními, protinádorovými a protizánětlivými účinky. V rámci práce byly studovány nově připravené deriváty tryptanthrinů (T8H-TSC, PAA-TSC) a již známe strukturní motivy prazolů (omeprazol, lansporazol, pantoprazol). Studované látky byly charakterizovány pomocí technik molekulové spektroskopie jako např. UV/Vis, NMR, IR, a Ramananovy spektroskopie. Následně byla provedena vazebná studie pomocí absorpční spektrometrie s ionty přechodných kovů a nukleovými kyselinami (DNA a RNA). Výsledky ukazují silnou afinitu v případě tryptanthrinů k měďnatým iontům a v případě prazolů k železitým iontům. Dosažené výsledky byly již z části publikovány v mezinárodním recenzovaném časopise s impakt faktorem.
Aktualizováno: 7.2.2021 14:42, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi