Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2022
iduzel: 65194
idvazba: 78003
šablona: stranka_galerie
čas: 21.6.2024 08:06:04
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2022&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.153
Obnovit | RAW
iduzel: 65194
idvazba: 78003
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2022'
iduzel: 65194
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/65194
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2022

Harmonogram SVK 2022

 • Uzávěrka podávání přihlášek: 1. 11. 2022
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 11. 11. 2022
 • Datum konání SVK: 24. 11. 2022 - slavností zakončení a předávání diplomů vítězům od 14 hodin v posluchárně AI
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Fotografie v galerii vlevo: Ondřej Poncar

Děkujeme všem sponzorům SVK 2022 na FCHI!

Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)

 ◳ ORLEN_Unipetrol_logo (png) → (šířka 215px)

 ◳ promed logo (gif) → (šířka 215px)

 ◳ nicolet (png) → (šířka 450px)

 ◳ Škoda.svg (png) → (šířka 215px)

Optik (šířka 215px) šířka 215px šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px ◳ airproducts (png) → (šířka 215px) ◳ arxada (png) → (šířka 215px) ◳ casale (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ crytur (png) → (šířka 215px) ◳ eaton_logo_claim_rgb (jpg) → (šířka 215px) ◳ enaco (jpg) → (šířka 215px) ◳ kemwater (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ siad (png) → (šířka 215px) ◳ spolchemie_cmyk-zakladni (jpg) → (šířka 215px) šířka 215px logo_humusoft-1 (šířka 215px)
šířka 215px ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px) ◳ jsp (2) (png) → (šířka 215px) ◳ kapaji (png) → (šířka 215px)
šířka 215px ◳ logo Synthos (jpg) → (šířka 215px) LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px) ◳ optixs (png) → (šířka 215px)
pragolab logo (šířka 215px) logo shimadzu (šířka 215px) ◳ Bosch-Logo (png) → (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ Logo_FHD (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 ◳ vesmir (png) → (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

 ◳ renishaw (png) → (šířka 215px)

 ◳ exps (png) → (šířka 215px)

 ◳ logoLP (png) → (šířka 215px)

 ◳ logo-birell (jpg) → (šířka 215px)

Nejste zalogován/a (anonym)

Analytická chemie III (posluchárna A105 (A-152) - 8:30)

 • Předseda: doc. Ing. Kamil Záruba, Ph.D.
 • Komise: Ing. Veronika Škeříková, Ph.D., doc. Mgr. Taťjana Šiškanová, CSc., Ing. Jan Neuman, Ph.D. (OPTIK INSTRUMENTS s.r.o)
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
8:30 Karolína Amblerová B3 doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. Bis-Trögerova báze jako receptor pro analýzu chirálních látek detail

Bis-Trögerova báze jako receptor pro analýzu chirálních látek

Mezi nejčastěji používané metody separace chirálních látek patří vysokoúčinná kapalinová chromatografie (HPLC) s chirální stacionární fází. Tato stacionární fáze je obvykle tvořena silikagelem, na kterém je kovalentně navázán čistý enantiomer chirální látky (tzv. chirální selektor). Vzhledem k tomu, že existuje celá řada strukturně rozličných chirálních látek s řadou možností interakce, je snahou vyvíjet nové chirální stacionární fáze pro jejich separaci. Mezi chirální selektory, které by mohly najít využití pro separaci, patří bis-Trögerovy báze (bis-TB). Bis-TB má dva diastereoizomery, z nichž jeden má tvar molekulární pinzety, která je schopna významné interakce zejména s planárními, elektronově-deficitními molekulami. Cílem práce je připravit bis-TB, která bude na silikagelovou stacionární fázi připojena za středovou část molekuly prostřednictvím vhodné spojky (Obr 1.). Takto připravená chirální stacionární fáze bude testována pro dělení enantiomerů chirálních látek obsahující elektron-deficitní aromatické strukturní motivy.  
8:50 Lada Fialová B3 doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. Stanovení konstant stability mefedronu a jeho analogů s karboxymethylovaným β-cyklodextrinem kapilární elektroforézou  detail

Stanovení konstant stability mefedronu a jeho analogů s karboxymethylovaným β-cyklodextrinem kapilární elektroforézou 

V současné době jsou mezi látkami zneužívanými pro své psychoaktivní účinky hodně rozšířené deriváty kathinonů. Samotný kathinon je alkaloid, který se přirozeně vyskytuje v listech keře katy jedlé (Catha edulis) jako (S)-enantiomer.Při chemické syntéze derivátů kathinonu těchto látek však dochází ke vzniku racemické směsi, přičemž jednotlivé enantiomery se mohou lišit svými psychoaktivními vlastnostmi. Jednou z metod umožňující chirální separaci, a tím i studium vlastností jednotlivých enantiomerů, je kapilární elektroforéza. Tato práce se nejprve zabývá optimalizací pH elektrolytu pro chirální separaci jednotlivých vybraných derivátů kathinonu, konkrétně mefedronu a jeho analogů 2-methyl-N-methylkathinon, 3-methyl-N-methylkathinon a 3,4-dimethyl-N-methylkathinon pomocí kapilární elektroforézy. Jako základní elektrolyt byl použit fosforečnanový pufr o koncentraci 50mmol/l o daném pH s chirálním selektorem, kterým byl karboxymethylovaný β-cyklodextrin (CM-β-CD). Za optimálních podmínek byly kathinony analyzovány za použití základních elektrolytů s koncentrací CM-β-CD 0; 1; 2; 3; 4; 5; 6; 7; 8; 10; 12; 14; 17 a 20 mmol/l. Analýzou naměřených dat byly vypočteny podmíněné konstanty stability všech vybraných kathinonů s CM-β-CD.  
9:10 Zuzana Jalovcová B3 doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. Identifikace meziproduktů přípravy Trögerových bazí pomocí NMR spektroskopie detail

Identifikace meziproduktů přípravy Trögerových bazí pomocí NMR spektroskopie

Trögerova báze (TB) byla poprvé objevena v roce 1887 Juliusem Trögerem jako produkt reakce p‑toluidinu s formaldehydem v kyselém prostředí.  V roce 2010 byl identifikován její isomer, který ve své unikátní struktuře obsahuje sp3 uhlík, tento isomer byl následně pojmenován spiro‑Trögerova báze (spiroTB). Vznik spiroTB však nebyl doposud plně objasněn. Identifikace a studium reaktivity produktů a meziproduktů vedoucí k formování TB a spiroTB by mohla přispět k objasnění mechanismu vzniku spiroTB. Tato práce se zabývá identifikací a charakterizací produktů reakce naftyl-2-aminu s vodným roztokem methanalu v neutrálním prostředí a studiem reakcí těchto produktů za podmínek vzniku TB a spiroTB.  9:30 Vendula Kotrčová B3 Ing. Martin Havlík, Ph.D. Vývoj barevné chirální molekulové pinzety pro forenzní analýzu enantiomerních směsí detail

Vývoj barevné chirální molekulové pinzety pro forenzní analýzu enantiomerních směsí

Vývoj barevné chirální molekulové pinzety pro forenzní analýzu enantiomerních směsí Vendula Kotrčová Vedoucí:  Dolenský Bohumil doc. Ing. Ph.D. Chirální molekulové pinzety odvozené od bis-Trögerovy báze (TB) mohou nalézt využití jako receptory chirálních sloučenin. Cílem této práce je připravit chirální molekulovou pinzetu, která bude modifikována solvatochromním substitutem. Tento substituent by způsoboval barevnou změnu při interakci receptoru s enantiomery chirálně čistých látek. Připravená výchozí molekulární pinzeta s kumarinovou substitucí byla plně charakterizována pomocí metody nukleární magnetické resonance (NMR). Pro přiřazení 1H a 13C signálů NMR byla využita 1D (1H a 13C {1H} NMR) a 2D korelační (1H-1H COSY, 1H-1H Long Range COSY, 1H-1H NOESY, 1H-13C HSQC a 1H-13C HMBC) spektra.  9:50 Hana Kučerová B3 Ing. Antonín Kaňa, Ph.D. Hodnocení homogenity referenčních materiálů na mikroskopické úrovni pomocí LA-ICP-MS detail

Hodnocení homogenity referenčních materiálů na mikroskopické úrovni pomocí LA-ICP-MS

Laserová ablace ve spojení s hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem je univerzální metoda pro analýzu pevných vzorků na mikroskopické úrovni. Referenční materiály používané pro kalibraci této metody tak musí být vysoce homogenní, což se v praxi ukazuje jako úskalí. Ukazuje se, že směrodatná odchylka jako klasický statistický parametr není nejlepším nástrojem pro hodnocení homogenity. Tato práce se tak zaměřuje na testování nového přístupu hodnocení homogenity referenčních materiálů na mikroskopické úrovni pomocí obrazové analýzy založené na koincidenční matici stupňů šedi (GLCM; Gray Level Co-Occurrence Matrix). V práci byly použity čtyři certifikované referenční materiály, z nichž jeden referenční materiál bylo sklo, které je považováno za homogenní a sloužilo tak jako kontrolní vzorek. Z ostatních referenčních materiálů (sušené mléko, tkáně mušle a jehličí) byly vytvořeny tablety, vybraná část povrchu byla ablatována a dále analyzována. Homogenita distribuce prvků v jednotlivých referenčních materiálech byla porovnána na základě parametrů získaných z příslušné GLCM matice.
10:10 Anna Malíková B3 doc. Ing. Bohumil Dolenský, Ph.D. Spektrální studie solvatochromní odezvy stilbenových derivátů v roztoku detail

Spektrální studie solvatochromní odezvy stilbenových derivátů v roztoku

Předkládaná práce se věnuje spektrální studii solvatochromního chování derivátů stilbazolu v roztoku. V rámci této práce byly připraveny látky (E)-4-(4-acetoxystyryl)-1-hexylpyridin-1-ium jodid (není solvatochromní) a (E)-4-(2-(1-hexylpyridin-1-ium-4-yl)vinyl)fenolát (je solvatochromní, push-pull systém). Připravené látky byly izolovány a přečištěny pomocí sloupcové chromatografie. U čistých látek bylo provedeno úplné přiřazení jejich signálů NMR. K přiřazení byla využita 1D (1H a 13C{1H} NMR) a 2D korelační (1H‑1H COSY, 1H‑1H LR COSY, 1H‑1H NOESY, 1H‑13C HSQC a 1H‑13C HMBC) spektra NMR. U čistých a charakterizovaných látek byla naměřena UV-Vis a fluorescenční spektra v rozpouštědlech, která se liší svou dielektrickou konstantou. Deriváty stilbazolu budou v dalším kroku využity pro kovalentní modifikaci povrchu UV-Vis kyvet, které by tak měly být využitelné pro měření UV-Vis spekter nebarevných látek.10:30 Barbora Strasserová B3 prof. Ing. Oto Mestek, CSc. Spektrální interference při stanovení prvků vzácných zemin hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem detail

Spektrální interference při stanovení prvků vzácných zemin hmotnostní spektrometrií s indukčně vázaným plazmatem

Kovy vzácných zemin jsou skupinou prvků, kterou tvoří prvky Sc, Y a lanthanoidy (La, Ce, Pr, Nd, Pm, Sm, Eu, Gd, Tb, Dy, Ho, Er, Tm, Yb a Lu). Obsah těchto prvků bývá v rudách velmi malý, proto je jejich těžba obtížná a méně častá. Jejich největší naleziště se nalézá v současné době v Číně (konkrétně důl Bayan Obo).  Jedním z potenciálních zdrojů kovů vzácných zemin jsou hlubokomořské polymetalické (manganové) konkrece, které můžeme nalézt např. v oblasti Clarion-Clipperton v Tichém oceánu. Studiem těchto konkrecí se na VŠCHT zabývá Ústav kovových materiálů a korozního inženýrství. Jednou z metod analýzy prvků v těchto konkrecích je hmotnostní spektrometrie s indukčně vázaným plazmatem, která umožní stanovit stopové koncentrace prvků. Analýza lanthanoidů je však zatížena spektrálními interferencemi zejména oxidových iontů barya a dalších prvků. Cílem této práce je studium velikosti těchto interferencí.   
10:50 Daniel Šlemar B3 doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D. Analýza plastifikátorů pomocí GC-MS detail

Analýza plastifikátorů pomocí GC-MS

Plastifikátory jsou komerčně prodávané příměsi, které se využívají při přípravě betonových stavebních hmot. Molekuly plastifikátoru (nejčastěji přírodní i syntetické polymery) se vážou do cementové matrice a mění tak mechanické a fyzikálně-chemické vlastnosti materiálu. Ve studii je zkoumán plastifikátor ISOLA od výrobce CEMEX Czech Republic, s.r.o., který by mohl být využit při stavbě hlubinných uložišť vyhořelého jaderného paliva. Kvůli přísným bezpečnostním kritériím je třeba, aby materiál, který je při stavbě takovýchto objektů používán, odolal i krajním podmínkám. Ve studii jsou proto zkoumány vzorky, které byly dlouhodobě vystaveny zvýšené teplotě, zvýšenému pH nebo radiaci. Analýza plynu nad kapalným vzorkem je prováděna metodou plynové chromatografie s hmotnostní spektrometrií. Dávkování je prováděno metodou head-space. Analyty identifikované ze stresovaných vzorků jsou porovnány s originálním plastifikátorem. Cílem studie je zjistit, zdali je míra degradace dostatečně nízká na to, aby mohl být plastifikátor ISOLA použit při stavbě hlubinných uložišť.

Vyhlášení vítězů

Vyhlášení výsledků (1)
Vyhlášení výsledků (2)
Vyhlášení výsledků (3)
Vyhlášení výsledků (4)
Vyhlášení výsledků (5)
Vyhlášení výsledků (6)
Vyhlášení výsledků (7)
Vyhlášení výsledků (8)
Vyhlášení výsledků (9)
Vyhlášení výsledků (10)
Vyhlášení výsledků (11)
Vyhlášení výsledků (12)
Vyhlášení výsledků (13)
Vyhlášení výsledků (14)
Vyhlášení výsledků (15)
Vyhlášení výsledků (16)
Vyhlášení výsledků (17)
Vyhlášení výsledků (18)
Vyhlášení výsledků (19)
Vyhlášení výsledků (20)
Vyhlášení výsledků (21)
Vyhlášení výsledků (22)
Vyhlášení výsledků (23)
Vyhlášení výsledků (24)
Vyhlášení výsledků (25)
Vyhlášení výsledků (26)
Vyhlášení výsledků (27)
Vyhlášení výsledků (28)
Vyhlášení výsledků (29)
Vyhlášení výsledků (30)
Vyhlášení výsledků (31)
Vyhlášení výsledků (32)
Vyhlášení výsledků (33)
Vyhlášení výsledků (34)
Vyhlášení výsledků (35)
Vyhlášení výsledků (36)
Vyhlášení výsledků (37)
Vyhlášení výsledků (38)
Vyhlášení výsledků (39)
Vyhlášení výsledků (40)
Vyhlášení výsledků (41)
Vyhlášení výsledků (42)
Vyhlášení výsledků (43)
Vyhlášení výsledků (44)
Vyhlášení výsledků (45)
Vyhlášení výsledků (46)
Vyhlášení výsledků (47)
Vyhlášení výsledků (48)
Vyhlášení výsledků (49)
Vyhlášení výsledků (50)
Vyhlášení výsledků (51)
Vyhlášení výsledků (52)
Vyhlášení výsledků (53)
Vyhlášení výsledků (54)
Vyhlášení výsledků (55)
Vyhlášení výsledků (56)
Vyhlášení výsledků (57)
Vyhlášení výsledků (58)
Vyhlášení výsledků (59)
Vyhlášení výsledků (60)
Vyhlášení výsledků (61)
Vyhlášení výsledků (62)
Vyhlášení výsledků (63)
Vyhlášení výsledků (64)
Vyhlášení výsledků (65)

Závěrečná oslava

Závěrečná oslava (1)
Závěrečná oslava (10)
Závěrečná oslava (11)
Závěrečná oslava (12)
Závěrečná oslava (13)
Závěrečná oslava (14)
Závěrečná oslava (15)
Závěrečná oslava (16)
Závěrečná oslava (17)
Závěrečná oslava (18)
Závěrečná oslava (19)
Závěrečná oslava (2)
Závěrečná oslava (20)
Závěrečná oslava (21)
Závěrečná oslava (22)
Závěrečná oslava (3)
Závěrečná oslava (4)
Závěrečná oslava (5)
Závěrečná oslava (6)
Závěrečná oslava (7)
Závěrečná oslava (8)
Závěrečná oslava (9)

Konference

Analytika (1)
Analytika (2)
Analytika (3)
Analytika (4)
Analytika (5)
Analytika (6)
Analytika (7)
Cheming 1 (1)
Cheming 1 (2)
Cheming 1 (3)
Cheming 1 (4)
Cheming 1 (5)
Cheming 2 (1)
Cheming 2 (10)
Cheming 2 (2)
Cheming 2 (3)
Cheming 2 (4)
Cheming 2 (5)
Cheming 2 (6)
Cheming 2 (7)
Cheming 2 (8)
Cheming 2 (9)
Cheming 3 (1)
Cheming 3 (2)
Cheming 3 (3)
Cheming 4 (1)
Cheming 4 (2)
Cheming 4 (3)
Cheming 4 (4)
Cheming 4 (5)
Cheming 4 (6)
Fyzika a měřící technika (1)
Fyzika a měřící technika (2)
Fyzika a měřící technika (3)
Fyzika a měřící technika (4)
Fyzika a měřící technika (5)
Fyzika a měřící technika (6)
Fyzika a měřící technika (7)
Fyzikální chemie 1 (8)
Fyzikální chemie 1 (9)
Fyzikální chemie 2 (1)
Fyzikální chemie 2 (2)
Fyzikální chemie 2 (3)
Fyzikální chemie 2 (4)
Fyzikální chemie 2 (5)
Fyzikální chemie 2 (6)
Fyzikální chemie 2 (7)
Počítačová a řídící technika (1)
Počítačová a řídící technika (10)
Počítačová a řídící technika (11)
Počítačová a řídící technika (12)
Počítačová a řídící technika (13)
Počítačová a řídící technika (14)
Počítačová a řídící technika (15)
Počítačová a řídící technika (16)
Počítačová a řídící technika (17)
Počítačová a řídící technika (2)
Počítačová a řídící technika (3)
Počítačová a řídící technika (4)
Počítačová a řídící technika (5)
Počítačová a řídící technika (6)
Počítačová a řídící technika (7)
Počítačová a řídící technika (8)
Počítačová a řídící technika (9)

Aktualizováno: 29.11.2022 13:51, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi