Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2022
iduzel: 65194
idvazba: 78003
šablona: stranka_galerie
čas: 21.5.2024 06:17:20
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2022&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65194
idvazba: 78003
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2022'
iduzel: 65194
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/65194
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2022

Harmonogram SVK 2022

  • Uzávěrka podávání přihlášek: 1. 11. 2022
  • Uzávěrka nahrávání anotací: 11. 11. 2022
  • Datum konání SVK: 24. 11. 2022 - slavností zakončení a předávání diplomů vítězům od 14 hodin v posluchárně AI
  • Výsledky

Sborníky (a program)

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Fotografie v galerii vlevo: Ondřej Poncar

Děkujeme všem sponzorům SVK 2022 na FCHI!

Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)

 ◳ ORLEN_Unipetrol_logo (png) → (šířka 215px)

 ◳ promed logo (gif) → (šířka 215px)

 ◳ nicolet (png) → (šířka 450px)

 ◳ Škoda.svg (png) → (šířka 215px)

Optik (šířka 215px) šířka 215px šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px  ◳ airproducts (png) → (šířka 215px)  ◳ arxada (png) → (šířka 215px)  ◳ casale (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ crytur (png) → (šířka 215px)  ◳ eaton_logo_claim_rgb (jpg) → (šířka 215px)  ◳ enaco (jpg) → (šířka 215px)  ◳ kemwater (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ siad (png) → (šířka 215px)  ◳ spolchemie_cmyk-zakladni (jpg) → (šířka 215px) šířka 215px logo_humusoft-1 (šířka 215px)
šířka 215px  ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px)  ◳ jsp (2) (png) → (šířka 215px)  ◳ kapaji (png) → (šířka 215px)
šířka 215px  ◳ logo Synthos (jpg) → (šířka 215px) LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px)  ◳ optixs (png) → (šířka 215px)
pragolab logo (šířka 215px) logo shimadzu (šířka 215px)  ◳ Bosch-Logo (png) → (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ Logo_FHD (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 ◳ vesmir (png) → (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

 ◳ renishaw (png) → (šířka 215px)

 ◳ exps (png) → (šířka 215px)

 ◳ logoLP (png) → (šířka 215px)

 ◳ logo-birell (jpg) → (šířka 215px)

Nejste zalogován/a (anonym)

Aplikovaná informatika a kybernetika I (A40 - 8:15)

  • Předseda: Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D.
  • Komise: Ing. Darina Bártová, Ph.D., Mgr. Markéta Zikmundová, Ph.D., Mario Vazdar, Ph.D.
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
8:30 Jakub Ciler B3 Ing. Martin Schätz, Ph.D. Vývoj aplikace pro klasifikaci míry asymetrie v obličeji detail

Vývoj aplikace pro klasifikaci míry asymetrie v obličeji

I v dnešní počítačové době se v medicíně řada vyšetření vyhodnocuje manuálně a je z velké části ovlivněna lidským faktorem. Například při operaci rovnovážného ústrojí dojde k přerušení lícního nervu a tím k ochrnutí obličeje. To, zda se stav pacient po operaci zlepšuje, hodnotí doktor na základě cviků. Proto je naším cílem vytvořit aplikaci, která by byla schopna objektivně tyto cvičení hodnotit.  Prostřednictvím Kinectu se zaznamenává s frekvencí 7-8 Hz 1347 bodů na obličeji pacienta, který provádí cvik s přesně definovanými pravidly. Pro ovládání celého nahrávání je vytvořeno GUI, jednoduché dialogové okno s informativními a ovládacími prvky, které slouží k řízení celého procesu a k zisku důležitých dat o pacientovi.  Výsledkem nahrávání je zisk tří prostorových souřadnic pro každý bod v čase. Zpracovávat všechny body by bylo v pilotním výzkumu náročné, proto se používá 40 vybraných dvojic bodů, které využíváme k vyhodnocení stavu pacienta. Pro ty jsou v programovacím jazyce Python spočítány vzájemné úhly vůči referenční rovině a vzájemné vzdálenosti mezi body. Tyto znaky slouží ke klasifikaci míry postižení pacienta. V budoucnu by výsledkem celého výzkumu měla být aplikace, která bude klasifikovat míru postižení pacienta. Dalším cílem je zvýšení nahrávací frekvence na 12-15 Hz.  8:50 Bc. Lukáš Hospodár M1 Ing. Jan Vrba, Ph.D. Prediktívne riadenie systému dvoch reaktorov so separátorom detail

Prediktívne riadenie systému dvoch reaktorov so separátorom

Práca sa zaoberá modelovaním a návrhom riadenia pre komplexný systém dvoch reaktorov zapojených do série so separátorom. Cieľom práce je vytvoriť návrh riadenia pomocou MPC (z angl. Model Predictive Control) a analyzovať výsledky riadenia. V oboch reaktoroch prebieha rovnaká chemická reakcia, pričom v separátore sa jednotlivé zložky od seba oddelia a neprebieha v ňom už  žiadna chemická reakcia. Práca sa postupne zaoberá modelovaním a  identifikáciou parametrov systému. Následne sa venuje vhodnej voľbe riadiacich a riadených veličín pre simulačné riadenie modelu vzhľadom na fyzikálno-chemické vlastnosti chemickej reakcie prebiehajúcej v chemických reaktoroch a vzhľadom na zachovanie pomyselnej bezpečnosti a prevádzkyschopnosti tejto sústavy. Na návrh a simuláciu riadenia sa v tejto práci použilo prostredie MATLAB a Simulink. Dôležitou časťou je linearizácia modelu riadeného systému pre potreby návrhu prediktívneho riadenia. Riešenie optimalizačného problému vznikajúceho pri prediktívnom riadení prebiehalo pomocou knižnice YALMIP v prostredí MATLAB. V závere práce sa nachádza podrobná analýza výsledkov riadenia.
9:10 Kevin Klee B3 Ing. Jan Vrba, Ph.D. Program pro vyhodnocení dat z kyslíkové sondy detail

Program pro vyhodnocení dat z kyslíkové sondy

V řadě průmyslových procesů je klíčovým dějem mezifázový transport hmoty. Například v bioreaktorech je důležitý transport kyslíku do kapalné fáze. Z pohledu modelování tohoto transportu je podstatné stanovit objemový koeficient přestupu hmoty kLa. Na VŠCHT v Laboratoři sdílení hmoty byla vyvinuta dynamická tlaková metoda pro experimentální stanovení kLa v mechanicky míchané disperzi kapalina-plyn. Tato práce se zabývá vytvořením programu pro vyhodnocení kLa z experimentálně získaných dat. Pro tento účel se vyvíjí aplikace v programovacím jazyce Python, která umožní uživatelům prostřednictvím grafického uživatelského rozhraní načíst data z jednotlivých experimentů, vyhodnotit je, vizualizovat výsledky a následně je exportovat do excelu.
9:30 Lucie Kolumpková B3 Ing. Martin Schätz, Ph.D. Měření tepové frekvence pomocí videa z RGB kamery detail

Měření tepové frekvence pomocí videa z RGB kamery

V posledních letech nás všechny ovlivnila nemoc COVID–19 a dostat se k lékaři byl často až nadlidský úkol. Proto vznikl tento projekt, který má za cíl zjednodušit bezkontaktní vyšetření pacientů v dalších vlnách pandemie. Pomocí předtočeného videa z obyčejného telefonu s RGB kamerou se můžeme zaměřit na určité oblasti obličeje, kde dochází k vysokému prokrvení – ústa, čelo, tváře. Analýzou průměrných hodnot absorpce zeleného záření hemoglobinem, který absorbuje na téměř celé oblasti (520-565 nm), dokážeme následným zpracováním dat určit prozatím přibližnou tepovou frekvenci. Vizí do budoucna je vytvoření aplikace pro měření tepové frekvence z live videa.  
9:50 Bc. Lukáš Marek M1 Ing. Jan Kohout, Ph.D. Time series alignment with focus on DTW algorithm detail

Time series alignment with focus on DTW algorithm

Large portion of measurements in signal processing, speech recognition or bioinformatics come in the form of time series. Data processing techniques are then used for pattern recognition or sequence matching. One caveat here is the fact that measurements are usually shifted in time domain (out of phase) or they differ in speed. Thus arises the need for time domain alignment as one form of data preprocessing. Common techniques of time series alignment is indexing based on Euclidean distance metric. However, it was shown that this technique is not very effective especially when there is variation in speed between the time series. One powerful and widely used alternative is the Dynamic Time Warping.  DTW uses a metric based on minimizing the warping cost and thus allows for much more accurate and complex alignment. In this work we compare different implementations of the DTW algorithm and discuss ways to apply DTW to multiple time series. (1) Casas, P. Data Science Live Book.10:10 Eliška Paulíková B3 doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D. Studium rotace tekutých robotů prostřednictvím obrazové analýzy detail

Studium rotace tekutých robotů prostřednictvím obrazové analýzy

Tak jako se živé systémy dokáží pohybovat ve svém prostředí, tak i neživé systémy jsou těchto pohybů v některých případech schopny. Námi studovaným umělým systémem jsou tekutí roboti, kteří se svým chováním a schopností pohybu podobají živým organismům. Bylo pozorováno, že se tekutí roboti v podobě kapek dekanolu v prostředí  dekanoátu sodného dokáží kontrolovaně pohybovat v gradientech solí a hydroxidů a jsou také jakožto chemické „taxíky“ schopni přepravovat fyzické předměty na nich umístěné. Položíme-li na kapku dekanolu vlas, či jiný objekt, můžeme pozorovat, jak robot rotuje a otáčí objektem. Rotace může trvat až několik hodin v závislosti na velikosti robota. V rámci této práce byla sestavena aparatura pro snímání experimentů v temném prostředí a provedeny experimenty s kapkami na mikroskopických sklíčkách. Cílem práce bylo vyvinout metodiku pro vyhodnocení experimentů pomocí analýzy obrazu prostřednictvím programovacího prostředí Matlab.  10:30 Jakub Seiner B3 Ing. Jan Vrba, Ph.D. Počítačová aplikace usnadňující využití detekce novosti detail

Počítačová aplikace usnadňující využití detekce novosti

Algoritmy detekce novosti v časových řadách mají značné využití v celé řadě oborů.  Například ve zdravotnictví při detekci demence z EEG signálů nebo v chemickém průmyslu při monitoringu technologických procesů. Tato práce se zabývá i praktickou aplikací detekce novosti v chemickém průmyslu, a to detekcí úniku kapaliny z potrubí pomocí analýzy zaznamenaného zvuku u potrubí a čerpadla. Jedním z možných přístupů k detekci novosti je využití adaptivních metod, které jsou implementovány v knihovně PADASIP. Širokému využití neodbornou veřejností této knihovny ale brání zejména nutnost umět programovat v jazyce python, a proto bylo v rámci této bakalářské práce vypracováno GUI, díky kterému již programovací schopnosti nejsou zapotřebí. Uživatel si pouze nahraje soubor s daty do aplikace a zvolí několik počátečních parametrů (např. rychlost učení, délka filtru, atd…) a může se soustředit pouze na analýzu. Důraz byl kladen i na možnou reprodukovatelnost výsledků, jejich uložení a možnost porovnávat jednotlivé nastavení, a proto je možno veškeré grafy a informace o nastavení automaticky ukládat pro pozdější analýzu, případně provádět analýzu při rozdílných nastaveních najednou. Použitelnost uživatelského rozhraní je demonstrována právě na analýze zvukových záznamů s únikem kapaliny.  

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení výsledků (1)
Vyhlášení výsledků (2)
Vyhlášení výsledků (3)
Vyhlášení výsledků (4)
Vyhlášení výsledků (5)
Vyhlášení výsledků (6)
Vyhlášení výsledků (7)
Vyhlášení výsledků (8)
Vyhlášení výsledků (9)
Vyhlášení výsledků (10)
Vyhlášení výsledků (11)
Vyhlášení výsledků (12)
Vyhlášení výsledků (13)
Vyhlášení výsledků (14)
Vyhlášení výsledků (15)
Vyhlášení výsledků (16)
Vyhlášení výsledků (17)
Vyhlášení výsledků (18)
Vyhlášení výsledků (19)
Vyhlášení výsledků (20)
Vyhlášení výsledků (21)
Vyhlášení výsledků (22)
Vyhlášení výsledků (23)
Vyhlášení výsledků (24)
Vyhlášení výsledků (25)
Vyhlášení výsledků (26)
Vyhlášení výsledků (27)
Vyhlášení výsledků (28)
Vyhlášení výsledků (29)
Vyhlášení výsledků (30)
Vyhlášení výsledků (31)
Vyhlášení výsledků (32)
Vyhlášení výsledků (33)
Vyhlášení výsledků (34)
Vyhlášení výsledků (35)
Vyhlášení výsledků (36)
Vyhlášení výsledků (37)
Vyhlášení výsledků (38)
Vyhlášení výsledků (39)
Vyhlášení výsledků (40)
Vyhlášení výsledků (41)
Vyhlášení výsledků (42)
Vyhlášení výsledků (43)
Vyhlášení výsledků (44)
Vyhlášení výsledků (45)
Vyhlášení výsledků (46)
Vyhlášení výsledků (47)
Vyhlášení výsledků (48)
Vyhlášení výsledků (49)
Vyhlášení výsledků (50)
Vyhlášení výsledků (51)
Vyhlášení výsledků (52)
Vyhlášení výsledků (53)
Vyhlášení výsledků (54)
Vyhlášení výsledků (55)
Vyhlášení výsledků (56)
Vyhlášení výsledků (57)
Vyhlášení výsledků (58)
Vyhlášení výsledků (59)
Vyhlášení výsledků (60)
Vyhlášení výsledků (61)
Vyhlášení výsledků (62)
Vyhlášení výsledků (63)
Vyhlášení výsledků (64)
Vyhlášení výsledků (65)

Závěrečná oslava

Závěrečná oslava (1)
Závěrečná oslava (10)
Závěrečná oslava (11)
Závěrečná oslava (12)
Závěrečná oslava (13)
Závěrečná oslava (14)
Závěrečná oslava (15)
Závěrečná oslava (16)
Závěrečná oslava (17)
Závěrečná oslava (18)
Závěrečná oslava (19)
Závěrečná oslava (2)
Závěrečná oslava (20)
Závěrečná oslava (21)
Závěrečná oslava (22)
Závěrečná oslava (3)
Závěrečná oslava (4)
Závěrečná oslava (5)
Závěrečná oslava (6)
Závěrečná oslava (7)
Závěrečná oslava (8)
Závěrečná oslava (9)

Konference

Analytika (1)
Analytika (2)
Analytika (3)
Analytika (4)
Analytika (5)
Analytika (6)
Analytika (7)
Cheming 1 (1)
Cheming 1 (2)
Cheming 1 (3)
Cheming 1 (4)
Cheming 1 (5)
Cheming 2 (1)
Cheming 2 (10)
Cheming 2 (2)
Cheming 2 (3)
Cheming 2 (4)
Cheming 2 (5)
Cheming 2 (6)
Cheming 2 (7)
Cheming 2 (8)
Cheming 2 (9)
Cheming 3 (1)
Cheming 3 (2)
Cheming 3 (3)
Cheming 4 (1)
Cheming 4 (2)
Cheming 4 (3)
Cheming 4 (4)
Cheming 4 (5)
Cheming 4 (6)
Fyzika a měřící technika (1)
Fyzika a měřící technika (2)
Fyzika a měřící technika (3)
Fyzika a měřící technika (4)
Fyzika a měřící technika (5)
Fyzika a měřící technika (6)
Fyzika a měřící technika (7)
Fyzikální chemie 1 (8)
Fyzikální chemie 1 (9)
Fyzikální chemie 2 (1)
Fyzikální chemie 2 (2)
Fyzikální chemie 2 (3)
Fyzikální chemie 2 (4)
Fyzikální chemie 2 (5)
Fyzikální chemie 2 (6)
Fyzikální chemie 2 (7)
Počítačová a řídící technika (1)
Počítačová a řídící technika (10)
Počítačová a řídící technika (11)
Počítačová a řídící technika (12)
Počítačová a řídící technika (13)
Počítačová a řídící technika (14)
Počítačová a řídící technika (15)
Počítačová a řídící technika (16)
Počítačová a řídící technika (17)
Počítačová a řídící technika (2)
Počítačová a řídící technika (3)
Počítačová a řídící technika (4)
Počítačová a řídící technika (5)
Počítačová a řídící technika (6)
Počítačová a řídící technika (7)
Počítačová a řídící technika (8)
Počítačová a řídící technika (9)

Aktualizováno: 29.11.2022 13:51, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi