Počkejte prosím chvíli...
Nepřihlášený uživatel
Nacházíte se: VŠCHT PrahaFCHI  → Věda a výzkum → SVK → SVK 2022
iduzel: 65194
idvazba: 78003
šablona: stranka_galerie
čas: 20.6.2024 10:56:57
verze: 5420
uzivatel:
remoteAPIs: https://cis-prihlasovadlo.vscht.cz/svk/?year=2022&faculty=FCHI
branch: trunk
Server: 147.33.89.150
Obnovit | RAW
iduzel: 65194
idvazba: 78003
---Nová url--- (newurl_...)
domena: 'fchi.vscht.cz'
jazyk: 'cs'
url: '/veda-a-vyzkum/svk/2022'
iduzel: 65194
path: 8547/4156/1393/1886/8576/8614/65194
CMS: Odkaz na newurlCMS
branch: trunk
Obnovit | RAW

Studentská vědecká konference 2022

Harmonogram SVK 2022

 • Uzávěrka podávání přihlášek: 1. 11. 2022
 • Uzávěrka nahrávání anotací: 11. 11. 2022
 • Datum konání SVK: 24. 11. 2022 - slavností zakončení a předávání diplomů vítězům od 14 hodin v posluchárně AI
 • Výsledky

Sborníky (a program)

Seznam ústavních koordinátorů SVK

402    Ústav analytické chemie - Ing. Martin Člupek, Ph.D. (Martin.Clupek@vscht.cz)
403    Ústav fyzikální chemie - doc. Ing. Ondřej Vopička, Ph.D. (Ondrej.Vopicka@vscht.cz)
409    Ústav chemického inženýrství - doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová (Pavlina.Basarova@vscht.cz)
444    Ústav fyziky a měřicí techniky - RNDr. Pavel Galář, Ph.D. (Pavel.Galar@vscht.cz)
445    Ústav počítačové a řídicí techniky - Ing. Iva Nachtigalová, Ph.D. (Iva.Nachtigalova@vscht.cz)

Fotografie v galerii vlevo: Ondřej Poncar

Děkujeme všem sponzorům SVK 2022 na FCHI!

Zentiva_Logo.svg (šířka 450px)

 ◳ ORLEN_Unipetrol_logo (png) → (šířka 215px)

 ◳ promed logo (gif) → (šířka 215px)

 ◳ nicolet (png) → (šířka 450px)

 ◳ Škoda.svg (png) → (šířka 215px)

Optik (šířka 215px) šířka 215px šířka 215px pinflow_logo (šířka 215px)
šířka 215px ◳ airproducts (png) → (šířka 215px) ◳ arxada (png) → (šířka 215px) ◳ casale (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ crytur (png) → (šířka 215px) ◳ eaton_logo_claim_rgb (jpg) → (šířka 215px) ◳ enaco (jpg) → (šířka 215px) ◳ kemwater (jpg) → (šířka 215px)
 ◳ siad (png) → (šířka 215px) ◳ spolchemie_cmyk-zakladni (jpg) → (šířka 215px) šířka 215px logo_humusoft-1 (šířka 215px)
šířka 215px ◳ HPST logo (png) → (šířka 215px) ◳ jsp (2) (png) → (šířka 215px) ◳ kapaji (png) → (šířka 215px)
šířka 215px ◳ logo Synthos (jpg) → (šířka 215px) LIM-logo_RGBOPTO (šířka 215px) ◳ optixs (png) → (šířka 215px)
pragolab logo (šířka 215px) logo shimadzu (šířka 215px) ◳ Bosch-Logo (png) → (šířka 215px)

chemoprojekt (šířka 215px)

 ◳ Logo_FHD (png) → (šířka 215px)

Věcné dary

 ◳ vesmir (png) → (šířka 215px)

vwr_logo_rgb (šířka 215px)

 ◳ renishaw (png) → (šířka 215px)

 ◳ exps (png) → (šířka 215px)

 ◳ logoLP (png) → (šířka 215px)

 ◳ logo-birell (jpg) → (šířka 215px)

Nejste zalogován/a (anonym)

Chemické inženýrství VI (B139 - 8:30)

 • Předseda: prof. Ing. Dalimil Šnita, CSc.
 • Komise: Ing. Jakub Crha, Ing. Stanislav Chvíla, Ing. Aleš Palkovič, Ing. Miroslav Malecký, CSc. (Unipetrol), Ing. Vlastimil Bříza (Spolchemie)
Čas Jméno Ročník Školitel Název příspěvku Anotace
8:30 Bc. Martin Bár M1 prof. Dr. Ing. Tomáš Moucha Analýza provozních podmínek rektifikační kolony detail

Analýza provozních podmínek rektifikační kolony

Firma SPOLANA s.r.o provádí mimo jiné výrobu PVC (polyvinylchlorid). Součástí výrobního procesu je krakování, kdy dochází ke štěpení EDC (ethylendichlorid) na VCM (vinylchlorid monomer) a HCl. Vzniklé VCM a zbytky EDC se následně od HCl odstraňují pomocí rektifikace. HCl tvoří s vodou velmi agresivní prostředí, které může svými korozními účinky poškozovat samotnou kolonu a v historii si masivní koroze vynutila i odstávku a výměnu části kolony. Koroze kolony je studována ve spolupráci s VŠCHT a během dvou období 2020–2021 a 2021–2022 byly do kolony instalovány sady korozních kuponů. Korozní kupony představují kovová tělíska umístěná na určitém patře vevnitř kolony, na kterých se za dané období posuzuje míra vlivu koroze na různé materiály v závislosti na typu materiálu a potažení povrchu polymerní vrstvou. Analýza sad kuponů v obou obdobích odhalila, že v období 2021–2022 byl korozní vliv v koloně významně vyšší než v období předchozím. Cíl této práce bylo porovnat provozní podmínky dané rektifikační kolony v obou obdobích, najít významné rozdíly a následně provést simulaci kolony za těchto rozdílných podmínek pro zjištění, zdali tyto změny mohly mít vliv na větší překryv koncentračních profilů HCl a vody a tím pádem mohly způsobit vytvoření korozně agresivnějšího prostředí.  
8:50 Bc. Artur Sergunin M1 doc. Dr. Ing. Pavlína Basařová Přítomnost jednoduchých alkoholů omezuje působení fluorosurfaktantů ve vodných roztocích detail

Přítomnost jednoduchých alkoholů omezuje působení fluorosurfaktantů ve vodných roztocích

Vodné roztoky jednoduchých alkoholů (tj. methanolu, ethanolu a propanolu) vykazují řadu anomálních fyzikálních vlastností (např. viskozita, povrchové napětí). Zatímco při velmi nízké koncentraci se alkoholy chovají převážně jako povrchově aktivní látky, tak při vyšších koncentracích vytvářejí organizované mikrostruktury (tzv. klastry), jejichž vznik může náhle změnit vlastnosti celého roztoku. Významná je také přítomnost alkoholů v aerovaných reaktorech, kde mohou ovlivnit chování bublin, a tudíž i např. transport kyslíku. V roztocích jsou dále mnohdy přítomny surfaktanty, které mají také podstatný vliv na chování bublin díky své adsorpci na rozhraní kapalina-plyn. Nicméně dříve bylo ukázáno, že schopnost adsorpce běžných surfaktantů na povrchová rozhraní je při vyšších koncentracích alkoholů minimální, a tedy chování bublin je ovlivňováno především přítomností alkoholu. Cílem této práce bylo prozkoumat, jak budou alkoholy působit v roztocích obsahujících velmi silně povrchově aktivní fluorosurfaktanty, které by se měly lépe adsorbovat na fázovém rozhraní. Bylo měřeno povrchové napětí při různých koncentracích alkoholu i fluorosurfaktantu v systémech voda-propanol-kyselina perfluorooktanová a rovněž byl studován vliv různých koncentrací propanolu na stoupavou rychlost bubliny.
9:10 Bc. Nina Nováková M1 doc. Ing. Jitka Čejková, Ph.D. Tvorba vezikulárních struktur v systému dekanol-dekanoát sodný v přítomnosti solí   detail

Tvorba vezikulárních struktur v systému dekanol-dekanoát sodný v přítomnosti solí  

Systém dekanol-dekanoát sodný byl zkoumán v Laboratoři chemické robotiky v přítomnosti solí vyvolávajících různé jevy, mezi které můžeme řadit růst myelinových figur při morfologických změnách kapky dekanolu. Myelinové figury jsou vysoce viskózní válcovité struktury, které vyrůstají na nestabilním dynamickém rozhraní. Příčina jejich růstu nebyla dodnes zcela objasněna. Mezi hlavní vysvětlení jejich růstu patří řízená difúze povrchově aktivních látek v roztoku vyvolávající osmotický stres, hydratační gradient na planárních dvojvrstvách či například elastická nestabilita dvojvrstev. Při studii myelinových figur byla pozorována i tvorba vezikulárních struktur v závislosti na přidané soli do systému. Vezikulární struktury hrají důležitou roli v biologických systémech a jsou předmětem řady chemických výzkumů, a to převážně za účelem potenciálního transportu a skladování látek. Cílem této práce je provedení systematické studie systému dekanol-dekanoát sodný v přítomnosti solí, a to konkrétně při tvorbě vezikulárních struktur a navrhnutí vhodného experimentálního uspořádání.  
9:30 Bc. Eliška Pazderková M2 RNDr. Ivan Řehoř, Ph.D. Porovnání interakcí hyaluronanu a jeho derivátů s hovězím a lidským sérovým albuminem detail

Porovnání interakcí hyaluronanu a jeho derivátů s hovězím a lidským sérovým albuminem

Sérové albuminy jsou nejhojněji zastoupenými proteiny v krevním řečišti. Mimo krevní sérum se vyskytují značně také v synoviální tekutině či kůži, kde se současně hojně vyskytuje i hyaluronan. Sérové albuminy jsou transportní proteiny s bohatým zastoupením kladně i záporně nabitých funkčních skupin a hydrofobních domén, což umožňují interakci s širokou škálou molekul. Hyaluronan je biopolymer, který se přirozeně vyskytuje v lidském těle a pro své unikátní fyzikálně-chemické vlastnosti je používán za terapeutickými a kosmetickými účely. Studium interakce mezi sérovými albuminy a hyaluronanem je klíčové pro pochopení toho, co se s hyaluronanem děje po jeho aplikaci do různých částí těla. Běžně se pro podobné studie používá hovězí sérový albumin, který je považován za homolog lidského sérového albuminu, ačkoli se tyto proteiny shodují jen ze zhruba 75.8 %. Z tohoto důvodu je třeba se detailněji podívat na rozdíly v interakcích mezi hovězím a lidským sérovým albuminem. Kromě nativního hyaluronanu bude studována interakce i s jeho hydrofobně modifikovanými deriváty.  9:50 Bc. Adam Siuda M1 Ing. Lukáš Valenz, Ph.D. Experimentální stanovení objemového koeficientu přestupu hmoty v plynné fázi na vysokokapacitní výplni MP252Y detail

Experimentální stanovení objemového koeficientu přestupu hmoty v plynné fázi na vysokokapacitní výplni MP252Y

Již od poloviny devatenáctého století se využívají elementy různých geometrií pro zvětšení efektivní plochy, na které dochází k přestupu hmoty uvnitř kolonových zařízení. Tyto elementy se postupem času přetransformovali na výplně strukturované a výplně sypané. Obě varianty výplní nacházejí široké využití v chemickém průmyslu, například při výrobě průmyslově významných kyselin, dusičné a sírové. Pro správné navrhnutí kolony pomocí rate-based přístupu je nutné znát transportní a hydraulické charakteristiky. Jedním z parametrů pro správné určení transportní charakteristiky je i objemový koeficient přestupu hmoty v plynné fázi neboli kGa. Tato práce se zabývá experimentálním stanovením kGa na vysokokapacitní výplni MellapakPlus 252Y, která se řadí již mezi výplně 4. generace. kGa bylo měřeno se systémem vzduch-čpavek/voda-kyselina sírová na poloprovozní absorpční koloně o průměru 300 mm. Byly naměřeny hodnoty kGa pro různé výšky výplně a následně byla použita odečtová metoda pro odstranění okrajových efektů. Experimentální hodnoty kGa byly porovnány s modelem Haidl et al. vytvořeným v laboratoři sdílení hmoty VŠCHT.     
10:30 Bc. Maximilián Prachár M1 Ing. Aleš Zadražil, Ph.D. Optimalizácia výroby lipidickej liekovej formy detail

Optimalizácia výroby lipidickej liekovej formy

Viac ako 60% nových farmaceuticky účinných látok vykazuje slabú rozpustnosť vo vode, ktorá je príčinou ich nízkej bio-dostupnosti a taktiež je prítomný food-effect, kedy je vstrebateľnosť liečiva premenlivá s príjmom potravy. Inovatívna lipidická lieková forma na princípe liquid marbles (tekutých guličiek) je schopná tieto problémy minimalizovať, ako už bolo dokázané v in vivo štúdiách. Ako spôsob výroby bol na VŠCHT vyvinutý prístroj Kuličkomat (Spheromat). V rámci predchádzajúceho výskumu bola vykonaná rozsiahla parametrická štúdia laboratórnej verzie tohto zariadenia, ktorej výsledky boli  publikované. Ďalší logický krok na ceste od výskumu po uplatnenie technológie na trhu je presun výskumu na scale-up zariadenia. Cieľom tejto práce bolo optimalizovať výrobu na poloprevádzkovej verzii zariadenia, aplikovať predošlé poznatky na novú technológiu produkcie, určiť optimálne výrobne parametre a validovať konzistenciu výroby. Potvrdilo sa, že optimalizovaná poloprevádzková verzia zariadenia Kuličkomat je schopná výroby tejto lipidickej liekovej formy požadovanej kvality a konzistencie. Výsledky tejto práce budú uplatnené v rámci  univerzitného spin-offu MarbleMat zameraného na vývoj a výrobu lipidických formulácii pre farmaceutické a potravinárske použitie.  10:50 Bc. Albert Behner M1 prof. Ing. Miroslav Šoóš, Ph.D. Preparation of the nitrogen-doped carbon using microwave heating detail

Preparation of the nitrogen-doped carbon using microwave heating

Demand for advanced materials with specific functional properties is rapidly increasing due to their various utilizations. Part of this group are porous nitrogen-doped carbons (PNCs), which find applications such as gas sorbents, energy storage, electrocatalysis, etc. The currently used synthesis procedure of PNCs consists of thermal annealing of the carbon precursor at high temperature (< 500 °C), commonly lasting for hours. This lengthy approach is highly demanding on the energy consumption, which results in negative environmental impact. Since PNCs have an auspicious use as potential CO2 sorbents, the requirements for the environmental impact of the synthesis are stringent for the emission of CO2. Accordingly, the use of an alternative source of energy, such as microwave (MW) irradiation can reduce the energy usage and possibly lead to an environmentally sustainable and economically suitable synthesis approach. In this research, the thermal treatment and MW heating was compared as a procedure resulting in the polyaniline-based PNC with analogous properties. The aim of this work is to test and identify the chemical composition of PNC emerging from two parallel methods. These results are essential for the preparation of further materials using the green approach.  11:10 Bc. Filip Keller M2 Ing. Alexandr Zubov, Ph.D. Predikce mechanických vlastností biopolymerů na bázi kyseliny hyaluronové detail

Predikce mechanických vlastností biopolymerů na bázi kyseliny hyaluronové

Biopolymery na bázi hyaluronanu budou v budoucnosti hrát stále důležitější roli v náplastech a obvazech urychlujících proces hojení ran a v mnoha dalších medicínských a farmaceutických aplikacích. Hyaluronan se přirozeně vyskytuje v mezibuněčné hmotě a je významnou složkou kožní tkáně. Tato práce se zabývá možností predikce mechanických vlastností porézních filmů vyrobených z derivátů kyseliny hyaluronové v závislosti na jejich vnitřní struktuře. Cílem je pomocí metody diskrétních elementů (DEM) matematicky modelovat mechanické namáhání a graficky znázornit závislost relativního prodloužení materiálu na působícím mechanickém napětí (tzv. stress-strain diagram) až do zborcení jeho struktury. V uměle generovaných modelech vzorků, na nichž jsou provedeny simulace, jsou póry v materiálu rozloženy geometricky pravidelně. Výsledky analýzy závislosti relativního prodloužení na mechanickém napětí jsou následně porovnány mezi sebou. Dalším krokem je modelování porézní struktury, která byla získána z konfokálního mikroskopu při charakterizaci výrobních vzorků filmů z hyaluronanu vyrobených ve firmě Contipro. Konečným cílem práce je validovat predikované stress-strain křivky s diagramy naměřenými ve firmě na reálných vzorcích.11:30 Bc. Lukáš Kamenský M2 Ing. Denisa Lizoňová, Ph.D. Riadené uvoľňovanie liečiv z magnetolipozómov detail

Riadené uvoľňovanie liečiv z magnetolipozómov

V súčasnosti je drvivá väčšina liečiv podávaná pacientom systémovo, kedy prítomnosť účinných látok v celom organizme podmieňuje ich potrebné vyššie dávky a zároveň možné vedľajšie účinky. Túto skutočnosť sa usiluje zmeniť koncept cieleného doručovania a riadeného uvoľňovania liečiv, ktorý by mohol priniesť zdravotné (minimalizácia nežiadúcich účinkov) aj ekonomické (minimalizácia potrebnej dávky) benefity. Ako vysoko potenciálne nosiče liečiv sú predstavené magnetolipozómy, submikrónové kompozity, kombinujúce magnetické nanočastice s lipozómami. Práca študuje vlastnú prípravu magnetolipozómov, ich základné parametre a transportné vlastnosti. Diskutuje aj vzťahy medzi schopnosťou rádiofrekvenčného ohrevu a zložením, veľkosťou a koncentráciou magnetolipozómov v suspenzii. Ďalej sa zameriava na testovanie uvoľňovania modelovej liečivej látky, norfloxacínu (NFX), v reakcii na externý podnet a prináša výsledky prvých antimikrobiálnych testov. Magnetolipozómy boli opakovateľne pripravené s rôznym zložením v rozpätí veľkostí 200 – 800 nm a s vysokým obsahom železa (0,1 – 0,3 mg/mg fosfolipidov). Úspešná enkapsulácia NFX a jeho riadené uvoľnenie unikátnym mechanizmom potvrdzuje teoretické využitie magnetolipozómov v terapeutickej praxi.11:50 Bc. Adam Bouz M2 prof. Dr. Ing. Juraj Kosek Application of the PC-SAFT equation of state on a polymer system with multiple condensed phases detail

Application of the PC-SAFT equation of state on a polymer system with multiple condensed phases

The perturbed-chain statistical association fluid theory (PC-SAFT) equation of state implemented in the Fortran programming language is applied to a ternary mixture of polymer, solvent, and gas. The work aims to determine the solubility of n-hexane in polyethylene during its production in a slurry reactor, i.e., in an ethylene environment. The phase equilibrium is modeled at conditions of the slurry reactor, hence at relatively low temperatures and pressures. The three pure component parameters required for each component were taken from relevant literature. The strategy is to perform extensive calculation in which experimentally acquirable state variables are fixed in order that the system of equations is not underdetermined. The total volume of the system, mass of each component, along with temperature and pressure, were obtained experimentally. The total pressure of the system was chosen as an independent variable, and its difference with the experimental value is a measure of the success of the calculation. The computation strategy and the numerical problems are discussed in the present work, as well as the determination of binary interaction parameters (kij), which are obtainable via the modeling of two-component systems.  
12:10 Bc. Miroslav Večeřa M2 Ing. Aleš Zadražil, Ph.D. Potahování částic pomocí fluidního lože pro řízené uvolňování léčiv detail

Potahování částic pomocí fluidního lože pro řízené uvolňování léčiv

Produkce perorálních generických léčiv je vázána na expiraci patentů originálních léčiv, jejichž vlastnosti musí nová kopie striktně splňovat. Mezi tyto vlastnosti patří například koncentrace léčiva v krevní plazmě nebo in-vitro testování rychlosti uvolňování. Avšak proces jejich optimalizace je složitý a změna jednoho parametru má vliv na více proměnných i celkové chování produktu. Univerzálním a velmi rychlým způsobem optimalizace disolučního profilu by mohla být kombinace částic potažených léčivem s rozdílnými profily, kde jejich vhodnou kombinací můžeme dosáhnout požadovaných vlastností. Pro přípravu prvních prototypů byly připraveny potahované pelety z mikrokrystalické celulózy na modifikovaném fluidním loži s Wurster komínkem. K modelovému léčivu (hydrochlorothiazid) byl do nástřiku přimícháván polymer (hydroxypropylmethylcelulóza) o dvou viskozitách. Takto byly připraveny dva typy částic s funkční vrstvou a s požadovaným chováním. Polymer zde plní roli pojidla a zároveň ovlivňuje vylučovací profil léčiva. Následnými testy byla měřena rychlost uvolnění léčiva nejprve jednotlivých typů částic a poté jejich kombinací (1:1, 1:3, 3:1). Těmito kombinacemi se nám podařilo úspěšně vytvářet různé profily vylučování v mezích daných profilem pomalého a rychlého disolučního profilu. Vyhlášení vítězů

Vyhlášení výsledků (1)
Vyhlášení výsledků (2)
Vyhlášení výsledků (3)
Vyhlášení výsledků (4)
Vyhlášení výsledků (5)
Vyhlášení výsledků (6)
Vyhlášení výsledků (7)
Vyhlášení výsledků (8)
Vyhlášení výsledků (9)
Vyhlášení výsledků (10)
Vyhlášení výsledků (11)
Vyhlášení výsledků (12)
Vyhlášení výsledků (13)
Vyhlášení výsledků (14)
Vyhlášení výsledků (15)
Vyhlášení výsledků (16)
Vyhlášení výsledků (17)
Vyhlášení výsledků (18)
Vyhlášení výsledků (19)
Vyhlášení výsledků (20)
Vyhlášení výsledků (21)
Vyhlášení výsledků (22)
Vyhlášení výsledků (23)
Vyhlášení výsledků (24)
Vyhlášení výsledků (25)
Vyhlášení výsledků (26)
Vyhlášení výsledků (27)
Vyhlášení výsledků (28)
Vyhlášení výsledků (29)
Vyhlášení výsledků (30)
Vyhlášení výsledků (31)
Vyhlášení výsledků (32)
Vyhlášení výsledků (33)
Vyhlášení výsledků (34)
Vyhlášení výsledků (35)
Vyhlášení výsledků (36)
Vyhlášení výsledků (37)
Vyhlášení výsledků (38)
Vyhlášení výsledků (39)
Vyhlášení výsledků (40)
Vyhlášení výsledků (41)
Vyhlášení výsledků (42)
Vyhlášení výsledků (43)
Vyhlášení výsledků (44)
Vyhlášení výsledků (45)
Vyhlášení výsledků (46)
Vyhlášení výsledků (47)
Vyhlášení výsledků (48)
Vyhlášení výsledků (49)
Vyhlášení výsledků (50)
Vyhlášení výsledků (51)
Vyhlášení výsledků (52)
Vyhlášení výsledků (53)
Vyhlášení výsledků (54)
Vyhlášení výsledků (55)
Vyhlášení výsledků (56)
Vyhlášení výsledků (57)
Vyhlášení výsledků (58)
Vyhlášení výsledků (59)
Vyhlášení výsledků (60)
Vyhlášení výsledků (61)
Vyhlášení výsledků (62)
Vyhlášení výsledků (63)
Vyhlášení výsledků (64)
Vyhlášení výsledků (65)

Závěrečná oslava

Závěrečná oslava (1)
Závěrečná oslava (10)
Závěrečná oslava (11)
Závěrečná oslava (12)
Závěrečná oslava (13)
Závěrečná oslava (14)
Závěrečná oslava (15)
Závěrečná oslava (16)
Závěrečná oslava (17)
Závěrečná oslava (18)
Závěrečná oslava (19)
Závěrečná oslava (2)
Závěrečná oslava (20)
Závěrečná oslava (21)
Závěrečná oslava (22)
Závěrečná oslava (3)
Závěrečná oslava (4)
Závěrečná oslava (5)
Závěrečná oslava (6)
Závěrečná oslava (7)
Závěrečná oslava (8)
Závěrečná oslava (9)

Konference

Analytika (1)
Analytika (2)
Analytika (3)
Analytika (4)
Analytika (5)
Analytika (6)
Analytika (7)
Cheming 1 (1)
Cheming 1 (2)
Cheming 1 (3)
Cheming 1 (4)
Cheming 1 (5)
Cheming 2 (1)
Cheming 2 (10)
Cheming 2 (2)
Cheming 2 (3)
Cheming 2 (4)
Cheming 2 (5)
Cheming 2 (6)
Cheming 2 (7)
Cheming 2 (8)
Cheming 2 (9)
Cheming 3 (1)
Cheming 3 (2)
Cheming 3 (3)
Cheming 4 (1)
Cheming 4 (2)
Cheming 4 (3)
Cheming 4 (4)
Cheming 4 (5)
Cheming 4 (6)
Fyzika a měřící technika (1)
Fyzika a měřící technika (2)
Fyzika a měřící technika (3)
Fyzika a měřící technika (4)
Fyzika a měřící technika (5)
Fyzika a měřící technika (6)
Fyzika a měřící technika (7)
Fyzikální chemie 1 (8)
Fyzikální chemie 1 (9)
Fyzikální chemie 2 (1)
Fyzikální chemie 2 (2)
Fyzikální chemie 2 (3)
Fyzikální chemie 2 (4)
Fyzikální chemie 2 (5)
Fyzikální chemie 2 (6)
Fyzikální chemie 2 (7)
Počítačová a řídící technika (1)
Počítačová a řídící technika (10)
Počítačová a řídící technika (11)
Počítačová a řídící technika (12)
Počítačová a řídící technika (13)
Počítačová a řídící technika (14)
Počítačová a řídící technika (15)
Počítačová a řídící technika (16)
Počítačová a řídící technika (17)
Počítačová a řídící technika (2)
Počítačová a řídící technika (3)
Počítačová a řídící technika (4)
Počítačová a řídící technika (5)
Počítačová a řídící technika (6)
Počítačová a řídící technika (7)
Počítačová a řídící technika (8)
Počítačová a řídící technika (9)

Aktualizováno: 29.11.2022 13:51, Autor: Jitka Čejková

VŠCHT Praha
Technická 5
166 28 Praha 6 – Dejvice
IČ: 60461373
DIČ: CZ60461373

Datová schránka: sp4j9ch

Za informace odpovídá: Fakulta chemicko-inženýrská
Technický správce: Výpočetní centrum

Copyright VŠCHT Praha
zobrazit plnou verzi